Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of technical means of transport in handling on area with one consolidated logistic base

Joanna Baczyńska

Abstract

The preferential assumption at economical activity, irrespective of it’s kind, is the minimization of costs and maximization of profit. Minimization of costs is possible with the reduction of the expense connected with the managing of business, whereas the maximization is possible when optimal, in scope of the economical activity, solutions would be found. At present the participation and function of transport in the overall costs of business is so significant that the optimization of the solutions in this scope is gaining special importance. The target of this engineering thesis is optimal selection of technical means of transport in handling the area with one consolidated logistic base which is understand as a supplying of the receiver, who is an enterprise “X” in scheduled time frame, specific place and detailed order and terms approved by enterprise “X”. By the selections of the number and kind of means of transport as well as by the delimitation of optimal itinerary of transport services for the given area, the reduction of cost was carried out for the given enterprise. Realization of the target resolved to show the specifications of the enterprise “X”, the products and means of transport used in the process of distribution as well as determining current plan and to compare this plan with proposed new solutions on this field. The tool, which was used in accomplishing the target is program “Optimization of itinerary of delivery” whose author is Mr. Professor J. Leszczyński. Parameters which determine the most profitable solution in the point of view of the entrepreneur are: demand for products, distances among suppliers, distances among the recipient and the suppliers, open hours of the reception points and points of delivery, also times of the services of the vehicles. The analysis of received findings allows to state that, taking under consideration a longitude of routes, total time of transit, and the number of used delivery trucks, variants obtained as the result of the program “Optimization of itinerary of delivery” are more cost-effective than the assumptions of the given enterprise “X”, what testifies to not only unexploited possibilities of transport also to ineffective search of cost minimization by the given enterprise.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Baczyńska (FT) Joanna Baczyńska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
DOBÓR TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU DO OBSŁUGI REJONU Z JEDNĄ BAZĄ ZBIORCZĄ
Supervisor
Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
optymalizacja, środki transportu, trasy, dowóz, baza zbiorcza, obsługa rejonu
Keywords in English
optimization, means of transport, itinerary, logistic base, handling area, delivery
Abstract in Polish
Priorytetowym założeniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na jej charakter jest minimalizacja kosztów oraz maksymalizacja zysku. Minimalizacja kosztów jest możliwa przy obniżeniu wydatków związanych z prowadzeniem firmy, natomiast maksymalizacja zysku przy znalezieniu rozwiązań, które będą optymalne w zakresie prowadzenia działalności. Obecnie udział oraz rola, jaką pełni transport w kosztach przedsiębiorstw jest na tyle znaczący, że optymalizacja rozwiązań w tym zakresie zyskuje obecnie szczególne znaczenie. Celem pracy inżynierskiej jest optymalny dobór technicznych środków transportu do obsługi rejonu z jedną bazą zbiorczą rozumiane jako zaopatrzenie odbiorcy, którym jest konkretna firma „X” w wyznaczonych ramach czasowych, w ściśle określonym miejscu oraz o ściśle sprecyzowanym zamówieniu przy warunkach przyjętych przez firmę „X”. Poprzez dobór liczby oraz rodzaju środków transportowych, jak również przez wyznaczenie optymalnej trasy obsługi transportowej danego rejonu zostało zrealizowane ograniczenie kosztów w danym przedsiębiorstwie. Realizacja celu sprowadzała się do przedstawienia specyfikacji firmy „X”, produktów oraz środków zastosowanych w procesie dystrybucji jak też określeniu aktualnego planu przewozowego i porównanie go z proponowanymi nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Narzędziem, które posłużyło do realizacji celu jest program Optymalizacja tras dowozu, którego autorem jest Pan profesor J. Leszczyński. Parametry, które określają najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorcy to: popyt na produkty, odległości między dostawcami, odległości między odbiorcą a dostawcami, czasy otwarcia oraz zamknięcia punktu odbioru i dostawy jak też czasy obsługi pojazdów. Analiza otrzymanych wyników przyzwala twierdzić, że zarówno, jeśli chodzi o długość tras jak i łączny czas przejazdu, oraz liczbę wykorzystanych samochodów dostawczych, warianty otrzymane w programie Optymalizacja tras dowozu są bardziej opłacalne niż założenia danej firmy „X”, co świadczy nie tylko o niewykorzystanych możliwościach przewozowych, ale też o nieskutecznym poszukiwaniu minimalizacji kosztów przez dane przedsiębiorstwo.
File
  • File: 1
    ScaloneDokumenty.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10563

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d9ec3a7e266459b993a98ba68b8d6c8/
URN
urn:pw-repo:WUT6d9ec3a7e266459b993a98ba68b8d6c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page