Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the performance of an IGCC installation equipped with an entrained-flow gasifier in three configurations of heat recovery steam generator

Wojciech Maciej Chrzanowski

Abstract

European Union attempts to reduce the emission to the atmosphere substances known as harmful such as sulphur oxides, nitrogen oxides or carbon dioxide in member-countries. Due to the unpredictability of CO2 emission permit prices, one can note that Poland, as practically coal-monocultural country, should be in search of alternative sources for electricity or heat. The paper deals with the analysis of the performance of an IGCC installation equipped with an entrained-flow gasifier in three configurations of heat recovery steam generator. In section 2.1 basic information about gas turbines - the principle of their operation and parameters affecting their performance – have been gathered. In Section 2.2 information on the types of gasification reactors and processes contemporarily used, chemical reactions for a typical case of coal gasification and gasification parameters of selected systems are displayed. Chapter 3 contains assumptions and simplifications used during the construction of computational models using HYSYS 3.2 software. In the section 4.1 a diagram of the analyzed gasification plant and the parameters of its crucial points, as well as the scheme of the auxiliary steam unit using waste heat from cooling the synthesis gas for drying coal and electricity production, is displayed. In subsections sequentially 4.1.1, 4.1.2 and 4.1.3 the performance of steam part of the combined cycle for variants of the waste heat boiler respectively: single pressure without additional modifications, double pressure with series-parallel arrangement of heat exchangers including reheating and triple pressure with series-parallel arrangement of heat exchangers including reheating are presented. In each of the above sections the starting assumptions necessary for the construction of a specific model, and the balance equations of the individual heat exchangers are displayed. The parameter values of the working medium are presented separately for each case in the form of a table. Enthalpy of steam and water was calculated using the Podreczny Pakiet Inzyniera Energetyka application. Each model of the steam includes the calculated internal power and efficiency and electrical power and efficiency net and gross. The course of heat exchange in a waste heat boiler for each of the three analyzed configuration shown in graphs. Section 4.1.4 provides a summary of the performance of the analyzed combined cycle plants and their comparison with a short comment . Chapter 5 provides a summary of the paper. IGCC plant equipped with entrained-flow gasifier reaches high efficiency values in comparison to conventional power plants using coal as fuel. The highest efficiency value is achieved by the most complicated one – with the triple pressure with series-parallel arrangement of heat exchangers including reheating heat recovery steam generator. Gross electrical efficiency of such solution is equal to 50.67%. A simpler double pressure heat recovery steam generator reaches 49.88% gross electrical efficiency, and the simplest, single pressure one, 47.7%.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Maciej Chrzanowski (FPAE) Wojciech Maciej Chrzanowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza osiągów instalacji IGCC wyposażonej w strumieniowy reaktor zgazowania w trzech konfiguracjach kotła odzysknicowego
Supervisor
Łukasz Szabłowski (FPAE/IHE) Łukasz Szabłowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
62
Internal identifier
MEL; PD-3464
Reviewers
Łukasz Szabłowski (FPAE/IHE) Łukasz Szabłowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
IGCC, zgazowanie, turbina gazowa, kocioł odzysknicowy, turbinaparowa
Keywords in English
IGCC, gasification, gas turbine, heat recovery steam generator, steam turbine
Abstract in Polish
Unia Europejska dąży w krajach członkowskich do redukcji emisji do atmosfery substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu, siarki, czy dwutlenek węgla. Ze względu na niemożliwe do przewidzenia ceny za uprawnienia do emisji CO2 można zauważyć, że Polska, jako w praktyce monokultura węglowa, powinna szukać alternatywnych źródeł produkcji energii elektrycznej, czy ciepła. W pracy przeanalizowano osiągi instalacji IGCC wyposażonej w strumieniowy reaktor zgazowania w trzech konfiguracjach kotła odzysknicowego. W podrozdziale 2.1 zebrane zostały podstawowe informacje o turbinach gazowych: zasada ich działania oraz podstawowe parametry mające wpływ na ich osiągi. W podrozdziale 2.2 przedstawiono informacje dotyczące typów reaktorów zgazowania, procesów w nich realizowanych, reakcji chemicznych dla typowego przypadku zgazowania węgla oraz parametrów wybranych układów zgazowania. W rozdziale 3 zawarto założenia i uproszczenia stosowane w czasie budowy modeli obliczeniowych przy wykorzystaniu programu HYSYS 3.2. W podrozdziale 4.1 przedstawiono schemat układu zgazowania oraz parametry w charakterystycznych jego punktach, jak również schemat regeneracyjnego układu parowego wykorzystującego ciepło z chłodzenia gazu syntezowego do suszenia węgla oraz produkcji energii elektrycznej. W podrozdziałach kolejno 4.1.1, 4.1.2 oraz 4.1.3 przedstawiono osiągi części parowych dla wariantu z kotłem odzysknicowym odpowiednio: jednociśnieniowym bez dodatkowych modyfikacji, dwuciśnieniowym o szeregowo-równoległym rozmieszczeniu wymienników z przegrzewem międzystopniowym oraz trójciśnieniowym o szeregowo-równoległym rozmieszczeniu wymienników z przegrzewem międzystopniowym. W każdym z wyżej wymienionych rozdziałów podano wyjściowe założenia niezbędne do budowy tego konkretnego modelu oraz równania bilansowe poszczególnych wymienników ciepła. Wartości parametrów czynnika roboczego zestawiono osobno dla każdego przypadku w formie tabeli. Entalpia pary oraz wody wyliczona została przy pomocy Podręcznego Pakietu Inżyniera Energetyka. Każdy model części parowej zawiera obliczone moce i sprawności wewnętrzne układu, jak i elektryczne netto oraz brutto. Przebieg wymiany ciepła w kotle odzysknicowym dla każdej z trzech analizowanych konfiguracji zilustrowano na wykresach, natomiast podrozdział 4.1.4 zawiera zestawienie osiągów analizowanych układów gazowo-parowych oraz ich porównanie i krótki komentarz. W rozdziale 5 zawarto podsumowanie pracy. Instalacja IGCC wyposazona w strumieniowy reaktor zgazowania osiaga wysokie wartości sprawności w porównaniu z konwencjonalnymi siłowniami wykorzystujacymi węgiel jako paliwo. Najwiekszą sprawność sposród analizowanych w niniejszej pracy układów osięga układ najbardziej skomplikowany – trójciśnieniowy o szeregowo-równoległym rozmieszczeniu wymienników z przegrzewem miedzystopniowym. Sprawność elektryczna brutto takiego rozwiązania wynosi 50.67%. Analogiczny układ dwuciśnieniowy osiąga sprawność elektryczną brutto równą 49.88%, zaś najprostszy układ jednociśnieniowy – 47.7%.
File
  • File: 1
    Wojciech Chrzanowski IGCC.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9148

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69d66b30f6714321992a0fbcf3a63c67/
URN
urn:pw-repo:WUT69d66b30f6714321992a0fbcf3a63c67

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page