Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of installation of ventilation and air conditioning in the cinema

Michał Dariusz Piontke

Abstract

The aim of the engineering thesis is to design a ventilation system and air conditioning for all cinema halls located in the multiplex "Zakopianka" in Krakow. The work consists of two parts: theoretical and designing. The theoretical part describes the principle of mixing, displacement and individual ventilation, showing the advantages and disadvantages of each of these methods. Exemplary solutions of cinema room ventilating, including armchair source diffusers integrated with the seat foot were also shown in the project. The project part includes: presentation of the object, i.e. location of the facility, number of cinema halls, planned number of users, external and internal air parameters. Described systems have also been described - 3 supply and exhaust systems. Next, calculations of heat gains from people, moisture gains, profits from electric lighting and from insolation through non-transparent partitions were made. The ventilation air flow was calculated on the basis of the calculated open heat gains. The air flow was also determined in accordance with the minimum hygiene and it was decided that the stream will be blown with the maximum value of the two mentioned above. The next step was the selection of supply elements and exhaust air. The function of the supply elements will be fulfilled by the chair source diffusers and the exhaust function of the exhaust grates. Next, hydraulic calculations were made based on the designed cable routing, including the selection of diameters / dimensions of the cross-sections, calculation of pressure losses on the plots - linear, local and from the exhaust / supply devices. The next item is a presentation of the processes taking place in control panels for summer and winter. The selection of central units and acoustic calculations were made. The guidelines for related industries, such as construction and construction, electrical and automation as well as fire protection industry are presented. Then a bibliography (literature, norms, ordinance) was placed, which was used during the creation of the work. A list of attachments has been placed, including drawings and tables with calculations, nomograms of reading pressure loss and sound power level as well as catalog cards of selected control panels and devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Dariusz Piontke (FEE) Michał Dariusz Piontke,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji kina
Supervisor
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja wyporowa, nawiewniki źródłowe fotelowe, wywiewniki, centrala nawiewno – wywiewno - klimatyzacyjna, zyski ciepła, obliczenia hydrauliczne, obiekt zbiorowego przebywania ludzi, kino
Keywords in English
positive displacement ventilation, chair source diffusers, exhaust fans, supply and exhaust-air handling units, heat gains, hydraulic calculations, collective human residence, cinema
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej jest zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla wszystkich sal kinowych znajdujących się w multipleksie „Zakopianka” w Krakowie. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i projektowej. W części teoretycznej opisano zasadę działania wentylacji mieszającej, wyporowej oraz indywidualnej, ukazując wady i zalety każdej z tych metod. Przedstawiono przykładowe rozwiązania nawiewu sal kinowych z uwzględnieniem nawiewników źródłowych fotelowych zintegrowanych ze stopą fotela zastosowanych w projekcie. Część projektowa obejmuje: przedstawienie obiektu, tj. lokalizacja obiektu, liczba sal kinowych, planowana liczba użytkowników, parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Opisano również zaprojektowane systemy – 3 systemy nawiewno – wyciągowe. W następnej kolejności dokonano obliczeń zysków ciepła od ludzi, zysków wilgoci, zysków od oświetlenia elektrycznego i od nasłonecznienia przez przegrody nieprzeźroczyste. Na podstawie obliczonych zysków ciepła jawnego obliczono strumień powietrza wentylacyjnego. Strumień powietrza określono również zgodnie z minimum higienicznym i zdecydowano, że nawiewany będzie strumień o wartości maksymalnej z dwóch wyżej wymienionych. Kolejnym krokiem był dobór elementów nawiewnych i wywiewnych. Funkcję elementów nawiewnych spełniać będą nawiewniki źródłowe fotelowe, a funkcję wywiewną kratki wywiewne. Następnie na podstawie zaprojektowanej trasy przewodów wykonano obliczenia hydrauliczne, obejmujące dobór średnic/wymiarów przekrojów kanałów, obliczenie strat ciśnienia na działkach – liniowych, miejscowych i od urządzeń wywiewnych/ nawiewnych. Kolejny punkt stanowi przedstawienie procesów zachodzących w centralach dla lata i zimy. Dokonano doboru central, następnie wykonano obliczenia akustyczne. Przedstawiono wytyczne dla branż pokrewnych, takich jak branża konstrukcyjno – budowlana, elektryczna i automatyki oraz branża zabezpieczenia przeciwpożarowego. Następnie zamieszczono bibliografię (literaturę, normy, rozporządzenie), z której skorzystano podczas tworzenia pracy. Umieszczono spis załączników, obejmujący wykonane rysunki, tabele z obliczeniami, nomogramy odczytu strat ciśnienia i poziomu mocy akustycznej oraz karty katalogowe dobranych central i urządzeń.
File
  • File: 1
    277780_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32886

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d92b20a04ad474ca2e2d13f6d603606/
URN
urn:pw-repo:WUT6d92b20a04ad474ca2e2d13f6d603606

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page