Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the profitability of using energy storage solution in the city electric buses charging infrastructure

Krzysztof Szymański

Abstract

This study describes the project of electrification one of the Warsaw bus lines. The main purpose of this these was to project an optimal strategy of utilization an electric vehicle. It was possible due to use of smart fast charging stations. The first stage was to wide overview of modern solutions and technologies used in different areas of business. Very important was data about technology in electric buses, batteries and energy consumption. Moreover, the ways of energy supply to traction batteries were also investigated. Based on the collected information and on data obtained from Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. a model of functioning of city buses line 105 was built. The implementation of this model in the MATLAB simulation program allowed to obtain the values used in planning the strategy of charging these vehicles. A large part of energy supply strategy description is dedicated to the issue of the queue of buses waiting for charging at the end stop. Investigated solution is an algorithm that gives priority to the individual buses for recharging in the indicated chargers. The algorithm is based on: an information about state of charge of traction batteries, forecasting energy consumption to next charging and remaining time to the end of charging (with the traffic factor). Based on the algorithm designed was the MATLAB simulation that describes how the 105-bus line fast chargers works. Moreover, based on the simulation data the impact of designed charging infrastructure on the electricity grid has been estimated. The last stage was to simulate use of energy storage solution in high power charging stations. The installation of energy storage solution allowed to reduce the power of electric grid connection and to establish lower level of current flow. The conclusion of this these can point out the information about exploitation parameters of controlled, smart charging infrastructure in real case. Additionally, this study contains the simple exploitation cost comparation of charging infrastructure with installed battery storage solution and without. Based on this comparation there is possible to analysis of the profitability of using energy storage solution in the city electric buses charging infrastructure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Szymański (FACME) Krzysztof Szymański,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza opłacalności zastosowania bateryjnego magazynu energii w systemie ładującym miejskie autobusy elektryczne
Supervisor
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2239
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
transport publiczny, autobus elektryczny, ładowanie autobusów miejskich, stacja szybkiego ładowania, bateryjny magazyn energii, stacjonarny magazyn energii, sieć elektroenergetyczna, inteligentna sieć, symulacja zużycia energii
Keywords in English
public transportation, electric buses, electric buses charging, fast charging stations, battery storage system, electricity grid, smart grid, simulation of energy consumption
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa stanowi opis autorskiego projektu elektryfikacji jednej z warszawskich linii autobusowych. Przy opracowywaniu tego zadania główny nacisk położony został na stworzenie strategii optymalnego wykorzystania pojazdów dzięki zastosowaniu inteligentnych stacji szybkiego uzupełniania w nich energii. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu gruntownego przeglądu dostępnych rozwiązań oraz technologii stosowanych w różnych obszarach. Podstawę stanowiło zebranie danych na temat autobusów elektrycznych, możliwości akumulacji w nich energii oraz określenie zapotrzebowania na nią. Istotnym było też ustalenie sposobu uzupełniania tej energii. Na podstawie zebranych informacji oraz w oparciu o dane pozyskane z Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. zbudowany został model funkcjonowania autobusów miejskich linii 105. Implementacja owego modelu w programie symulacyjnym MATLAB pozwoliła na uzyskanie wielkości wykorzystywanych przy planowaniu strategii ładowania tych pojazdów. Opis strategii uzupełniania energii w pojazdach w dużej mierze pochylił się nad problemem kolejkowania autobusów oczekujących na ładowania na przystanku krańcowym danej linii. Konkluzją z tych rozważań jest opracowanie algorytmu nadającego pierwszeństwo poszczególnym autobusom do uzupełniania energii we wskazanych ładowarkach. Otrzymany algorytm opiera się między innymi o informacje dotyczące: bieżącego stanu naładowania akumulatora, prognozowanego zapotrzebowania na energię do następnego ładowania oraz pozostałego czasu na ładowanie (z uwzględnieniem opóźnień wywołanych natężeniem ruchu ulicznego). Na podstawie opracowanego algorytmu nadzorującego ładowanie stworzona została symulacja w programie MATLAB opisująca funkcjonowanie poszczególnych stacji ładujących systemu obsługującego linię 105. W oparciu o dane z tej symulacji możliwe było wstępne oszacowanie wpływu projektowanej infrastruktury ładującej na siec dystrybucyjną. Ostatecznym działaniem jakie podjęte zostało w niniejszej pracy było zasymulowanie zastosowania stacjonarnego magazynu energii włączonego do stacji ładującej dużej mocy. Jego instalacja pozwoliła na ograniczenie mocy przyłącza oraz na ustabilizowanie wartości prądu przez nie płynącego. Konkluzja z poniższej pracy jest w stanie wskazać wielkość parametrów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem inteligentnego – zaplanowanego systemu uzupełniania energii w autobusach elektrycznych realizujących rzeczywisty rozkład jazdy. Dodatkowo zawiera porównanie kosztów funkcjonowania systemu z wykorzystaniem stacjonarnych magazynów energii oraz infrastruktury ładującej niewyposażonych w ten układ. Na podstawie uproszczonej analizy finansowej możliwa jest również ocena opłacalności zastosowania stacjonarnego magazynu energii w projekcie tego typu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_KSzymański_10.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36287

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d32a74f50de48cebb6499b3877062a4/
URN
urn:pw-repo:WUT6d32a74f50de48cebb6499b3877062a4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page