Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Prospects for the development of the gas market in Poland

Marcin Kitowski

Abstract

The main topic of these bachelor thesis is: “Prospects for the development of the gas market in Poland”. In recent years, the natural gas market in Poland has undergone a number of changes, and investments related to the development of gas infrastructure in Poland are very ambitious and at an unprecedented level. Analysis of changes that have taken place in terms of the gas market in Poland and the attempt to determine development prospects, it therefore seemed a great area to study as part of engineering work. At the beginning of these paper a short analysis was carried out regarding the quantitative part related to the use of natural gas in Poland and in the world and with the amount of electricity generated from natural gas in Poland. The next stage of the engineering work was to present the development of the gas market in Poland in the period from about 2000, when we can see the first signs of market liberalization, until now, ie the end of 2018. In addition, the state of the current gas infrastructure in Poland was discussed. The next stage of these paper was to determine how the natural gas market in Poland is currently operating, i.e. how the natural gas purchase processes look like for example: on the Polish Power Exchange, the OTC market and contracting for the purchase of capacity, i.e. the capacity to transfer natural gas. After discussing the current state of the natural gas market in Poland, an analysis of future investments in the gas market sector took place. In addition, the place of natural gas in the Polish Energy Policy until 2040 (PEP2040) was determined. The next stage of the engineering work was more analytical. The work involved the analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) for the gas market from 2018 and showing changes in the analysis for 2022, assuming full implementation of the previously described investments in gas infrastructure. In addition, the analysis of the demand coverage of natural gas demand was made on 01-03-2018. On this day, the largest daily consumption of natural gas in the history of measurements in Poland was recorded. The analysis showed the directions of natural gas supplies in the analyzed day and calculations were made for a hypothetical situation, ie cessation of gas supplies from the east. The penultimate stage of these paper was an attempt to determine the purchase price of natural gas by Poland depending on the sourceand direction. Unfortunately, most of this data was a contractual secret, but taking into account, for example, media statements, it was possible to present a rough price analysis. In addition, trends and trends in global energy markets have been determined and the position of Poland in following the trends has been determined. The last stage of these bachelor thesis was an attempt to assess the prospects for the development of the gas market in Poland, to draw conclusions and attempt to summarize the entire material.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Kitowski (FPAE) Marcin Kitowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce
Supervisor
Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
78
Internal identifier
MEL; PD-4881 (zastrzeżona)
Reviewers
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
gaz ziemny, rynek gazu ziemnego, infrastruktura gazowa, Baltic Pipe, kontrakt jamalski, kontrakt katarski, LNG, terminal LNG w Świnoujściu, dywersyfikacja
Keywords in English
natural gas, natural gas market, gas infrastructure, Baltic Pipe, Yamal contract, Qatari contract, LNG, LNG terminal in Świnoujście, diversification
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej są: Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce. W ciągu ostatnich lat rynek gazu ziemnego w Polsce przeszedł szereg zmian, a inwestycje związane z rozwojem infrastruktury gazowej w Polsce są bardzo ambitne i na niespotykanym wcześniej poziomie. Analiza zmian, które miały miejsce w zakresie rynku gazu w Polsce oraz próba określenia perspektyw rozwoju wydały się zatem doskonałym obszarem do badania w ramach pracy inżynierskiej. Na początku pracy przeprowadzona została krótka analiza dotycząca części ilościowej związanej z wykorzystaniem gazu ziemnego w Polsce i na Świecie oraz z ilością energii elektrycznej generowanej z gazu ziemnego w Polsce. Kolejnym etapem pracy inżynierskiej było przedstawienie rozwoju rynku gazu w Polsce w okresie od około 2000 roku, kiedy można zauważyć pierwsze oznaki liberalizacji rynku, do chwili obecnej tj. końca 2018 roku. Ponadto omówiony został stan aktualnej infrastruktury gazowej w Polsce. Kolejnym etapem pracy było określenie w jaki sposób aktualnie działa rynek gazu ziemnego w Polsce, tj. jak wyglądają procesy zakupu gazu ziemnego na przykład: na Towarowej Giełdzie Energii, rynku OTC oraz kontraktacja zakupu przepustowości, czyli zdolności przesyłu gazu ziemnego. Po omówieniu aktualnego stanu rynku gazu ziemnego w Polsce nastąpiła analiza przyszłych inwestycji w sektorze rynku gazu ziemnego. Ponadto określone zostało miejsce gazu ziemnego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 (PEP2040). Następny etap pracy inżynierskiej miał charakter bardziej analityczny. W pracy przeprowadzona została analiza SWOT (z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) dla rynku gazu z 2018 roku i pokazanie zmian w analizie na 2022 roku, przy założeniu pełnej realizacji opisanych wcześniej inwestycji w infrastrukturę gazową. Ponadto dokonany analizy pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w dniu 01-03-2018. Tego dnia odnotowano największe dobowe zużycie gazu ziemnego w historii pomiarów w Polsce. Analiza pokazała kierunki dostaw gazu ziemnego w analizowanym dniu oraz przeprowadzone zostały obliczenia dla sytuacji hipotetycznej tj. zaprzestania dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego. Przedostatnim etapem pracy była próba określenie cen zakupu gazu ziemnego przez Polskę w zależności od źródła. Niestety, większość tych danych stanowiła tajemnicę kontraktową, ale biorąc pod uwagę np. wypowiedzi medialne można było przedstawić zgrubną analizę cen. Ponadto określone zostały trendy i tendencje na światowych rynkach energii i określona została pozycja Polski w podążaniu za wskazanymi trendami. Ostatnim etapem pracy inżynierskiej była próba oceny perspektyw rozwoju rynku gazu w Polsce, wyciągnięcie wniosków i próba podsumowania całego materiału.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_MKitowski_09-12-2018.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30448

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7148f908015c4b758ce71a8b7f92d295/
URN
urn:pw-repo:WUT7148f908015c4b758ce71a8b7f92d295

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page