Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of order picking area solutions in the set structured warehouse

Łucja Kalinowska

Abstract

The thesis concerns the study of the impact of organizational and spatial solutions of the order picking area on the functioning of the warehouse. For selected, existing logistics facility the identification of internal transport process has been accomplished. The thesis presents two alternative proposals for order picking solutions. Using methods for assessing and comparing variant design concepts it was possible to select the most optimal picking zone solution. The impact of individual options on warehouse costs was determined and the benefits of using a given solution were defined. The aim of the thesis is to propose the most optimal picking zone solution for the warehouse of the logistics facility. Realization of this is based on the analysis of current solutions, proposing alternative concepts and analysis and evaluation of individual solutions. The first part of the thesis is a theoretical part aimed at citation the concepts related to the topic. The definitions of storage and picking are described. Functions and methods of picking methods are also presented. The first chapter constituting the theoretical part was written on the basis of literature. In the second part of the thesis there is accomplished the identification and analysis of the warehouse of the logistics facility. The second chapter presents the characteristics of the warehouse containing information on the organizational and spatial solutions as well as the formulated logistics task. The chapter also includes conceptualizing the process which includes the presenting a material flow process card and defining the internal transport process within the material flow. The next part of the chapter concerns the dimensioning of the internal transport process for fixed cycles in all variants. The third chapter contains a further dimensioning of the process including the remaining transport cycles as well as determination of operating costs. The results obtained in this chapter are the basis for subjecting the solution to the assessment in the further part of the thesis. The second part of the work was realized on the basis of data received from the analyzed logistic object. The third part includes proposals for other solutions in the order picking area is contained in chapter four. The initial part concerns the first proposed variant, while the further part - the second alternative. This part presents the dimensioning of the proposed variations and calculation of operating costs. The results of the calculations are evaluated in the next chapter. The next part is the evaluation which was created on the basis of the results from the third and fourth chapters. It is in the fifth chapter and consists of a partial assessment and a comprehensive assessment. This work ends with the summary in which the impact of the proposed solutions on storage costs and benefits were included.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łucja Kalinowska (FT) Łucja Kalinowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza i ocena rozwiązań strefy komisjonowania w magazynie o zadanej strukturze
Supervisor
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kompletacja, strefa komisjonowania, koszty magazynowania
Keywords in English
order picking, order picking zone, storage costs
Abstract in Polish
Praca dotyczy zbadania wpływu rozwiązań organizacyjnych i przestrzennych strefy komisjonowania na funkcjonowanie magazynu. Dla wybranego, istniejącego obiektu logistycznego przeprowadzona została identyfikacja ukształtowania procesu transportu wewnętrznego. W pracy przedstawione zostały dwie alternatywne propozycje rozwiązań strefy komisjonowania. Korzystając z metod służących ocenie i zestawieniu wariantowych koncepcji projektowych, możliwe było wytypowanie najbardziej optymalnego rozwiązania strefy komisjonowania. Określono wpływ poszczególnych wariantów na koszty magazynowe oraz zdefiniowano korzyści płynące z zastosowania danego rozwiązania. Celem pracy jest zaproponowanie najbardziej racjonalnego rozwiązania strefy komisjonowania dla magazynu badanego obiektu logistycznego. Zrealizowanie tego opiera się na analizie obecnych rozwiązań, zaproponowaniu alternatywnych koncepcji oraz dokonaniu analizy i oceny poszczególnym rozwiązań. Pierwsza cześć pracy to część teoretyczna, mająca na celu przybliżenie pojęć związanych z tematem pracy. Opisana jest definicja magazynowania oraz komisjonowania. Przedstawione są również funkcje i sposoby kompletacji. Rozdział pierwszy, stanowiący część teoretyczną, napisany został w oparciu o literaturę. W drugiej części pracy dokonana została identyfikacja i analiza magazynu badanego obiektu logistycznego. W rozdziale drugim przedstawiona jest charakterystyka magazynu, zawierająca informacje dotyczące układu organizacyjnego i przestrzennego, a także sformułowane zadanie logistyczne. Rozdział zawiera również etap kształtowania procesu, który obejmuje sporządzenie karty procesu przepływu materiałów oraz określenie ukształtowania procesu transportu wewnętrznego w ramach przepływu materiałów. Następna część rozdziału dotyczy wymiarowania procesu transportu wewnętrznego dla cykli niezmiennych we wszystkich wariantach. Rozdział trzeci zawiera dalszy ciąg wymiarowania procesu, obejmujący pozostałe cykle transportowe, a także określenie kosztów eksploatacyjnych. Wyniki uzyskane w tym rozdziale stanowią podstawę do poddania rozwiązania ocenie, znajdującej się w dalszej części pracy. Część druga pracy została opracowana na podstawie danych otrzymanych od analizowanego obiektu logistycznego. Część trzecia uwzględnia propozycje innych rozwiązań strefy komisjonowania i zawarta jest w rozdziale czwartym. Początkowa część dotyczy pierwszego alternatywnego wariantu, natomiast dalsza część rozdziału - drugiego. W tej części przedstawione są etapy wymiarowania proponowanych wariatów oraz obliczenie kosztów eksploatacyjnych. Wyniki obliczeń poddane są ocenie w kolejnym rozdziale. Następna część to ocena, która stworzona została na podstawie wyników z rozdziałów trzeciego i czwartego. Znajduje się w rozdziale piątym i składają się na nią ocena cząstkowa i ocena kompleksowa. Pracę kończy rozdział szósty, stanowiący podsumowanie, w którym zawarty został wpływ proponowanych rozwiązań na koszty magazynowania oraz określone korzyści.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Łucja_Kalinowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29425

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e0c0dc735fb4b4bb26cd38268b0248a/
URN
urn:pw-repo:WUT6e0c0dc735fb4b4bb26cd38268b0248a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page