Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the steel structure of the hall with an area of 2000m2

Ewa Żelazek

Abstract

The subject of this work is the steel structure design of a two-nave warehouse with a frame arrangement. The span of one nave is 27 m, and the span of the second nave is 21 m. The length of the hall is 42 m. The main supporting structure is a frame consisting of three columns with a HEB300 profile and two girders with IPE600 and IPE550 profiles. Beam to column connection is rigid. The hall uses a light wall and roof enclosure. Loads are transferred from the roof case to the purlins, which have been selected from the Voestalpine catalog. The roof purlin system H.E.B was adopted. The outer purlins with the section 172 Z 20 and the inner purlin with the section 172 Z 16 were used. The purlins are based on bolts. The scope of the study includes a technical description, load calculations, static calculations, dimensioning of steel sections of the main load-bearing system and an end system as well as calculation of connections. The internal forces occurring in the structure were determined using the Autodesk Robot Structural Analysis program. Dimensioning of individual elements due to the limit state of bearing capacity and serviceability limit state was made on the basis of the following standards: PN-EN 1991: Eurocode 1: Impact on the structure. Part 1-1: Bulk weight, own weight, payloads in buildings, Part 1-3: General actions - Snow load, Part 1-4: General actions - Wind impact; PN-EN 1993: Eurocode: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, Part 1-8: Designing nodes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Żelazek (FCE) Ewa Żelazek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji stalowej hali o powierzchni 2000 m2
Supervisor
Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
178+załącznik+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5355
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala stalowa, rama, eurokod, dwuteownik, zetownik
Keywords in English
steel hall, frame, eurocode, design
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt konstrukcji stalowej dwunawowej hali magazynowej o układzie ramowym. Rozpiętość jednej nawy wynosi 27 m, a rozpiętość drugiej nawy wynosi 21m. Długość hali to 42 m. Główna konstrukcja nośna to rama składająca się z trzech słupów o profilu HEB300 oraz dwóch rygli o profilach IPE600 i IPE550. Rygle połączone są ze słupami w sposób sztywny. W hali zastosowano lekką obudowę ścienną i dachową. Z obudowy dachowej obciążenia przekazywane są na płatwie, które zostały dobrane z katalogu firmy Voestalpine. Przyjęto system płatwi dachowych H.E.B. Zastosowano płatew skrajną o przekroju 172 Z 20 oraz płatew wewnętrzną o przekroju 172 Z 16. Płatwie opierają się na ryglach. Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, obliczenia obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów stalowych głównego układu nośnego i układu skrajnego oraz obliczenia połączeń. Siły wewnętrzne występujące w konstrukcji wyznaczono za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowanie poszczególnych elementów ze względu na stany graniczne nośności oraz stany graniczne użytkowalności wykonano na podstawie następujących norm: PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję. Część 1-1: Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem, Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru; PN-EN 1993: Eurokod: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, Część 1-8: Projektowanie węzłów.
File
  • File: 1
    praca_inż.-Żelazek-Ewa-266685.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31058

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT72564615274443bd9753156a52f9d5ce/
URN
urn:pw-repo:WUT72564615274443bd9753156a52f9d5ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page