Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego wspomagającego zbieranie danych o działaniu Fermy Drobiu Mariusz Jachowski w miejscowości Kolonia Wołyńce

Cezary Hubert Jachowski

Abstract

The subject of the work was to design and develop a database supporting the collection of data on the operation of the Mariusz Jachowski Poultry Farm in Kolonia Wołyńce. The aim of the work was defined as the design and implementation of a database system for a company operating in the poultry industry. The main function of the designed system is to support the collection and reporting of data on the production process of the company. The designed system has been prepared for use by all persons employed in the company. The database system was developed with the use of Microsoft Access. The first part of the work was devoted to the analysis of the current situation in the context of collecting data on the operation of the enterprise, and showed the problems that arise from the current solution. In the next stage of the work, a solution to the existing problems was proposed. It was proposed to design and develop an application that allows for the collection, processing and analysis of data on the company's operations. On the basis of an interview with a representative of the company's management board, the target scenarios for the use of the system were specified. Key functional and non-functional requirements for the project were set, and the estimated schedule and cost estimate of the solution were also presented. Then, the theory necessary for the proper design of the transactional database system was discussed, and the model for the emerging database was selected. The next part of the paper presents a detailed project of the solution. Defined data that should be included in the database, their logical and physical models were made. In the next stage, starting from the establishment of the database in the Microsoft Access program, the previously designed system was made. The user interface was designed, the transaction project was also discussed. Then the system was filled with test data and tested. It was also planned to prepare post-implementation documentation, which will be handed over to the owner of the Farm after the implementation of the system. After the system was developed, a schedule and cost estimate for the solution was created. The final result of the project is an application consisting of a database and a user interface. The resulting system meets the functional and non-functional requirements set for it, and enables the implementation of all cases of use of the system. The schedule and cost estimate for the project has been adjusted to the requirements and capabilities of the company.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Cezary Hubert Jachowski (WZ) Cezary Hubert Jachowski Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Zaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego wspomagającego zbieranie danych o działaniu Fermy Drobiu Mariusz Jachowski w miejscowości Kolonia Wołyńce
Promotor
Stanisław Dyrda (WZ/KSWZ) Stanisław Dyrda Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Stanisław Dyrda (WZ/KSWZ) Stanisław Dyrda Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Marcin Ścibisz (WZ/KSWZ) Marcin Ścibisz Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
system bazodanowy, informatyzacja przedsiębiorstwa, Microsoft Access
Słowa kluczowe w języku angielskim
database system, enterprise computerization, Microsoft Access
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy było zaprojektowanie i wykonanie bazy danych wspomagającej zbieranie danych o działaniu Fermy Drobiu Mariusz Jachowski w miejscowości Kolonia Wołyńce. Jako cel pracy zdefiniowano zaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego dla przedsiębiorstwa działającego w branży drobiarskiej. Jako główną funkcję projektowanego systemu określono wspomaganie zbierania i raportowania danych dotyczących procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Zaprojektowany system przygotowany został do użytkowania przez wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. System bazodanowy wykonano z użyciem Microsoft Access. Pierwsza część pracy poświęcona została analizie obecnej sytuacji w kontekście zbierania danych o działaniu przedsiębiorstwa. Ukazane zostały również problemy, które wynikają z formy dotychczasowego rozwiązania. W kolejnym etapie pracy zaproponowano rozwiązanie istniejących problemów. Przedstawiono proces zaprojektowania i wykonania aplikacji pozwalającej na zbieranie, obróbkę i analizę danych dotyczących działania firmy. Na podstawie wywiadu z przedstawicielem zarządu przedsiębiorstwa wyszczególniono docelowe scenariusze przypadków użycia systemu. Postawiono kluczowe dla projektu wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, przedstawiono także szacowany harmonogram i kosztorys rozwiązania. Następnie omówiona została teoria niezbędna do prawidłowego zaprojektowania transakcyjnego systemu bazodanowego, wybrany został także model dla powstającej bazy danych. W kolejnej części pracy przedstawiono szczegółowy projekt rozwiązania. Zdefiniowano dane, które powinny znaleźć się w bazie danych, oraz wykonane zostały ich modele: logiczny i fizyczny. W kolejnym etapie, zaczynając od założenia bazy danych w programie Microsoft Access wykonano zaprojektowany uprzednio system. Zaprojektowany został interfejs użytkownika, omówiono także projekt transakcji. Następnie system został wypełniony danymi testowymi i przetestowany. Zaplanowano także sporządzenie dokumentacji powdrożeniowej, która zostanie przekazana na ręce właściciela Fermy po wdrożeniu systemu. Po wykonaniu systemu stworzony został harmonogram i kosztorys realizacji rozwiązania. Efektem finalnym projektu jest wykonana aplikacja złożona z bazy danych i interfejsu użytkownika. Powstały system spełnia postawione mu wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, oraz umożliwia realizację wszystkich przewidzianych przypadków użycia systemu. Harmonogram i kosztorys dotyczący projektu został dostosowany do wymogów i możliwości firmy.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pI_WZ_Jachowski_Cezary_278566.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 26847

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b3b33d45b6f42e88d9e7a9f9ebc6d63/
URN
urn:pw-repo:WUT6b3b33d45b6f42e88d9e7a9f9ebc6d63

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony