Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of Occupational Risk Assessment at the NSS Enterprise

Aleksandra Kamila Mariańska

Abstract

The subject of engineering work is "Project of Occupational Risk Assessment at the NSS Enterprise". The work was created by Aleksandra Mariańska, under the supervision of the supervisor, dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska. The aim of this graduation thesis is to create a risk assessment project that will allow you to examine the work environment for each type of position organized by the NSS Company, and subsequently identify the risks, assess the risk and propose a plan that has a real impact on the risk reduction. Due to the detailed assessment, it will be possible to control the level of risk resulting from threats, which in consequence will improve the working conditions and will ensure the health, safety and welfare of employees. Having an insight into the documentation from the recent assessment, I decided to propose a new one. The work consists of eight chapters. The first chapter, being an introduction, justifies the selection of the topic and the purpose and scope of the work. The second one introduces the theoretical issues necessary to understand the methodology and terms. The chapter contains i.a. a description of three methods used to assess occupational risk - the PN-N-18002 method, the Risk Score method and the Risk Graph method. In addition, it contains descriptions and counting method of ratios, which are used to assess the financial situation of the company. The third chapter is devoted to the analysis of the company. It brings up a subject of employment, offered products and services, financial situation and, above all, the status of the occupational risk assessment. The fourth chapter defines what project is carried out as part of the engineering work. The fifth chapter concerns the occupational risk assessment project in the relevant enterprise. It proposes a procedure by which occupational risk assessment is to be carried out and presents the results of such assessment, obtained using three different methods. The essential elements are job characterization cards and occupational risk assessments. Analysis of the results obtained showed that the conditions and risks for all job groups are adequate, but some of them require action to reduce the occupational risk. Subsequently, depending on the results received, there were proposed a schedule for implementing changes, an economic assessment and anticipated benefits resulting from the implementation of the plan. The last of the descriptive chapters, the sixth one, is the ending and summary of the work. The project's goal has been achieved. The last, seventh chapter of the work is a bibliography. In addition, at the end of the work, a list of drawings and a list of tables are placed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Kamila Mariańska (FoM) Aleksandra Kamila Mariańska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie NSS
Supervisor
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego, metody badań, analiza ryzyka, ryzyko zawodowe, zagrożenie
Keywords in English
occupational safety and health, occupational risk assessment, research methods, risk analysis, occupational hazard, danger
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest „Projekt oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie NSS”. Praca została stworzona przez Aleksandrę Mariańską, pod opieką promotora dr inż. Krystyny Lamparskiej-Jasińskiej. Celem pracy jest stworzenie projektu oceny ryzyka zawodowego, który umożliwi zbadanie środowiska pracy dla każdego rodzaju stanowiska zorganizowanego przez Spółkę NSS, a w dalszej kolejności zidentyfikowanie zagrożeń, oszacowanie ryzyka oraz zaproponowanie planu mającego realny wpływ na obniżenie ryzyka zawodowego. Dzięki szczegółowo przeprowadzonej ocenie możliwa będzie kontrola poziomu ryzyka płynącego z zagrożeń, co w konsekwencji posłuży poprawie warunków pracy oraz pozwoli zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników. Mając wgląd w dokumentację z ostatnio przeprowadzonej oceny zdecydowałam się zaproponować nową. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy, będący wprowadzeniem, uzasadnia wybór tematu oraz cel i zakres pracy. Drugi wprowadza zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia metodyki oraz pojęć. Rozdział zawiera między innymi opis trzech metod wykorzystanych do oceny ryzyka zawodowego – metody PN-N-18002, metody Risk Score oraz metody Grafu Ryzyka. Poza tym także opisy i sposób liczenia wskaźników, które służą do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci jest poświęcony analizie przedsiębiorstwa. Porusza tematykę zatrudnienia, oferowanych produktów i usług, sytuacji finansowej oraz przede wszystkim jak do tej pory kształtował się stan w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Czwarty rozdział definiuje jaki projekt zostaje przeprowadzony w ramach pracy inżynierskiej. Rozdział piąty dotyczy projektu oceny ryzyka zawodowego w omawianym przedsiębiorstwie. Proponuje procedurę, według której ma być przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego oraz przedstawia wyniki takiej oceny, uzyskane przy wykorzystaniu trzech różnych metod. Niezbędnymi elementami są karty charakterystyk stanowisk oraz ocen ryzyka zawodowego. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że warunki oraz ryzyko dla wszystkich grup stanowisk są odpowiednie, lecz część z nich wymaga podjęcia działań mających na celu obniżenie ryzyka zawodowego. W dalszej kolejności, zależnie od otrzymanych wyników zaproponowany został harmonogram wdrażania zmian, ocena ekonomiczna oraz przewidywane korzyści, płynące z wprowadzenia przedstawionego planu. Ostatni z rozdziałów opisowych, czyli szósty, jest zakończeniem i podsumowaniem pracy. Cel projektu został osiągnięty. Ostatnim, siódmym rozdziałem pracy jest bibliografia. Ponadto na końcu pracy umieszczone spis rysunków oraz spis tabel.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Marianska_Aleksandra_266851.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26779

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ebe43c554be46a69737b1d6f7e5f5af/
URN
urn:pw-repo:WUT6ebe43c554be46a69737b1d6f7e5f5af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page