Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of the industrial machine safety system in accordance with the standards applicable in the European Union

Dawid Andrzej Flont

Abstract

This paper contains a description of the modernization that I made to modernize the laminate cutting machine so that this machine could work safely in Poland, that is, to meet Polish and European standards. The most important aspect of the work was to ensure the safety of the person working on the machine and the person in the vicinity of the machine during work. At the beginning of my work, I presented the list of Norms with which I was guided during my work. Then I justified the purpose of machine modernization and presented the rights, In Chapter 6, I presented the methodology of action and examples of ways to calculate the risks associated with the loss of health by improperly adapted machines and their safety systems. In the next chapter I presented the machine, which was the purpose of this modernization, I described the machine data, its work parameters, etc. In Chapter 8 I focused on a detailed analysis of the presented machine and presented a diagram of solutions that I used in this case. This chapter was divided into three parts because I wanted to describe separately the actions that had to be performed in individual fields, so in the first subchapter the solutions of mechanical nature, i.e. building, all kinds of cover are described. I devoted the second subsection to the electrical part, in this part I described the sensors and devices of the security system and presented the electrical diagram. In the last part of chapter 8 I described the device responsible for direct control of the security system, i.e. a programmable safety relay. I presented the control program and described the programming environment of devices from the Sirius series. In the final chapter, I summarized the results of my work and made conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Andrzej Flont (FPE) Dawid Andrzej Flont,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Modernizacja systemu bezpieczeństwa maszyny przemysłowej zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej
Supervisor
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Modernizacja, układ bezpieczeństwa, Normy bezpieczeństwa
Keywords in English
Modernization, safety system, Safety standards
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera opis działań w ramach modernizacji jaką wykonałem na maszynie rozkrojowej laminatu tak, aby owa maszyna mogła bezpiecznie pracować na terenie Polski, spełniając przy tym wszystkie prawne wymogi dotycząc bezpieczeństwa eksploatacji maszyn. Najważniejszym aspektem pracy było zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym na danej maszynie oraz osobom znajdującym się w pobliżu maszyny podczas pracy. Na początku mojej pracy przedstawiłem spis Norm, przy pomocy których kierowałem się podczas pracy. Następnie uzasadniłem sens modernizacji maszyn oraz przedstawiłem zasady postępowanie przy tego typu projektach. W rozdziale numer 6 przedstawiłem metodykę działania oraz przykładowe sposoby wyliczania ryzyka związanego z utratą zdrowia przez nieodpowiednio przystosowane maszyny oraz ich systemy bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale zaprezentowałem maszynę, która była celem tej modernizacji opisałem dane maszyny oraz jej parametry pracy. W 8 rozdziale przedstawiłem wszystkie niezgodności, miejsca w, których istnieje potencjalna możliwość urazu osoby obsługującej maszyn. Rozdział nr 9 zawiera opis najważniejszych aparatów zastosowanych w modernizacji. W rozdziale 10 skupiłem się na szczegółowej analizie przedstawionej maszyny oraz przedstawiłem schemat rozwiązań jaki zastosowałem w tym przypadku. Rozdział ten został podzielony na trzy części ponieważ chciałem osobno opisać działania jakie trzeba było wykonać w poszczególnych dziedzinach tak więc w pierwszym podrozdziale opisane są rozwiązania natury mechanicznej czyli zabudowy, wszelkiego rodzaju osłony. Drugi podrozdział poświęciłem części elektrycznej, w tej części opisałem czujniki oraz urządzenia systemu bezpieczeństwa oraz przedstawiłem schemat elektryczny. W ostatniej części rozdziału nr 9 opisałem urządzenie odpowiedzialne za bezpośrednie sterowanie systemem bezpieczeństwa czyli programowalny przekaźnik bezpieczeństwa. Przedstawiłem program sterowania oraz opisałem środowisko programowania urządzeń z serii Sirius. W końcowym rozdziale podsumowałem wyniki mojej pracy oraz wysunąłem wnioski.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Dawid_Flont.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31197

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6dceee496de64a46aec160894e6c0088/
URN
urn:pw-repo:WUT6dceee496de64a46aec160894e6c0088

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page