Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation the efficiency of air cleaning in the direct vicinity of air pollutants emmision source

Piotr Kępa

Abstract

The purpose of the thesis was to evaluate the efficiency of air cleaning in the direct vicinity of of air pollutants emission source. Indicators of air pollutionthat has been used are as follows: particulate matter PM10 and PM2.5 as well as formaldehyde. A basic characteristics of particulate matter and formaldehyde, construction of fireplace, construction and principle of operation of air cleaner as well as the issues of air quality monitoring in Poland has been illustrated. Research has been carried out in a single-family house located in the suburbs of Warsaw. A source of air pollution was fireplace fuelled by dried, cut, barkless deciduous wood. Air pollution was monitored in two places: in the room with the fireplace and in the sleeping room which was about 20 meters away from room with fireplace. Concentration of dusts and formaldehyde was measured on-line and gathered as 1-hour mean concentrations. The usage of fireplace was divided into three parts: fire up, when significant amount of air pollutants was emitted, formation of chimney draft that allows effective discharge of exhaust gases into the ambient air and the last part, when fireplace has expired by itself due to the lack of fuel. Measurements were completed using four PM measurment devices, two of which were supplied by the Warsaw University of Technology, and two other supported by: http://luftdaten.org.pl/. Air cleaner used in experiment was AeraMax Pro AMII from the company Fellowes Polska SA, equipped with three replaceable filters: prefilter, HEPA filter and activated carbon filter. Measurements were repeated three times: the first stage carried out a week before the basic measurement, to assess the indoor air quality with no active fireplace. The next step were the measurements carried out while using the fireplace but with no simultaneous air cleaning and the last one with the usage of fireplace and air cleaner in the fireplace room. The results of first stage and the measurement data from next stages has been compared and presented on the line graphs. Initial measurements has been carried out from 18.03.2019 to 24.03.2019. First use of a fireplace without air cleaning was carried out on 25.03.2019 and second use of a fireplace with simultaneous usage of air cleaner was on 23.05.2019. During the measurements there were also measured parameters such as: indoor and outdoor air temperature, atmospheric pressure and air humidity. Basing on the results the following conclusions has been made: air purifier shortened from 8 to 2 hours the time needed to clean air polluted by the combustion products from fireplace, reducing also the possibility of their migration to other rooms. , It also allowed to clean efficiently the air from volatile organic compounds not allowing them to be spread over the house Thus, the air purifier allows to maintain proper air quality in the presence of an internal emission source, such as fireplace, limiting the exposure of household residents to high concentrations of air pollutants characterized by the negative health influence.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kępa (FEE) Piotr Kępa,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Ocena skuteczności zastosowania oczyszczacza powietrza do poprawy jakości powietrza wewnętrznego
Supervisor
Artur Jerzy Badyda (FEE/DISEQR) Artur Jerzy Badyda,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-08-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Jerzy Badyda (FEE/DISEQR) Artur Jerzy Badyda,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Mariusz Rogulski (FEE/DISEQR) Mariusz Rogulski,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Oczyszczacz powietrza, pyły, kominek, oczyszczanie powietrza, formaldehyd, stężenie zanieczyszczeń, miernik pyłów, AeraMax Pro AMII
Keywords in English
Air pollution, particulate matter, fireplace, AeraMax Pro AMII
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było określenie efektywności oczyszczania powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Wskaźniki wykorzystane do określenia jakości powietrza były następujące: pyły PM10 i PM2,5 oraz formaldehyd. W pracy przedstawiono podstawową charakterystykę pyłów i formaldehydu, omówiono budowę kominka, budowę i zasadę działania oczyszczacza powietrza oraz zagadnienia monitoringu jakości powietrza w Polsce. Pomiary przeprowadzano na przedmieściach Warszawy, w domu jednorodzinnym. Źródłem emisji zanieczyszczeń był kominek zasilany wysuszonym, pociętym, pozbawionym kory drewnem liściastym. Jakość powietrza była mierzona w dwóch miejscach: w pokoju z kominkiem oraz w pokoju sypialnianym, oddalonym o około 20 metrów od pokoju z kominkiem. Stężenia pyłów oraz formaldehydu były mierzone w trybie ciągłym i gromadzone w formie średnich stężeń 1-godzinnych. Palenie w kominku podzielono na trzy etapy: rozpalanie, gdzie wytwarza się znaczna ilość zanieczyszczeń, wytworzenie się ciągu kominowego który umożliwia skuteczne odprowadzanie spalin do powietrza atmosferycznego, oraz samoistne wygaszanie z powodu braku paliwa. Pomiary były przeprowadzone czterema miernikami, dwoma dostarczonymi przez Politechnikę Warszawską a dwoma wspieranymi przez stronę: http://luftdaten.org.pl/. Oczyszczacz powietrza AeraMax Pro AMII, wyposażony w filtr wstępny, filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym, został dostarczony przez firmę Fellowes Polska SA. . Pomiary były wykonywane trzykrotnie: pierwszymi pomiarami były pomiary wyjściowe, prowadzone tydzień przed pomiarami właściwymi. Ich zadaniem była ocena jakości powietrza wewnątrz domu, w czasie braku aktywności kominka. Kolejnymi pomiarami były: pomiary z rozpalaniem kominka bez oczyszczania powietrza oraz pomiary z rozpalaniem kominka z włączonym oczyszczaczem powietrza. Następnie porównano pomiary wyjściowe z pomiarami z rozpaleniem kominka, a wyniki zaprezentowano na wykresach liniowych. Pomiary wyjściowe były przeprowadzane od 18.03.2019 do 24.03.2019 Pierwsze rozpalanie kominka bez oczyszczacza powietrza nastąpiło 25.03.2019r. a kolejne rozpalanie kominka z jednoczesną pracą oczyszczacza było 23.05.2019r. Podczas pomiarów sprawdzane były warunki atmosferyczne takie jak: temperatura wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Po analizie danych uzyskanych z wszystkich trzech pomiarów można dojść do następujących wniosków: oczyszczacz powietrza skrócił z 8 godzin do 2 godzin czas potrzebny do oczyszczenia się powietrza z zanieczyszczeń powstałych w wyniku rozpalania kominka, ograniczając również możliwość migracji zanieczyszczeń do innych pomieszczeń. Pozwolił również na skuteczne oczyszczenie powietrza z lotnych związków organicznych, utrudniając ich rozprzestrzenianie się ich po całym budynku Zatem oczyszczacz powietrza umożliwia utrzymanie właściwej jakości powietrza w przypadku obecności wewnętrznego źródła emisji, jakim jest kominek, ograniczając ekspozycję mieszkańców na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza cechujących się negatywnym wpływem na zdrowie.
File
  • File: 1
    Piotr_Kępa_Wpływ_bezpośredniego_źródła_zanieczyszczenia_na_narażenie_osób_będących_bezpośrednio_przy_nim_i_w_oddaleniu_od_niego_uwzględniając_działanie_oczyszczacza_powietrza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32589

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6abc99c0cf61461687b45051eb29665a/
URN
urn:pw-repo:WUT6abc99c0cf61461687b45051eb29665a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page