Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The reserch on rheological and mechanical properties of injection type PE-HD

Mirosław Zientara

Abstract

The purpose of the work is to determine the effect of concentration of cocatalyst added in the reaction of polymerization of ethylene on the properties of high density polyethylene intended for injection processing. The theoretical part of the work discusses issues related to high density polyethylene regarding its properties, preparation and application. Approximate technology of Hostalen, and injection molding of polymeric materials. The last topic discussed in the theoretical part is rheological properties of plastics. In the experimental part, measurements of rheological and mechanical properties of polyethylene intended for processing by injection were carried out. Polyethylene produced in various concentrations of cocatalyst in the process of ethylene polymerization was tested. The results of measurements of rheological and mechanical properties obtained in the work indicated that the concentration of a cocatalyst in the process of polymerisation of ethylene, carried out in K1 technology in one reactor, can affect the structure of polyethylene macromolecules and its processing and utility properties. The observed differences in the properties of the samples produced at different concentrations of the cocatalyst were low for most properties. The last part of the work is a summary, where you can find lists of drawings, tables, abbreviations and symbols, and a bibliography.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mirosław Zientara (FCEMP) Mirosław Zientara,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania właściwości reologicznych i mechanicznych PE-HD typu wtryskowego
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
PE-HD, właściwości reologiczne, właściwości mechaniczne, formowanie wtryskowe
Keywords in English
PE-HD, rheological properties, mechanical properties, injection molding
Abstract in Polish
Celem pracy jest określenie wpływu stężenia kokatalizatora dodawanego w reakcji polimeryzacji etylenu na właściwości polietylenu dużej gęstości przeznaczonego do przetwórstwa metodą wtrysku. W części teoretycznej pracy omówione zostały zagadnienia związane z polietylenem wysokiej gęstości dotyczące jego właściwości, otrzymywania oraz zastosowania. Przybliżono technologię Hostalen oraz formowanie wtryskowe materiałów polimerówych. Ostatnim poruszonym tematem w części teoretycznej są właściwości reologiczne i mechaniczne tworzyw sztucznych. W części doświadczalnej przeprowadzono pomiary właściwości reologicznych i mechanicznych polietylenu przeznaczonego do przetwarzania metodą wtrysku. Badaniu poddano polietylen wytworzony w różnym stężeniu kokatalizatora w procesie polimeryzacji etylenu. Uzyskane w pracy wyniki pomiarów właściwości reologicznych i mechanicznych wskazały, że stężenie kokatalizatora w procesie polimeryzacji etylenu, realizowanej w technologii K1 w jednym reaktorze, może wpłynąć na strukturę tworzących się makrocząsteczek polietylenu i jego właściwości przetwórcze i użytkowe. Obserwowane różnice właściwości próbek wytworzonych przy różnym stężeniu kokatalizatora były dla większości właściwości niewielkie. Ostatnia część pracy to podsumowanie, gdzie znalazły się spisy rysunków, tabel, skrótów i symboli oraz bibliografia.
File
  • File: 1
    273154_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29985

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6fcd1982debf4a8085c7c92bb43c4691/
URN
urn:pw-repo:WUT6fcd1982debf4a8085c7c92bb43c4691

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page