Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conception analysis of wing structure for unmanned aerial vehicle

Mateusz Godun, Szymon Romanowski

Abstract

This research work is a project of initial, new, integrated structure of wing which is designated to application in unmanned aerial vehicles. The main assuption’s authors was developing of method which should join simplicity of execution and air dependability. Source of idea was technology execution of direction’s rudder in world-class gliders PW-5. During work, was created a prototype of wing structure which was made and drawn to a scale of 1:4 in terms of mikroflight construction PW-8. Research work contains 5 chapters which in turns are illustrating of technological progress. The first chapter contains the inspection and analysis of practiced technologies in aviation and the modelling. A creative plan worked out stayed on the base of collected disadvantages and advantages. Making the structure of the entirely composite wing without ribs is establishing, of which to serve has the thatch shaped appropriately. A time of the production will shorten it definitely as well as it will reduce costs holding endurance properties required in addition. Next chapter describing the alternative solution and applied technological solutions. A problem of the division of the profile of the patch is solved. A way of strengthening the torsion box and form as well as the method of rubbing joining two parts of the wing on the edge were also worked out. The computer visualisation was carried in the Unigraphics system in chapter 3. Corrected, schematic geometry of PW-8 microflight and new structure of the wing was modeled. Both models were made in leaning against applying free surfaces. Chapter 4 is determining description and applied technologies during construction of the prototype of the structure in the hangar of the MEIL faculty. Making the structure was introduced, two wing spars and of closing slat. Also used glass fabrics were put together and resin used for forming the element. The last chapter is describing destroying examinations made wing spar. An endurance was estimated tentatively and analysis of results was carried. The work is ending with the summary, which abilities were defined in applied of offered structure. Possibilities of more distant optimizations of the idea were discussed additionally. After all the finished design is a success and it looks optimistically.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Godun (FPAE/IAAM) Mateusz Godun,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Szymon Romanowski Szymon Romanowski,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Opracowanie koncepcji projektu struktury skrzydła dla samolotu bezpilotowego
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2007
Issue date (year)
2007
Pages
136
Internal identifier
MEL; PD-387
Reviewers
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
płat nośny, struktura skrzydła, technologia kompozytowa
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Praca jest projektem wstępnym nowej, zintegrowanej struktury skrzydła, przeznaczonej do zastosowania w samolotach bezpilotowych. Głównym założeniem autorów było opracowanie metody łączącej prostotę wykonania i niezawodność lotniczą. Idea czerpie swoje źródło z technologii wykonania steru kierunku w szybowcu klasy światowej PW 5. Podczas pracy powstał prototyp struktury skrzydła wykonany w skali 1:4 pod kątem konstrukcji mikrolotu PW-8. Opracowanie zawiera 5 rozdziałów, które kolejną ilustrują postępy rozwoju projektu. Rozdział pierwszy zawiera przegląd i analizę stosowanych technologii w lotnictwie i modelarstwie. Na podstawie zebranych wad i zalet został opracowany koncepcyjny projekt. Zakłada wykonanie struktury skrzydła całkowicie kompozytowego bez żeber, których funkcję pełnić ma odpowiednio wyprofilowane poszycie. Zdecydowanie skróci to czas produkcji oraz zmniejszy koszty utrzymując przy tym wymagane właściwości wytrzymałościowe. Kolejny rozdział szczegółowo opisuje alternatywne rozwiązanie oraz zastosowane rozwiązania technologiczne. Rozwiązany jest problem podziału profilu płata. Opracowano również sposób usztywnienia kesonu i jego formę, a także metodę łączenia dwóch części skrzydła na krawędzi natarcia. Wizualizacja komputerowa w systemie Unigraphics została przeprowadzona w rozdziale 3. Zamodelowano poprawioną, schematyczną geometrię mikrolotu PW-8 oraz nową strukturę skrzydła. Oba modele wykonane zostały w oparciu o zastosowanie powierzchni swobodnych. Rozdział 4 stanowi szczegółowy opis i zastosowaną technologię podczas budowy prototypu struktury w hangarze wydziału MEIL. Przedstawiono wykonanie struktury, dwóch dźwigarów i listwy zamykającej. Zestawiono także zastosowane tkaniny szklane oraz żywice wykorzystane do formowania elementu. Ostatni rozdział opisuje badania niszczące wykonanego dźwigara. Wstępnie oszacowano wytrzymałość i przeprowadzono analizę wyników. Praca kończy się podsumowaniem, w którym określono możliwości zastosowań proponowanej struktury. Omówiono dodatkowo możliwości dalszych optymalizacji pomysłu. Ostatecznie projekt zakończony jest sukcesem i wygląda optymistycznie.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska - Godun, Romanowski.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a0cb176b6d94b8a883168f9d1654e81/
URN
urn:pw-repo:WUT6a0cb176b6d94b8a883168f9d1654e81

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page