Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of HVAC systems in intelligent buildings

Jagoda Maja Mizerska

Abstract

The following diploma thesis presents the concept of an engineering solution regarding the problem of HVAC systems in intelligent buildings. The first part contains general information about the issues that were discussed at work. The concept of a smart building with the idea and its engineering application has been clarified. Next, the most important management systems that occur in buildings classified as smart buildings are described. The theoretical part also mentions the issues of ventilation and air conditioning. Definitions of these concepts have been clarified along with the division and brief characteristics. The next aspects that have been explained in the first part of the work are the explanation of the concepts of fan coil-based systems, VRF systems and heating systems. Their definition, division and principles of functioning have been approximated. The second part of the diploma thesis included the design part. It contains basic information about the work, such as the purpose of the project, the scope of work, a description of the building in which a summary of the rooms in the building is presented in a tabular form. Next, the focus was on the presentation of design assumptions, including the requirements in terms of indoor and outdoor temperature or the minimum amount of air exchanges. The next step is to describe the heat gains and heat losses that have been calculated in the project. At the end of this part, a table is presented, which presents the heat loses and gains in specific rooms in the building. The next idea was to present two concepts of HVAC systems in intelligent buildings. First concept presents a system based on fan coils, which provide cooling and heat to the rooms, and at the same time support the ventilation system. The tables show selected models of fan coil units, depending on the calculated heat gains in the room. Next, the focus was on the description of device control, including the requirements that they should meet. Second concept was based on the combination of VRF devices with convection heating and ventilation. When describing the concept, its components have been described. Idea of central heating was presented with a short description of the suggested radiators and fittings. The description of the VRF system is included. At the end of this part, the ventilation system is characterized, which is a common element of both concepts. Its description includes aspects such as acoustic requirements and engineering details, e.g. revisions. The final point of the thesis was to present the conclusions. The following work contains information on the sources used during its creation. Most of the information is taken from industry magazines, articles posted on the Internet, standards or industry literature. Lists of attachments, tables and drawings that have been attached to the work are also provided.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jagoda Maja Mizerska (FEE) Jagoda Maja Mizerska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Koncepcja systemów HVAC w inteligentnych budynkach
Supervisor
Piotr Bartkiewicz (FEE/DHV) Piotr Bartkiewicz,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Bartkiewicz (FEE/DHV) Piotr Bartkiewicz,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Inteligentny budynek, koncepcja HVAC, klimakonwektor, system VRF, automatyka
Keywords in English
Intelligent building, HVAC concept, fan coil, VRF system, automation
Abstract in Polish
W poniższej pracy dyplomowej zostały przedstawione koncepcje rozwiązania inżynierskiego zagadnienia jakim są systemy HVAC w inteligentnych budynkach. W pierwszej części zostały zawarte ogólne informacje dotyczące zagadnień, jakie były poruszane w pracy. Zostało wyjaśnione pojęcie budynku inteligentnego wraz z ideą oraz jej zastosowaniem inżynierskim. Następnie opisano najważniejsze systemy zarządzania, jakie występują w budynkach zaliczanych do budynków inteligentnych. W części teoretycznej wspomniano również o zagadnieniach, jakimi są wentylacja i klimatyzacja. Zostały wyjaśnione definicje tych pojęć wraz z podziałem oraz krótką charakterystyką. Kolejne aspekty, jakie zostały wyjaśnione w pierwszej części pracy to objaśnienie pojęć systemów opartych o klimakonwektory, systemów VRF oraz systemów ogrzewania. Przybliżono ich definicję, podział oraz zasady funkcjonowania. Druga część poniższej pracy dyplomowej obejmowała część projektową. Zawarto w niej informacje podstawowe na temat pracy, takie jak cel projektu, zakres pracy, opis budynku, w którym przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie pomieszczeń w budynku. Następnie skupiono się na prezentacji założeń projektowych, w tym wymagań w zakresie temperatury wewnętrznej oraz zewnętrznej czy tez minimalnej ilości wymian powietrza. Kolejnym krokiem jest opis zysków ciepła oraz strat ciepła, jakie policzono w projekcie. Na zakończenie tej części przedstawiono tabelę, która prezentuje zestawienie zysków oraz strat dla poszczególnych pomieszczeń w budynku. Kolejny punkt miał na celu przedstawienie dwóch koncepcji systemów HVAC w inteligentnych budynkach. Pierwsza koncepcja prezentuje system oparty na klimakonwektorach, które zapewniają dostarczenie chłodu oraz ciepła do pomieszczeń, a jednocześnie wspierają system wentylacji. W tabelach zostały przedstawione dobrane modele klimakonwektorów, w zależności od obliczonych zysków ciepła w pomieszczeniu. Następnie skupiono się na opisie sterowania urządzeniami, w tym zwrócono uwagę na wymogi jakie powinny one spełniać. Druga koncepcja opierała się na połączeniu urządzeń VRF z ogrzewaniem konwekcyjnym oraz wentylacją. Charakteryzując koncepcję opisano jej składowe. Przedstawiono ogrzewanie, jakie zaprojektowano wraz z krótkim opisem zaproponowanych grzejników oraz armatury. Uwzględniono opis systemu VRF. Na koniec tej części scharakteryzowano system wentylacji, który jest wspólnym elementem obu koncepcji. W jej opisie uwzględniono takie aspekty jak wymagania w zakresie akustyki oraz detale inżynierskie np. rewizje. Ostatnim punktem pracy dyplomowej było przedstawienie wniosków. W poniższej pracy zostały zawarte informacje na temat źródeł, jakie stosowano w trakcie jej tworzenia. Większość informacji zaczerpnięto z czasopism branżowych, artykułów zamieszczonych w Internecie, norm czy tez literatury branżowej. Podane są również spisy załączników, tabel oraz rysunków, jakie zostały dołączone do pracy.
File
  • File: 1
    277759_Jagoda_Mizerska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32817

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a76516acf3842378840778030c7b6b2/
URN
urn:pw-repo:WUT6a76516acf3842378840778030c7b6b2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page