Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Studies of the effect of potassium on the properties and activity of cobalt catalysts for the ammonia synthesis

Paulina Niewińska

Abstract

Ammonia synthesis is one of the most important processes in the inorganic industry. The process is based on the reaction of nitrogen and hydrogen. The first amount of synthetic NH3 was obtained by Fritz Haber in 1909 and the first industrial ammonia synthesis plant was launched in 1913. Since then, the process of ammonia production has been constantly improved. Ammonia synthesis reaction should be carried out at conditions of elevated temperature and pressure and in the presence of the catalyst, active under given conditions. Iron catalyst is the first catalyst commonly used in the NH3 synthesis process. This catalyst operates at the temperature range of 380-550°C. The second industrially used catalyst is ruthenium catalyst supported on activated carbon. Another promising one is cobalt catalyst, currently studied and developed, since it exhibits higher activity compared to the iron catalyst. In the thesis, studies of the effect of potassium on the properties and the activity of cobalt catalyst were conducted. Cobalt catalyst promoted with potassium was obtained by coprecipitation. In the first step a mixture of cobalt and cerium carbonates were prepared and further calcined to obtain a mixture of oxides Co3O4+CeO2. Potassium was introduced by wet impregnation with the use of potassium nitrate(V) solution. A series of cobalt catalysts promoted with cerium and potassium was obtained. Catalysts differed in the content of potassium. In order to characterize the obtained precursors and catalysts the selected measurements and experiments were performed. Nitrogen physisorption, temperature-programmed reduction, temperature-programmed hydrogen desorption and catalytic activity in the ammonia synthesis reaction were conducted. Tests of catalytic activity were performed at conditions similar to the industrial ones (at a temperature of 470°C and under the pressure of 6.3 MPa). Based on the results, it was found that, in the studied range of content, potassium promoter doesn`t affect the textural parameters of the cobalt catalyst precursor. However, the introduction of even a small amount of the promoter causes a significant decrease in the catalytic activity of the systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Niewińska (FC) Paulina Niewińska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie wpływu potasu na właściwości i aktywność katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku
Supervisor
Wioletta Raróg-Pilecka (FC/CChT) Wioletta Raróg-Pilecka,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Chemical Technology (FC/CChT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Izabela Madura (FC/CofIC) Izabela Madura,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC) Wioletta Raróg-Pilecka (FC/CChT) Wioletta Raróg-Pilecka,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
synteza amoniaku, katalizator kobaltowy, promotor potasowy
Keywords in English
ammonia synthesis, cobalt catalyst, potassium promoter
Abstract in Polish
Synteza amoniaku jest jednym z najważniejszych procesów przemysłu nieorganicznego. Proces ten oparty jest na reakcji azotu z wodorem. Pierwsze ilości syntetycznego NH3 otrzymał Fritz Haber w 1909 roku, a pierwsza przemysłowa instalacja syntezy amoniaku została uruchomiona w 1913 roku. Od tamtego momentu proces wytwarzania amoniaku nieustannie doskonalono. Reakcję syntezy amoniaku należy prowadzić w podwyższonej temperaturze, przy podwyższonym ciśnieniu oraz wobec aktywnego w danych warunkach katalizatora. Pierwszym katalizatorem powszechnie stosowanym w procesie syntezy NH3 jest katalizator żelazowy. Katalizator ten pracuje w temperaturze 380-550°C. Drugim przemysłowo stosowanym katalizatorem jest katalizator rutenowy osadzony na węglu aktywnym. Obecnie w fazie badań jest również katalizator kobaltowy, który wykazuje wyższą aktywność w porównaniu do katalizatora żelazowego. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania wpływu potasu na właściwości katalizatora kobaltowego, a także na jego aktywność w syntezie amoniaku. Katalizatory kobaltowe promowane potasem otrzymano w pierwszym etapie poprzez współstrącenie mieszaniny węglanów kobaltu i ceru, którą następnie poddano kalcynacji, uzyskując w ten sposób mieszaninę tlenków Co3O4+CeO2. Potas wprowadzano stosując impregnację mokrą roztworem soli azotanu(V) potasu. Otrzymano serię katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i potasem, różniących się zawartością potasu. Przeprowadzono badania, które pozwoliły na scharakteryzowanie otrzymanych prekursorów, jak i katalizatorów. Wykonano pomiary fizysorpcji N2, temperaturowo-programowanej redukcji, temperaturowo-programowanej desorpcji wodoru oraz określono aktywność katalizatorów w reakcji syntezy amoniaku. Badania aktywności wykonano w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych, tzn. w temperaturze równej 470°C oraz pod ciśnieniem 6,3 MPa. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w badanym zakresie zawartości promotor potasowy nie zmienia parametrów teksturalnych prekursorów katalizatorów kobaltowych. Natomiast wprowadzenie go w nawet niewielkiej ilości powoduje znaczny spadek aktywności układów katalitycznych.
File
  • File: 1
    praca_inż-Niewińska_Paulina-278394.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30017

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT70a21800b9844f7b8ca14cb325aba963/
URN
urn:pw-repo:WUT70a21800b9844f7b8ca14cb325aba963

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page