Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improve production for the growth of the innovation of the company "Leo May" Dorota Habiera

Olga Amelia Antoszkiewicz

Abstract

Engineering thesis project "The project to improve production for the growth of enterprise innovation" Leo May "Dorota Habiera", describes the proposal to improve production in the micro-enterprise, founded in 1998. The company deals in the manufacture of accessories of hand-painted silk with unique and original method of painting this material by employees artistic in the air, using the Japanese method of the so-called "dry brush". The work presents the specificity of silk material and its properties depending on the type of silk thread weave. The vision and mission of the company were defined, whose main goal is to promote natural silk and products made of it. The company realizes a constant pool of orders for silk haberdashery. The owner of the company runs production using systems developed and designed by her. The work presents new organizational-technological and technical solutions designed for the company, for complex technology, which is painting silk canvases for the production of clothing and clothing items. Painting on silk requires employees with plastic education and painting skills in the technology of so-called "painting in the air", on a specific material that is silk - using water paints, as well as contours. The aim of the thesis is to increase the innovativeness of the company by developing and implementing a project to improve production. The work involved analysis of the company and the production process. On this basis, the company's development possibilities were presented and innovative organizational and technical solutions were proposed, shortening the production time and resulting in improved ergonomics of workplaces. Using the Lean Management method, the quantity of stored products and materials was reduced and the amount of waste was reduced. On the other hand, the inevitable waste has been devised and the possibility of recovery in the form of new products or elements for silk assembly. As one of the Lean Management tools, the 5S method was used, which complemented the analysis of the production process leading to an innovative improvement of production organization. The applied Lean Manufacturing method allowed to introduce many innovative solutions and improvements in the equipment of the production process. In addition, a cooperation program was developed in the field of training trainees with artistic education. The effect of introducing innovative, organizational, technical and technological solutions is to accelerate the time of production of hand-painted silk canvases, reducing production costs, as well as increasing work comfort and ergonomics of painters' workplaces. The work consists of five chapters, an introduction and a summary. The first three chapters form the theoretical and analytical part, and the next two chapters are the design part.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olga Amelia Antoszkiewicz (FoM) Olga Amelia Antoszkiewicz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia produkcji dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa "Leo May" Dorota Habiera
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Waldemar Izdebski (FoM/CIE) Waldemar Izdebski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
usprawnienie produkcji, innowacyjność, rozwój przedsiębiorstwa
Keywords in English
streamlining of production, innovation, company development
Abstract in Polish
Inżynierska praca dyplomowa „Projekt usprawnienia produkcji dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa „Leo May” Dorota Habiera”, opisuje propozycję usprawnienia produkcji w mikroprzedsiębiorstwie, założonym w roku 1998. Firma zajmuje się produkcją galanterii z ręcznie malowanego jedwabiu o unikalnym i autorskim sposobie malowania tego materiału przez pracowników artystycznych „w powietrzu”, z wykorzystaniem japońskiej metody tak zwanego „suchego pędzla”. W pracy została przybliżona specyfika materiału jedwabnego i jego właściwości zależne od rodzaju splotu nici jedwabnych. Określono wizję i misję firmy, których głównym celem jest promowanie naturalnego jedwabiu i produktów z niego wykonanych. Firma realizuje stałą pulę zamówień na galanterię jedwabną. Właścicielka firmy prowadzi produkcję przy zastosowaniu wypracowanych i zaprojektowanych przez siebie systemów. W pracy przedstawione będą dopasowane do firmy nowe rozwiązania organizacyjno-technologiczne i techniczne przeznaczone dla skomplikowanej technologii, jaką jest malowanie płócien jedwabnych przeznaczonych do produkcji odzieży oraz elementów garderoby. Malowanie na jedwabiu wymaga pracowników z wykształceniem plastycznym oraz zdolnościami malarskimi w technologii tak zwanej malarstwa „w powietrzu” na specyficznym materiale, jakim jest jedwab za pomocą farb wodnych, a także konturu. Celem pracy dyplomowej jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie projektu usprawnienia produkcji. W pracy przeprowadzono analizę przedsiębiorstwa i procesu produkcji. Na tej podstawie wykazano możliwości rozwoju firmy oraz zaproponowano innowacyjne organizacyjne w tym rozwiązania techniczne skracające czas produkcji i skutkujące polepszeniem ergonomii stanowisk pracy. Stosując metodę Lean Management ograniczono ilość magazynowanych produktów i materiałów oraz zmniejszono ilość odpadów. Natomiast do odpadów nieuniknionych opracowano podział oraz możliwości odzysku w postaci nowych produktów lub elementów do montażu jedwabiu. Jako jedno z narzędzi Lean Management wykorzystano metodę 5S, która uzupełniła analizy procesu produkcyjnego prowadząc do innowacyjnego usprawnienia organizacji produkcji. Zastosowana metoda Lean Manufacturing pozwoliła wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań oraz usprawnień przy wyposażeniu procesu produkcyjnego. Ponadto, opracowano program współpracy w zakresie kształcenia stażystów o wykształceniu artystycznym. Efektem wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, organizacyjno-technicznych i technologicznych jest przyśpieszenie czasu produkcji ręcznie malowanych jedwabnych płócien obniżkę kosztów produkcji, a także zwiększenie komfortu pracy i ergonomiczności stanowisk pracy malarzy. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i podsumowania. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczno-analityczną, a dwa kolejne – część projektową.
File
  • File: 1
    Olga.Antoszkiewicz.inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 16117

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6c7dd1524f3a48c5b926fd84e2df890d/
URN
urn:pw-repo:WUT6c7dd1524f3a48c5b926fd84e2df890d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page