Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a Water and Sewage Installation in a Single-family Residential Building in Semi-detached Houses

Andrzej Marek Zabrzycki

Abstract

The aim of presented work was to design water supply system for cold and warm water, and sewage for single-family residential building located in Pruszków. The scope of the work consisted of theoretical part, where basic concepts of water-sewage management and legal requirements in the process of design were presented. In the given thesis, technical solutions related to the water supply, together with sewage disposal methods, were presented. Necessary requirements that have to be used while design the water-sewage installation have been presented, according to the currently applicable regulations. The essential segment of the work was the design of water-supply system and sewage, together with connection to the municipal system. In the introductory part the analysis of starting materials and current state of the building and terrain were performed. The layout of water supply and sewage system were suggested. Calculated flow value was designed for the presented configuration of the sanitary equipment. Water terminal was designed using PE pipe, through which the water is being delivered to the building. The installation inside the building was designed using PP pipes. Pipeline parameters for warm, cold, and circulation water were presented (diameter, velocity, pressure losses), delivering water to the dredging point. Water meters were selected for the water usage measurement for the individual apartments, as well as main water meter for the whole building. Based on the water mass flow and pressure drop in the warm water circulation, parameters necessary for the selection of appropriate circulation pump were set. Within the scope of the sewage design, the outflows of the individual sanitary equipment were proposed, and appropriate diameters were selected. After selection of the main outflow pipe, the hydraulic parameters of pipes and the drain were calculated. The sewage terminal connection was developed for the building, allowing appropriate velocity for self-cleaning of the outflow sewage pipe. Project consists of descriptive part, calculation results in tables, and drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Marek Zabrzycki (FEE) Andrzej Marek Zabrzycki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wodno-kanalizcyjnej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej
Supervisor
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
woda, wodociągi, kanalizacja, zaopatrzenie w wodę, instalacja wodno-kanalizacyjna
Keywords in English
water, water supply, sewerage, water and sewage system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanego na terenie miasta Pruszków. Zakres pracy obejmował część teoretyczną zawierającą przedstawienie zagadnień teoretycznych dotyczących tematu gospodarki wodno-ściekowej oraz wymagania prawne w zakresie projektowania oraz część projektową. W pracy zostały opisane techniczne rozwiązania związane z zaopatrzeniem ludzi w wodę oraz sposoby odprowadzania ścieków bytowych. Przedstawiono wymagania jakimi należy kierować się przy projektowaniu elementów instalacji na terenie działki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasadniczy człon pracy stanowił projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z przyłączeniem do sieci miejskiej. Na wstępie dokonano analizy materiałów wyjściowych oraz stanu istniejącego - budynku i działki, na której się znajduje. Zaproponowano przebieg instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla przedstawionego wyposażenia w urządzenia sanitarne wyznaczono obliczeniową wartość przepływu wody i ścieków. Przyłącze wodociągowe zostało zaprojektowane z rury PE, którą doprowadzono wodę do budynku. Instalację wewnętrzną zaprojektowano z rur PP. Przedstawiono parametry rurociągów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej (średnicę, prędkość, straty ciśnienia) doprowadzających wodę do punktów czerpalnych. Dobrano wodomierze rejestrujące zużycie wody dla każdego z mieszkań oraz wodomierz główny dla całego budynku. Na podstawie strumienia masy wody oraz wysokości strat ciśnienia w układzie cyrkulacji wody ciepłej wyznaczono parametry niezbędne do doboru pompy wymuszającej obieg. W ramach projektu instalacji kanalizacyjnej poprowadzono odpływy z każdego urządzenia sanitarnego do pionów i dobrano ich średnice. Po wybraniu głównego przewodu odpływowego obliczono parametry hydrauliczne przewodów i przykanalika. Opracowano profil przyłącza kanalizacyjnego dla budynku zapewniając prędkość samooczyszczania dla przewodu odprowadzającego ścieki. Na projekt składa się część opisowa, wyniki obliczeń w wersji tabelarycznej oraz rysunki.
File
  • File: 1
    237055_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35567

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69137ba2d4c0419faa55bdb84ef8a019/
URN
urn:pw-repo:WUT69137ba2d4c0419faa55bdb84ef8a019

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page