Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Designed energy characteristics of the fuel station building

Piotr Jezierski

Abstract

ABSTRACT Designed energy characteristics of the fuel station building The subject of the engineering work was the designed energy performance of the fuel station. The first part contains the theoretical introduction to the discussed subject. It presents the basic information on the technical conditions in force from 2017 and 2021 on the basis of existing standards and legal acts, as well as the methodology for determining the energy performance of a building. There are also described ways to improve the energy performance of a building and alternative energy sources. The theoretical part was completed with a brief description of the priority program aimed at improving the energy efficiency of buildings.. In the design part, the technical description of the analyzed building was first presented. The information contained in the description presents general data, overall data, location conditions and material data. Two variants are presented below: a building that meets WT 2017 and meets WT 2021. The two variants describe changes that need to be made to meet the technical conditions from 2017 and 2021, briefly presented results from the Audit Scheme 6.8 program, containing a tabular summary characteristic assessment. Both variants also present graphs showing energy losses through the partitions. Printouts of calculations and charts of individual variants have been attached as attachments. The work was completed with final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Jezierski (FCEMP) Piotr Jezierski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stacji paliw
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna, warunki techniczne, stacja paliw, alternatywne źródła energii.
Keywords in English
Key words: energy characteristics, technical conditions, petrol station, alternative energy sources.
Abstract in Polish
Streszczenie Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stacji paliw Tematem pracy inżynierskiej była projektowana charakterystyka energetyczna stacji paliw. Część pierwsza zawiera teoretyczne wprowadzenie do omawianej tematyki. Przedstawiono w niej podstawowe informacje dotyczące warunków technicznych obowiązujących od 2017 i 2021 roku na podstawie obowiązujących norm oraz aktów prawnych, a także metodologię wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku. Opisano również sposoby poprawy charakterystyki energetycznej budynku oraz alternatywne źródła energii. Część teoretyczną zakończono krótkim opisem programu priorytetowego NFOŚiGW, mającym na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. W części projektowej w pierwszej kolejności został przedstawiony opis techniczny analizowanego budynku. Informacje zawarte w opisie przedstawiają dane ogólne, dane gabarytowe, warunki lokalizacyjne i dane materiałowe. W dalszej części przedstawiono dwa warianty: budynek spełniający WT 2017 oraz spełniający WT 2021. W dwóch wymienionych wariantach zostały opisane zmiany jakie należy wykonać, aby budynek spełniał warunki techniczne od 2017 i 2021 roku, krótko przedstawione wyniki z programu Audytor OZC 6.8, zawierające zestawienie tabelaryczne oceny charakterystycznej. W obu wariantach przedstawiono także wykresy przedstawiające straty energii przez przegrody. Wydruki obliczeń i wykresy poszczególnych wariantów zostały dołączone w postaci załączników. Praca zakończona została wnioskami końcowymi.
File
  • File: 1
    262274_Piotr_Jezierski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6c1635397451441787961c68706f1b93/
URN
urn:pw-repo:WUT6c1635397451441787961c68706f1b93

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page