Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the marketing strategy of the product Sonia Draga Publishing, taking into account the risk

Natalia Postek

Abstract

The first chapter presents an analysis of the literature. It includes important issues concerning the marketing strategy. It also presents the definition of the term, the essence and process of forming marketing strategy. Each company before choosing the strategy should first define its mission. Before making any analysis, it is important to gather the necessary and useful information that will help to make intelligent decisions. The next subchapters described in the work analyze the marketing environment and portfolio of the company. In the analysis of the marketing environment, every detail of the microenvironment and the macro-environment in which businesses operate was taken into account, because they contain entities and external factors that affect the relationship with target customers. The analysis of the portfolio is carried out in order to evaluate its products and actions. Firms assess the attractiveness of its strategic business units. The next section presents the SWOT analysis, through which the company can assess their marketing situation. It consists of evaluating your strengths and weaknesses and identifying the opportunities and threats that may affect the effectiveness of the enterprise. SWOT analysis gives companies the opportunity to determine their goals. The next section describes market segmentation, target market selection and positioning. The company opting for the segment, selects the target market, which is planned for the positioning of their products. Later it affects the market with a selection of relevant instruments of the marketing mix. Then determines the marketing budget, which determines funding for marketing. At the end the marketing control is carried out. The first chapter also describes the risks associated with the activities of the company and its types. The second chapter presents the Sonia Draga Publishing and the history of the company, its business profile and organizational structure. The following sections describe the mission of publishing, an analysis of the portfolio for selected strategic business units in the first quarter of 2013. This was followed by a SWOT analysis of the company, through which sets out the existing threats and opportunities for the development of publishing and presents its strengths and weaknesses. On the basis of the SWOT analysis the company's aims and its general strategy are shown. All information and data on the Sonia Draga Publishing have been obtained based on the interview with the company CEO Mrs. Sonia Draga and information sent by the director of marketing. The third chapter presents the products of Sonia Draga Publishing. We discussed in detail the set of instruments of the marketing mix. The product, which is the book written by E. L. James "Fifty Shades of Grey" published by the publishing house on September 2012. At the same time this year in Poland it became a bestseller, and the number of sold units was 290,000. The price of books, which is determined on the basis of expenditure on production, so all the activities necessary to prepare the book for print and the same printing in company Adebik SA, distribution, promotional activities, and also takes into account the 5% VAT on books, which were introduced to Polish market in the second quarter of 2011. In addition, it is added margin and margin publishing bookstore. Retail price of books was 39.90. Sales plan, most of the distribution channels were not immediately convinced to sell the title to the Polish market, but flexibly react as soon as customers bought the first effort. The first edition book amounted to 50 thousand. copies. The company communicated with customers and the environment by using various forms of promotion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Postek (FoM) Natalia Postek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza strategii marketingowej na przykładzie produktu wydawnictwa Sonia Draga Sp. z o.o. z uwzględnieniem oceny ryzyka
Supervisor
Marek Seretny (FoM/SMD) Marek Seretny,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Seretny (FoM/SMD) Marek Seretny,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Strategia marketingowa Analiza SWOT Analiza portfelowa Marketing-mix
Keywords in English
Marketing strategy SWOT analysis Analysis of the portfolio Marketing-mix
Abstract in Polish
. Rozdział pierwszy zawiera analizę literaturową. Znajdują się w nim istotne zagadnienia dotyczące strategii marketingowej. Przedstawiona została definicja tego terminu, istota i proces formułowania. Każda firma zanim wybierze strategię powinna najpierw określić swoją misję. Przed dokonaniem jakichkolwiek analiz ważne jest, aby zgromadzić niezbędne i użyteczne informacje, które przyczynią się do podejmowania słusznych decyzji. Następnymi podrozdziałami opisanymi w pracy są analiza otoczenia marketingowego oraz analiza portfela. W analizie otoczenia marketingowego, bardzo szczegółowo przedstawiono mikrootoczenie i makrootoczenie w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, ponieważ zawierają one podmioty i czynniki zewnętrzne, które wpływają na relację z docelowymi klientami. Analizę portfelową przeprowadza sie w celu oceny swoich produktów i działań. Firmy oceniają atrakcyjność swoich strategicznych jednostek biznesowych. W dalszej części zaprezentowano analizę SWOT, dzięki której firma może ocenić swoją sytuację marketingową. Oceniając swoje mocne i słabe strony oraz identyfikując szanse i zagrożenia, które mogą wpłynąć na skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie analizy SWOT daje firmom możliwość określenia swych celów. Następny podrozdział opisuje segmentację rynku, wybór rynku docelowego oraz pozycjonowanie. Firma decydując się na dany segment, dokonuje wyboru rynku docelowego, na którym planuje pozycjonowanie dla swoich produktów. Później oddziałuje na rynek przy pomocy odpowiednio dobranego zestawu instrumentów marketingu-mix. Następnie wyznacza budżet marketingowy, w którym wyznacza środki na marketing. Na koniec przeprowadza się kontrolę marketingową. W pierwszym rozdziale opisano również ryzyko związane z działalnością firmy oraz jego rodzaje. W rozdziale drugim zaprezentowano Wydawnictwo Sonia Draga, nakreślono historię firmy, profil jej działalności i strukturę organizacyjną. W kolejnych podrozdziałach opisano misję wydawnictwa, przeprowadzono analizę portfelową dla wybranych strategicznych jednostek biznesowych w I kwartale 2013 roku. Następnie dokonano analizy SWOT firmy, dzięki której określono istniejące zagrożenia i możliwości dla rozwoju wydawnictwa, a także przedstawiono jego mocne i słabe strony. Na podstawie analizy SWOT, przedstawiono cele firmy, a także jej ogólną strategię. Wszystkie informacje i dane na temat Wydawnictwa Sonia Draga zostały pozyskane na podstawie wywiadu z prezes firmy Sonią Dragą oraz materiałów nadesłanych przez dyrektor działu marketingowego. Rozdział trzeci przedstawiono produkt Wydawnictwa Sonia Draga. Szczegółowo omówiono w nim zestaw instrumentów marketingu mix. Produkt, czyli książka autorstwa E. L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” wydana przez wydawnictwo we wrześniu 2012 roku. Jednocześnie w tym roku na polskich listach stała się bestsellerem, a liczba sprzedanych egzemplarzy wyniosła 290 tysięcy. Cenę książki, którą ustala się w oparciu o wydatki na produkcję, a więc wszystkie działania niezbędne do przygotowania książki do druku i sam druk w firmie Adebik S.A, dystrybucję, działania promocyjne, a także uwzględnia 5% VAT na książki, które zostały wprowadzone na Polski rynek w II kwartale 2011 roku. Ponadto dolicza się marżę wydawnictwa i marżę księgarni. Cena detaliczna książki wynosiła 39,90. Plan sprzedaży, większość kanałów dystrybucyjnych nie była od razu przekonana do sprzedaży tego tytułu na polskim rynku, jednak elastycznie reagowali, gdy tylko klienci wykupili pierwsze nakłady. Pierwszy nakład książki wynosił 50 tyś. egzemplarzy. Firma komunikowała się z klientami i otoczeniem przy użyciu różnych form promocji.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Postek_Natalia_251289.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11797

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6fac2e11b75248b4801aa1613fbb008f/
URN
urn:pw-repo:WUT6fac2e11b75248b4801aa1613fbb008f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page