Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ecological education concerning waste management- assessment and program based on an example of rural commune Jasieniec

Gabriela Luiza Gandurska

Abstract

Currently waste management in Poland corresponds to Act 14 of December 2012 on Waste. In commune areas, waste management is realized on the basis of 13 September 1996 on Maintaining Cleanliness and Orders in Communes which defines exact responsibilities of local authorities and property owners. The main aim of this work is to assess current condition of municipal waste management in rural commune Jasieniec and, what is more, assessment of pro-ecological actions, including educational ones, which have been done in this area to improve amount of waste collected in selective way. The scope of this work includes getting to know with proper literature, reports concerning waste management in Jasieniec in the light of recent years and environment program for Jasieniec commune up to 2020. The work includes also proposal of social program which is aimed at making local people more conscious about selective waste collection. The few years data, used in this work to assess current situation in Jasieniec, come from Municipal Association “Natura”. The data was used to check trends regarding selective collection of municipal waste in Jasieniec. SWOT analysis was used as well as questionnaire which had been carried out among children form Julian Suski Primary School, their parents and teachers. Based on results a difference between real condition and assumptions, aims and tasks concerning higher level of municipal waste selective collection in the future was seen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Gabriela Luiza Gandurska (FEE) Gabriela Luiza Gandurska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - ocena i program na przykładzie gminy Jasieniec
Supervisor
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
odpady komunalne, gospodarka odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, selektywna zbiórka odpadów
Keywords in English
municipal waste, municipal waste management, ecological education, waste selective collection
Abstract in Polish
Gospodarowanie odpadami na terenie Polski jest zgodne z zapisami zawartymi w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Na terenie gmin gospodarowanie odpadami jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określające szczegółowe zadania zarówno władz samorządu lokalnego, jak i właścicieli nieruchomości. Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest ocena obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy wiejskiej Jasieniec, a także ocena wpływu prowadzonych działań proekologicznych, w tym edukacyjnych, na ilość odpadów zbieranych selektywnie. Zakres pracy obejmuje między innymi zapoznanie się z literaturą dotyczącą gospodarowania odpadami, a także z raportami o stanie gminy Jasieniec na poszczególne lata i programu ochrony środowiska dla gminy Jasieniec do 2020 roku. Praca zawiera również propozycję programu edukacyjnego mającego na celu podwyższenie świadomości mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki. Analizowane dane z kilku lat o odpadach zbieranych na terenie gminy Jasieniec pochodzą ze Związku Międzygminnego Natura, zaś ich analiza ma na celu określenie tendencji w zakresie selektywnej zbiórki na terenie gminy. Do analizy wykorzystano także analizę SWOT oraz wyniki ankiety, która została przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Suskiego wśród uczniów oraz pracowników szkoły. Na podstawie otrzymanych wyników można zauważyć rozbieżność między stanem faktycznyma założeniami, celami oraz zadaniami dotyczącymi ciągłego wzrostu ilości odpadów zbieranych selektywnie.
File
  • File: 1
    GabrielaGandurska_pracadyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32875

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT684873d2e83f47169384d6bf5adcb244/
URN
urn:pw-repo:WUT684873d2e83f47169384d6bf5adcb244

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page