Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of distribution warehouse for distributor of electronic equipment

Justyna Anna Mikołajczuk

Abstract

Paper presents the process of designing a distribution warehouse for the electronics industry. The first chapter focuses on the characteristics of logistic processes taking place in the warehouse. Conditions, clearing and safety measures are discussed. The end of the chapter is a description of the changing seasonality in the electronics industry over the past few years. The second chapter formulates the logistic task. It describes the structure of deliveries and shipments, transformation of material streams and the basic parameters of the rented warehouse. The third chapter focuses on the physical appearance of the whole building. It describes individual functional zones and their affinities and what activities take place in them. It contains information on the types of equipment, and their specifications. On the basis of annual flows, the inventory that must be maintained has been calculated in a warehouse. In the fourth and fifth chapter there are all stages of dimensioning of a logistic object, starting from calculating duration of transport cycles times, labor intensity of material flow processes, creating a warehouse work schedule, to calculating the number of equipment and employees needed. In order to evaluate the designed object, costs and operating costs as well as several measures of solutions were calculated. The last element are conclusions and a summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Anna Mikołajczuk (FT) Justyna Anna Mikołajczuk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego dla dystrybutora sprzętu elektronicznego
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
magazyn dystrybucyjny, cykl transportowy, pracochłonność
Keywords in English
distribution warehouse, transport cycle, labor consumption
Abstract in Polish
Praca przedstawia proces projektowania magazynu dystrybucyjnego dla branży elektronicznej. W rozdziale pierwszym skupiono uwagę na charakterystyce procesów logistycznych zachodzących w magazynie. Omówiono warunki, środki czystości i bezpieczeństwa jakimi należy objąć jednostki. Koniec rozdziału to omówienie sezonowości w branży elektronicznej na przestrzeni ostatnich kilku lat. W rozdziale drugim sformułowano zadanie logistyczne. Opisano w nim: strukturę dostaw i wysyłek, przekształcania strumieni materiałów oraz podstawowe parametry wynajmowanego magazynu. Rozdział trzeci skupia się na fizycznym ukształtowaniu całego obiektu. Opisuje poszczególne strefy funkcjonalne i ich powiązania oraz jakie czynności się w nich odbywają. Zawarto również informacje o zastosowanych rodzajach urządzeń oraz ich specyfikacje. Na podstawie przepływów rocznych obliczono pojemność jaka musi być zapewniona w strefie rezerw magazynu. W rozdziale czwartym i piątym znajdują się wszystkie etapy wymiarowania obiektu logistycznego, począwszy od obliczenia czasów cykli transportowych, pracochłonności procesów przepływu materiałów, przez stworzenie harmonogramu pracy magazynu, aż po obliczenie liczby potrzebnych urządzeń i pracowników. W celu oceny zaprojektowanego obiektu policzono nakłady i koszty eksploatacyjne oraz wybrane mierniki rozwiązania. Ostatnim elementem są wnioski i podsumowanie.
File
  • File: 1
    274712_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32137

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b06839152804fcfad5043009277c302/
URN
urn:pw-repo:WUT6b06839152804fcfad5043009277c302

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page