Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie stabilności fazowej asfaltenów w produktach naftowych

Paulina Kędzierska

Abstract

In the teoretical part of the thesis, structure, properties and aggregation of asphaltenes were characterized. It also discusses methods that are useful for the determination of asphaltenes in petroleum products and the impact of certain factors on their precipitation. A phase stability of petroleum products and the ways of its assessment on the example of crude oil, were described. The experimental section presents methodology of the research and results of measurements that were taken. As raw materials there were used vacuum residues from processes DRW, HOG, and a mixture there of in a weight ratio of 1:1. These petroleum products were different in term of asphaltene content. Turbodimetric study consisted of determining the point of flocculation of asphaltenes in solutions of residues in toluene, which was determined by: • the beginning of the flocculation of asphaltenes, • calculation of indicators solubility. Then, according to the received parameters, the stability of phase-tested products was assessed. Based on the results of the research, it was found that the least phase stability has vacuum residue from the HOG process, while the highest - a mixture of residues. The study also examined how mixing residues together can affect the phase stability of the petroleum products, and thus whether it will increase asphaltene precipitates in this mixture.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paulina Kędzierska (WBMiP) Paulina Kędzierska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Badanie stabilności fazowej asfaltenów w produktach naftowych
Promotor
Maciej Paczuski (WBMiP/ICh) Maciej Paczuski Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Chemii (WBMiP/ICh)
Kierunek / specjalność studiów
Technologia Chemiczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Maciej Paczuski (WBMiP/ICh) Maciej Paczuski Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Paweł Grabowski (WBMiP/ICh) Paweł Grabowski Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
asfalteny, stabilność fazowa, agregacja, wytrącanie, punkt flokulacji
Słowa kluczowe w języku angielskim
asphaltenes, phase stability, aggregation, precipitation, flocculation point
Streszczenie w języku polskim
W części teoretycznej scharakteryzowano budowę, właściwości i agregację asfaltenów. Omówiono również metody badań przydatnych do oznaczania zawartości asfaltenów w produktach naftowych oraz wpływ niektórych czynników na ich wytrącanie. Scharakteryzowano także stabilność fazową produktów naftowych oraz sposoby jej oceny na przykładzie ropy naftowej. W części doświadczalnej opisano metodykę badań oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów. Surowiec stanowiły pozostałości próżniowe pochodzące z procesów DRW, HOG oraz ich mieszanka w stosunku masowym 1:1. Wymienione produkty naftowe różniły się między sobą pod względem zawartości asfaltenów. Badania turbidymetryczne polegały na określeniu punktu flokulacji asfaltenów w roztworach gudronów w toluenie, który wyznaczono poprzez: ustalenie początku flokulacji asfaltenów,obliczenie wskaźników rozpuszczalności. Następnie według otrzymanych parametrów można było ocenić stabilność fazową badanych produktów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najmniejszą stabilność fazową wykazała pozostałość próżniowa z procesu HOG, natomiast największą – mieszanka gudronów. W badaniach przeanalizowano również w jaki sposób zmieszanie ze sobą gudronów wpłynie na stabilność fazową badanych produktów, a tym samym czy spowoduje zwiększenie ilości osadów asfaltenowych, powstających w mieszance.
Plik pracy
  • Plik: 1
    253873_praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8134

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e48b962750d49518934476330bd1130/
URN
urn:pw-repo:WUT6e48b962750d49518934476330bd1130

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony