Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi- tier recreation building project

Ewelina Wasielewska

Abstract

The subject of the study is „a multi- tier recreation building project”. The building has three tiers over the ground built of traditional silicat blocks. It’s located in Ciechocinek, on a health resort complex. The first two chapters describe the purpose and range of tasks and processes. The third chapter provides technical data, which gives the most important information, necessary for further calculations. The fourth chapter shows that designed layers of vertical and horizontal partitions met technical requirements in terms of its termal and moisture resistance. The fifth chapter concerns statistics and strength calculations. The chapter was divided into a few sub chapters dedicated to individual elements. All the calculations were made according to Eurocods- checked in terms of their maximum limits, usability and the dimensions of individual cross-sections. This chapter contains the calculations concerning a flat roof and its ability to deal with outside forces, such as the influence of wind and snow. Calculations for channel slabs used for the construction of a flat roof, which is a densely ribbed Teriva 6.0. The next sub chapter includes calculations made for ceilings of repeatable tiers with divisions for differing outside forces, which vary in recreation buildings depending on the purpose of each room. The reinforcement of a ribbed Teriva 6.0, selected individually for each span. Regarding communications routes, because of small span monolithic reinforcement concrete slabs were used, for which calculations were also made and the reinforcement values were chosen. The math was done for two staircases. The stairs were designed using reinforced concrete, slabs and based landing beams. The ultimate limit state of bearing capacity was checked per flight of stairs and landing slabs. For landing beams the ultimate limit state of bearing capacity and usability was also checked. Bearing capacity was also checked for outside pillars and inside walls on the ground floor in three characteristic cross-sections. Checks were also made concerning outside influences including defining all values regarding the interaction of wind with outside walls. For selected strip footing the math was done using Soldis Projektant 8.5. Analysis of the individual elements of construction proves that all construct elements were designed properly.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Wasielewska (FCEMP) Ewelina Wasielewska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcji budynku wielokondygnacyjnego w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek wielokondygnacyjny, konstrukcja murowa, strop gęstożebrowy, kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, schody płytowe
Keywords in English
Multi- tier,health resort complex, densely ribbed ceiling
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest „Projekt konstrukcji budynku wielokondygnacyjnego w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym”. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczka silikatowgo, zlokalizowany w Ciechocinku w kompleksie uzdrowiskowym. Pierwsze dwa rozdziały określają cel i zakres wykonywanych zadań oraz ich przebieg. Rozdział trzeci określa dane techniczny budynku, przedstawiające najważniejsze informacje niezbędne do wykonania dalszych rachunków. W rozdziale czwartym wykazano, że zaprojektowane warstwy przegród pionowych i poziomych spełniają aktualne wymagania techniczne pod względem cieplno- wilgotnościowym. Rozdział piąty to obliczenia statyczno- wytrzymałościowe .Został on podzielony na szereg podrozdziałów poświęconych poszczególnym elementom. Wszystkie obliczenia wykonywano na podstawie Eurokodów, sprawdzano stany graniczne nośności i użytkowości oraz wymiarowanie poszczególnych przekrojów. W rozdziale tym zamieszczono obliczenia stropodachu tj. zabranie obciążeń, określenie wielkości oddziaływań wiatru i śniegu oraz obliczenia dla płyt korytkowych i części konstrukcyjnej stropodachu jaką stanowi strop gęstożebrowy Teriva 6.0. Kolejny podrozdział zawiera obliczenia przeprowadzone dla stropów kondygnacji powtarzalnej z podziałem na wartość obciążeń użytkowych, które są w budynku rekreacyjno-wypoczynkowym różnorodne-zależne od przeznaczenia danego pomieszczenia. Zbrojenie żeber stropu Teriva 6.0. dobrano indywidualnie dla każdej rozpiętości. Na ciągach komunikacyjnych, ze względu na niewielką rozpiętość zastosowano płyty żelbetowe monolityczne, dla których także wykonano obliczenia i dobrano zbrojenie. Ponadto przeprowadzono rachunki dla dwóch klatek schodowych. Schody zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe, oparte na belkach spocznikowych. Sprawdzono stany graniczne nośności dla płyt biegowych i płyt spocznikowych oraz stany graniczne nośności i użytkowości dla belek spocznikowych. Sprawdzono także nośność filarka zewnętrznego i ściany wewnętrznej na parterze budynku w trzech charakterystycznych przekrojach, zebrano wszystkie obciążenia oraz określono wartości oddziaływania wiatru na ściany zewnętrzne. Za pomocą programu Solids Projektant 8.5. wykonano także rachunki dla wybranej ławy fundamentowej. Przeprowadzona analiza poszczególnych elementów konstrukcyjnych dowiodła, że wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zaprojektowane poprawnie.
File
  • File: 1
    236014_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4348

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6f687da823dc4bac86a2cb300e044dff/
URN
urn:pw-repo:WUT6f687da823dc4bac86a2cb300e044dff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page