Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Premises and mode of adoption of a child in Polish law

Kinga Rzepczyńska

Abstract

The adoption procedure in Poland is long and complicated. Every child needs loving parents and a full family, but it is not always possible. The family is one of the most important social cells whose primary goal is to socialize and raise a child. Not all families are lucky enough to be parents, however, adoption centers that exist in Poland give the opportunity to adopt children who do not have families. My thesis at work is to show that the adoption procedure in Poland is too long and complicated. The subject of my work is the premises and mode of adoption of a child in Polish law. I undertook this topic because I think that the adoption process in Poland is long and complicated, and families must fulfill a number of formalities in order to enjoy the desired child. I have also decided to take up this topic because I am of the opinion that the adoption procedure in Poland should be shorter, and above all simpler, and the state should create more institutions that would only deal with the adoption procedure. The work consists of four chapters. The first chapter deals with the concept of adoption and its formation in recent years. The subject of adoption and its functions was discussed in this chapter, the types of adoptions were discussed, as well as the formation of the adoption over the last years. The second chapter of the work concerned the prerequisites of adoption and the course of the adoption procedure. The concepts of adopter and adopter are defined, as well as the legal capacity of the adopter. The course of the adoption procedure has also been described. The third chapter of the work focuses on the termination of the adoption relationship. The reasons and premises as well as the consequences of cessation of adoption have been described. The fourth chapter focuses on promoting family forms of foster care and helping the adoptive families. Family forms of foster care were discussed, as well as state support for adoptive families and foster families.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kinga Rzepczyńska (FASS) Kinga Rzepczyńska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Przesłanki i tryb przysposobienia dziecka w polskim prawie
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
adopcja, rodzina, wsparcie państwa, dziecko
Keywords in English
adoption, family, state support, child
Abstract in Polish
Procedura adopcyjna w Polsce jest długa i skomplikowana. Każde dziecko potrzebuje kochających rodziców i pełną rodzinę, jednak nie zawsze jest to możliwe. Rodzina jest jedną z najważniejszych komórek społecznych, której podstawowym celem jest socjalizacja i wychowanie dziecka. Nie wszystkie rodziny mają to szczęście, aby być rodzicami, jednakże ośrodki adopcyjne, które istnieją w Polsce dają możliwość zaadoptowania dzieci, które rodzin nie posiadają. Moją tezą w pracy jest przedstawienie, iż procedura adopcyjna w Polsce jest zbyt długa i skomplikowana. Tematem mojej pracy są przesłanki i tryb przysposobienia dziecka w polskim prawie. Podjęłam się tego tematu, ponieważ uważam, że proces adopcji w Polsce jest długi i skomplikowany, a rodziny muszą spełnić szereg formalności, aby móc cieszyć się upragnionym dzieckiem. Zdecydowałam się również podjąć ten temat, ponieważ jestem zdania, iż procedura adopcyjna w Polsce powinna być krótsza, a przede wszystkim prostsza, a Państwo powinno stworzyć więcej instytucji, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie procedurą adopcyjną. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy pojęcia przysposobienia oraz jego kształtowania się na przestrzeni ostatnich lat. Poruszono w tym rozdziale temat przysposobienia i jego funkcji, omówiono rodzaje adopcji, a także kształtowanie się przysposobienia na przestrzeni ostatnich lat. Rozdział drugi pracy dotyczył przesłanek przysposobienia oraz przebiegu procedury adopcyjnej. Zdefiniowano pojęcia przysposabianego i przysposabiającego, a także zdolność prawną osoby przysposabiającej. Opisany został również przebieg procedury adopcyjnej. W rozdziale trzecim pracy skupiono się na ustaniu stosunku przysposobienia. Opisane zostały przyczyny i przesłanki, a także skutki ustania stosunku przysposobienia. Rozdział czwarty skupia się na propagowaniu rodzinnych form opieki zastępczej oraz na pomocy państwa rodzinom adopcyjnym. Omówione zostały rodzinne formy opieki zastępczej, a także wsparcie państwa dla rodzin adopcyjnych oraz rodzin zastępczych.
File
  • File: 1
    Rzepczyńska_praca_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35115

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a54a549a1d1499c88032f1874bc0143/
URN
urn:pw-repo:WUT6a54a549a1d1499c88032f1874bc0143

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page