Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Economic activity of local government on the example of the commune of Marki

Marcin Łukasiak

Abstract

Regulations concerning taking up and conducting economic activity by the commune are widely embedded in law. In the literature connected with the subject there is a discrepancy in their interpretation. The main issue of this thesis will be to show to what extent and forms the commune of Marki coducting an economic activity. The starting point for making the above arrangements will be to define the main concepts related to the topic of the thesis and to indicate and describe the legal regulations that refers to it. The area of the research problem will concern the description and classification of phenomena of a specific category of processes, and will be limited to the thesis and it's verification, aiming at it's confirmation or rejection. For the purposes of the thesis I will use a comparative-legal, historical and sociological research metod. The result obtained after writing the thesis will be to fill the gap in my knowledge regarding the economic activity of local government and to learn about the functioning of the commune of Marki, by describing the selected topic on it's example.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Łukasiak (FASS) Marcin Łukasiak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego na przykładnie gminy Marki
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
działalność gospodarcza, użyteczność publiczna, gospodarka komunalna, gmina, działalność w sferze użyteczności publicznej, działalność poza sferą użyteczności publicznej, zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny, kontrola działalności gospodarczej gminy, nadzór nad działalnością gospodarczą gminy
Keywords in English
economic activity, public utility, municipal economy, commune, an activity in the public utility domain, an activity going beyond the domain of public utility, rules of the conducting economic activity, forms of the conducting economic activity, control of the commune's economic activity, supervision over the economic activity of the commune
Abstract in Polish
Regulacje dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę są szeroko umocowane w przepisach prawa. W literaturze przedmiotu zauważalna jest niejednolitość w ich interpretacji. Głównym celem niniejszej pracy będzie przedstawienie w jakim zakresie i formach gmina Marki prowadzi działalność gospodarczą. Punktem wyjścia do poczynienia powyższych ustaleń będzie zdefiniowanie głównych pojęć związanych z tematem pracy oraz wskazanie i opisanie regulacji prawnych, które go dotyczą. Obszar problemu badawczego dotyczyć będzie opisu i klasyfikacji zjawisk określonej kategorii procesów, a sprowadzać się będzie do postawienia tezy i jej weryfikacji, zmierzającej do jej potwierdzenia bądź odrzucenia. W pracy będzie wykorzystywana prawno-porównawcza, historyczna oraz socjologiczna metoda badawcza. Osiągniętym wynikiem po napisaniu pracy będzie uzupełnienie luki w mojej wiedzy, dotyczącej działalności gospodarczej samorządu terytorialnego oraz poznanie funkcjonowania gminy Marki, poprzez opisywanie wybranej tematyki na jej przykładzie.
File
  • File: 1
    praca_lic._Marcin_Łukasiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34631

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6fadc6d5a1bd4d069090536a6b66620a/
URN
urn:pw-repo:WUT6fadc6d5a1bd4d069090536a6b66620a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page