Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of phase stability of asphaltenes in petroleum products

Paulina Kędzierska

Abstract

In the teoretical part of the thesis, structure, properties and aggregation of asphaltenes were characterized. It also discusses methods that are useful for the determination of asphaltenes in petroleum products and the impact of certain factors on their precipitation. A phase stability of petroleum products and the ways of its assessment on the example of crude oil, were described. The experimental section presents methodology of the research and results of measurements that were taken. As raw materials there were used vacuum residues from processes DRW, HOG, and a mixture there of in a weight ratio of 1:1. These petroleum products were different in term of asphaltene content. Turbodimetric study consisted of determining the point of flocculation of asphaltenes in solutions of residues in toluene, which was determined by: • the beginning of the flocculation of asphaltenes, • calculation of indicators solubility. Then, according to the received parameters, the stability of phase-tested products was assessed. Based on the results of the research, it was found that the least phase stability has vacuum residue from the HOG process, while the highest - a mixture of residues. The study also examined how mixing residues together can affect the phase stability of the petroleum products, and thus whether it will increase asphaltene precipitates in this mixture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Kędzierska (FCEMP) Paulina Kędzierska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie stabilności fazowej asfaltenów w produktach naftowych
Supervisor
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
asfalteny, stabilność fazowa, agregacja, wytrącanie, punkt flokulacji
Keywords in English
asphaltenes, phase stability, aggregation, precipitation, flocculation point
Abstract in Polish
W części teoretycznej scharakteryzowano budowę, właściwości i agregację asfaltenów. Omówiono również metody badań przydatnych do oznaczania zawartości asfaltenów w produktach naftowych oraz wpływ niektórych czynników na ich wytrącanie. Scharakteryzowano także stabilność fazową produktów naftowych oraz sposoby jej oceny na przykładzie ropy naftowej. W części doświadczalnej opisano metodykę badań oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów. Surowiec stanowiły pozostałości próżniowe pochodzące z procesów DRW, HOG oraz ich mieszanka w stosunku masowym 1:1. Wymienione produkty naftowe różniły się między sobą pod względem zawartości asfaltenów. Badania turbidymetryczne polegały na określeniu punktu flokulacji asfaltenów w roztworach gudronów w toluenie, który wyznaczono poprzez: ustalenie początku flokulacji asfaltenów,obliczenie wskaźników rozpuszczalności. Następnie według otrzymanych parametrów można było ocenić stabilność fazową badanych produktów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najmniejszą stabilność fazową wykazała pozostałość próżniowa z procesu HOG, natomiast największą – mieszanka gudronów. W badaniach przeanalizowano również w jaki sposób zmieszanie ze sobą gudronów wpłynie na stabilność fazową badanych produktów, a tym samym czy spowoduje zwiększenie ilości osadów asfaltenowych, powstających w mieszance.
File
  • File: 1
    253873_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e48b962750d49518934476330bd1130/
URN
urn:pw-repo:WUT6e48b962750d49518934476330bd1130

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page