Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of suspensions filtration in a filter press

Piotr Gajewski

Abstract

The process of the filtration in the filter press involves separating particles present in suspended solid matter from a liquid. The result of the process is the separation of the filter cake and filtrate. The aim of the research was conducting the filtration process of chalk in the filter press. The research was performed in a constant pressure and stable filtration speed. The range of the research included: preparing the equipment, making suspension, performing the filtration and washing the filter cake. The second part of the research included preparing educational materials in the form of the multimedia presentation. The filter press used in the research had five pairs of board-frame sets of the total area of the filtration S=0.305m2. The suspension of water and chalk of 1%wt. with addition of salt NaCl of 0.5%wt. concentration was filtered. The experimental part included the performance of the filtration under the constant pressure. During the practical part of the research it was stated that the filtrate was clear and the cake had a compact structure. On the basis of the research the following charts were elaborated: the volume of the filtrate in the function of time, the inverse of the filtration speed in the function of volume the filtrate and the conduction of the washings in the function of the washing time. Moreover, constant filtration values were fixed as well as the compressibility coefficient of the filter cake. Besides, the volume of the washing liquid needed to wash the filter cake was fixed too. All the findings are presented in the forms of the tables and charts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Gajewski (FCPE) Piotr Gajewski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie filtracji zawiesin w prasie filtracyjnej
Supervisor
Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
66
Internal identifier
DICHP-2467
Reviewers
Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Robert Hubacz (FCPE/DPKT) Robert Hubacz,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
filtracja, zawiesina, prasa filtracyjna płytowo-ramowa, osad filtracyjny
Keywords in English
filtration, suspension, plate and frame filter press, filter cake
Abstract in Polish
Proces filtracji w prasie filtracyjnej polega na rozdzieleniu obecnych w zawiesinie cząstek ciała stałego od cieczy. Skutkiem tego procesu jest powstanie osadu i filtratu. Celem pracy było przeprowadzenie procesu filtracji zawiesin kredy w prasie filtracyjnej. Badania wykonywane były pod stałym ciśnieniem i ze stałą szybkością filtracji. Zakres pracy obejmował: przygotowanie urządzenia, sporządzenie zawiesiny, wykonanie filtracji i przemywanie osadu. Druga część pracy obejmowała sporządzenie materiałów edukacyjnych w formie prezentacji multimedialnej. Wykorzystana w badaniach prasa filtracyjna posiadała 5 zestawów par płyta-rama, o łącznej powierzchnię filtracji S=0,305m2. Filtrowano zawiesinę wodną kredy o stężeniu ok. 1%mas., z dodatkiem soli NaCl o stężeniu ok. 0,5%mas.. Część doświadczalna obejmowała wykonanie filtracji pod stałym ciśnieniem, filtracji ze stałą szybkością oraz przemywania osadu. Podczas przeprowadzanego badania stwierdzono, że powstały filtrat był klarowny, a placek posiadał zwartą strukturę. Na podstawie badań eksperymentalnych opracowano wykresy zależności: objętości filtratu od czasu, odwrotności szybkości filtracji od objętości filtratu oraz przewodnictwa popłuczyn od czasu płukania. Ponadto wyznaczono stałe filtracyjne, współczynnik ściśliwości osadu i objętość cieczy myjącej niezbędnej do przemycia osadu. Wszystkie wyniki przedstawiono w postaci tabel i wykresów.
File
  • File: 1
    Badanie filtracji zawiesin w prasie filtracyjnej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8934

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT718cbf2379894a0f98185e4bcf6f956f/
URN
urn:pw-repo:WUT718cbf2379894a0f98185e4bcf6f956f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page