Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of main pipeline for transferring 10 t/h condensate at a pressure of 0,6 MPa

Tomasz Goszczyński

Abstract

The document presents a method aiming at a mechanical design of the pipeline serving for condensate transfer. At the beginning the author overviewed the literature dealing with the heat and mass transfer. After that there was proposed a mathematical model of the two-phase flow through a pipeline taking into account the industrial constraints. The work also includes the technical information about the typical structural elements of pipeline and stress analysis and requirements. There was created a computer program in the Excel spreadsheet. It was used for the thermal and flow calculation aiming at determination of the pipeline geometry. Moreover there were made the strength alculations and isometric drawing of the pipeline.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Goszczyński (FCEMP) - [Warsaw University of Technology (PW)] Tomasz Goszczyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)External affiliation of publication: Warsaw University of Technology
Title in Polish
Projekt magistralnego rurociągu do transportu 10 t/h kondensatu wodnego o ciśnieniu 0,6 MPa
Supervisor
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-66
Reviewers
Maria Boszko (FCEMP/IMEn) Maria Boszko,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: kondensat, rurociąg, przepływ dwufazowy, para wtórna, odwadniacz, straty
Keywords in English
Key words: condensate, pipeline, two phase flow, secondary vapor, dehydrator, pressure loss
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono metodę projektowania rurociągu kondensatu wodnego. Po zapoznaniu się z literaturą opisującą zjawiska cieplno – przepływowe zaproponowano matematyczny opis przepływu mieszaniny dwufazowej przez rurociąg z uwzględnieniem uwarunkowań przemysłowych. W pracy zamieszczono również informacje o elementach konstrukcyjnych rurociągów i warunkach wytrzymałościowych. Stworzono program w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w którym wykonano obliczenia cieplno – przepływowe w celu doboru geometrii rurociągu. W dalszej kolejności wykonano obliczenia wytrzymałościowe oraz rysunek izometryczny rorociągu.
File
  • File: 1
    253664_Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d610c31230941b6993a03093791d84a/
URN
urn:pw-repo:WUT6d610c31230941b6993a03093791d84a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page