Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The revitalization of Hala Koszyki in Warsaw

Agnieszka Marczak

Abstract

The aim of the study was to analyse the concepts of revitalization of Hala Koszyki, located at 63 Koszykowa Street in Warsaw and to evaluate the project and its impact on the surroundings. The issues connected to the topic of revitalization, methods of financing projects and also the importance of such activities for the city was presented. In Poland, more and more activities related to the protection of historical buildings are undertaken. This is influenced also by the growing awareness among society. Revitalization affect the competitiveness of the city, diversifies the offer inside it and increase competitive advantage over other cities. However, measures aimed at protecting monuments often take a large amount of money, which public institutions often do not have. The European Union offers the support, among others, by JESSICA project, designed precisely for such purposes. In addition, it is important to encourage private investors to participate in such projects, by facilitating the process of entry and exit from the investment. This will allow for better and faster realization of revitalization processes. A good solution is to work on a public - private partnership, where the operating principles are defined by law. Subsequently, the history of Hala Koszyki, built in 1908, was presented. Since the beginning of its existence building was used as a trade market. During World War II, it was slightly damaged, and that contributed to the collapse of Hala Koszyki more than 60 years later. In the 60s the building was taken over by the "Społem" and was turned into a socialist supermarket. In 1965 Hala Koszyki was added to the list of protected monuments, which helped it not to be demolished then. Condition of the building over the years deteriorated, until it was completely out of service and pulled down in 2006 by one of the investors. The real revitalization activities was undertaken when the Griffin Group took over the building. The project of renewal, with about six thousand m² of commercial surface and about fifteen thousand of the A class office surface, was presented. Moreover inside of the building there will be restaurants and small shops. Additionally there will approximately 200 parking spaces, supermarket and a drugstore underground. In the building there will be used historical elements, such as, among others, steel structure supporting the roof, gatehouses and all the details that were saved during demolition of Hala Koszyki. Moreover the analysis of the impact on the environment and the economic viability of the investment was made. Building after the renovation will have great significance both local and across Warsaw. It allows to revive this part of town, as well as to extend the informal meeting and culture centre, which now is located on Zbawiciela and Konstytucji Squares. It also gives a chance for the revival of small businesses conducted in the area of the building, whose owners expect the increase of the interest. The only people, who see the threat in constructed building, are the owners of the restaurants around it. In economic terms, this is a profitable investment and allows the investor to generate profit. In economic terms, this is a profitable investment and allows the investor to generate profit. In addition, the problem will be parking spaces that are missing in the whole area, so it is advisable to carry out actions to encourage the use of public transport, which, in this part of Warsaw is easily accessible. After revitalization Hala Koszyki will again become an important place on the map of Warsaw, and could be used as encouragement for visiting the town.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Marczak (FGC) Agnieszka Marczak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Rewitalizacja Hali Koszyki w Warszawie
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Dobija (FGC/CSMES) Józef Dobija,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Hala Koszyki, Rewitalizacja, Warszawa
Keywords in English
Hala Koszyku,Revitalization, Warsaw
Abstract in Polish
Celem pracy było przeanalizowanie projektu rewitalizacji Hali Koszyki, położonej przy ulicy Koszykowej 63 w Warszawie oraz dokonanie oceny tej inwestycji oraz jej wpływu na otoczenie. Przedstawiono pojęcia związane z rewitalizacją, znaczenia dla miasta oraz sposoby finansowania i realizacji projektów. W Polsce podejmuje się coraz więcej działań związanych z ochroną obiektów zabytkowych. Ma na to wpływ rosnąca świadomość społeczeństwa oraz konieczność podjęcia kroków z niszczejącymi obiektami rozsianymi po całym kraju. Dla miast rewitalizacja ma wpływa na konkurencyjność, oraz zróżnicowanie wewnętrze, związane z różnorodnością oferty oraz zewnętrzne, czyli zwiększanie przewagi konkurencyjnej nad innymi miastami. Jednak na działania mające na celu ochronę zabytków często trzeba przeznaczyć dużą ilość pieniędzy, których instytucje publiczne często nie posiadają. Wsparcie oferuje Unia Europejska, m.in. poprzez projekt JESSICA, przeznaczony właśnie na takie cele. Dodatkowo ważne jest zachęcania prywatnych inwestorów do brania udziału w inwestycjach, poprzez ułatwianie im procesów wejścia i wyjścia z inwestycji. Pozwoli to na lepszą i szybszą realizacje procesów rewitalizacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca na zasadzie partnerstwa publiczni – prywatnego, gdzie zasady działania określone są przez ustawę. Następnie przedstawiona została Historia obiektu, wybudowanego w 1908 roku. Od początku swojego istnienia pełnił funkcje handlowe. W czasie II Wojny Światowej został nieznacznie uszkodzony, co jednak przyczyniło się do jego upadku ponad 60 lat później. W latach 60-tych obiekt został przejęty przez „Społem” i zamieniono go w socjalistyczny supermarket. W 1965 roku wpisano Halę na listę zabytków, co uchroniło ją przed rozbiórką. Stan budynku wraz z upływem lat pogarszał się, aż zupełnie został wyłączony z użytku i rozebrany w 2006 roku przez jednego z inwestorów. Dopiero, gdy został przejęty przez Griffin Group, na dobre rozpoczęto działania rewitalizacyjne na obiekcie. Przedstawiono projekt obiektu po odnowie: powstać ma kompleks handlowo – biurowy, w środku znajdą się przestrzenie dla małych sklepów, ale przede wszystkim restauracje i miejsca, gdzie kupimy świeżą, zdrową żywność. Powstanie ok. 6 tys. m² powierzchni usługowo – handlowej oraz 15 tys. m² powierzchni handlowej, biurowców o najwyższej klasie A. W podziemiach mieścić będzie się parking z około 200 miejscami parkingowymi, supermarket oraz drogeria. W Hali zostaną użyte zabytkowe elementy, takie jak m.in. konstrukcja stalowa podtrzymująca dach, oficyny bramne oraz wszystkie detale, które udało się uratować podczas rozbiórki Hali. Dokonano analizy wpływu na otoczenie oraz opłacalności ekonomicznej inwestycji. Obiekt po rewitalizacji będzie miał bardzo duże znaczenie zarówno lokalne jak i w skali całej Warszawy. Pozwoli na ożywienie tej części miasta, jak i na rozszerzenie nieformalnego centrum spotkań i kultury, które obecnie obejmuje plac Zbawiciela oraz plac Konstytucji. Daje również szanse na ożywienie małych biznesów prowadzonych w okolicach Hali, których właściciele liczą na zwiększenie zainteresowania. Jedynie osoby prowadzące lokale gastronomiczne widzą w odnowionym obiekcie zagrożenie. Pod względem ekonomicznym jest to inwestycja opłacalna i pozwoli inwestorowi na wygenerowanie zysku. Ponadto problemem będą miejsca parkingowe, których brakuje w całej okolicy, dlatego zalecane jest przeprowadzanie akcji zachęcania do korzystania z transportu miejskiego, który w tej części Warszawy jest łatwo dostępny. Hala Koszyki po rewitalizacji stanie się ponownie ważnym miejscem na mapie Warszawy i będzie mogła służyć jako wizytówka tego miasta w kraju i poza jego granicami.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska_Agnieszka Marczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4466

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e7b5ba796614da78367d710ccc5ac19/
URN
urn:pw-repo:WUT6e7b5ba796614da78367d710ccc5ac19

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page