Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Promotional activities in ENTELO company

Wioletta Robakiewicz

Abstract

The thesis is a presentation of a rich set of tools and forms of promotion and their integration. The analysis and evaluation of the promotional activities in ENTELO company were also made. The choice of appropriate set of promotional mix tools depends on many factors, but mostly on: characteristics of the target market, type and nature of the product, amount of promotion budget and the product’s stage of life. The thesis consists of the preface, three chapters: two theoretical and one empirical and the conclusion. The first chapter presents fundamental concepts and definitions related to promotion. There is a description of essence and marketing genesis, concept of marketing mix and indication what kind of role the promotion plays. The second chapter shows the tools of promotional mix, ie. advertising, personal sales, sales promotion, public relations and sponsorship. The wide range of their advantages and disadvantages were presented. The theoretical part was developed basing on the newest marketing publications and professional journals. The third chapter presents the characteristics of ENTELO company and the analysis of its promotional activities. This chapter provides information on history and activities of the company. There is a description of the essence, principles of operation and suggestions of eventual changes as well. This analysis became a source of presented conclusions. Empirical data were drawn from sources materials of examined enterprise, statistical reports, internet and book publications. In the conclusion there is a summary of issues which were described in the thesis and conclusions that were drawn from the analysis and the eventual directions of promotional activities were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Wioletta Robakiewicz (CESS) Wioletta Robakiewicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Działania promocyjne w firmie ENTELO
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
marketing, promocja, reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations, sponsoring.
Keywords in English
marketing, promotion, advertisement, personal sales, sales promotion, public relations, sponsorship.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy prezentacji bogatego zbioru narzędzi i form promocji oraz aspektów ich integracji. Dokonano również analizy i oceny działalności promocyjnej w przedsiębiorstwie ENTELO. Wybór odpowiedniego zestawu instrumentów mixu promocyjnego zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od: cech rynku docelowego, typu i charakteru produktu, wysokości budżetu promocyjnego i fazy cykl życia produktu. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów: dwóch teoretycznych i empirycznego oraz zakończenia. Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu fundamentalnych pojęć i definicji związanych z promocją. Przedstawiono istotę i genezę marketingu, koncepcję marketingu mix oraz miejsce jakie w nim zajmuje promocja. W rozdziale drugim zaprezentowano instrumenty mixu promocyjnego, tj. reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relations i sponsoring. Ukazano szeroki spektrum ich wad i zalet. Część teoretyczną opracowano na podstawie najnowszej literatury z dziedziny marketingu i czasopism fachowych. W rozdziale trzecim przedstawiono charakterystykę firmy ENTELO i dokonano analizy prowadzonej w niej działalności promocyjnej. Zawarto informacje z zakresu historii i działalności przedsiębiorstwa. Opisano istotę, zasady funkcjonowania i zaproponowano ewentualne kierunki zmian. Przeprowadzona analiza stała się źródłem przedstawionych konkluzji. Dane empiryczne zaczerpnięto z materiałów źródłowych uzyskanych w badanej firmie, raportów statystycznych, Internetu oraz publikacji książkowych. W zakończeniu podsumowano poruszane w pracy kwestie i zaprezentowano wynikające z analizy wnioski, a także kierunki działań promocyjnych.
File
  • File: 1
    262165_lic_ek.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11268

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69782ced0341430984d827091e5cc088/
URN
urn:pw-repo:WUT69782ced0341430984d827091e5cc088

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page