Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of damage of Wielun city, based on german and polish archival materials

Michał Januszko

Abstract

The aim of this study was to perform the analysis and determine the scale of destruction of Wielun city based on gathered archival materials. The factor that imped realization of this analysis was limited acess to city archives that before world war II gathered: city plans and were destroyed in September of 1939. In order to obtain best archival material various local offices, museums and archives where contacted with, however these institutions were not able to provide the necessary materials and the scale of queries was extended to foreign offices. The area in which analysis was focused was the central part of the town of Wielun . Aspect for choosing this area was the biggest and the most documented scale of the devastation . For the purpose of the work according archive materials were obtained: • archival aerial photo from 1942 • urban plan of 1823 • urban plan from 1940 Theoretical part describes: the methodology of research, historical background, characteristics of the area and the effects of queries. On the other hand, the practical part discusses: conducted transformations, the process of vectorization and the course of the analyzes carried out in software ArcMap of ESRI company. Eventually visualization using maps and 3D model was made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Januszko (FGC) Michał Januszko,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza zniszczeń miasta Wieluń na podstawie niemieckich i polskich materiałów archiwalnych
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GPC LPC Mi N A R A TIFF Tagged Image File Format PUWG WMTS UTM SIP HGIS DPI
Keywords in English
GPC LPC Mi N A R A TIFF Tagged Image File Format PUWG WMTS UTM SIP HGIS DPI
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie analizy oraz określenie skali zniszczeń miasta Wieluń na podstawie zgromadzonych materiałów archiwalnych. Czynnikiem utrudniającym realizację zamierzonej analizy był ograniczony dostęp do zbiorów miejskich, które przed wojną gromadziły min. plany miasta, a zostały zniszczone we wrześniu 1939. W celu pozyskania jak najlepszy materiałów źródłowych podjęto próby kontaktu z lokalnymi urzędami, muzeami i archiwami, jednakże te instytucje nie były w stanie zapewnić potrzebnych materiałów, dlatego też skalę kwerend rozszerzono o placówki zagraniczne. Obszarem, który w pracy został poddany analizie była centralna część miasta Wieluń. Aspektem przemawiającym za wyborem tego areału była największa oraz najbardziej udokumentowana skala zniszczeń. Na potrzeby pracy pozyskano:  archiwalne zdjęcie lotnicze z 1942 roku,  plan miejski z 1823 roku,  plan zagospodarowania terenu z 1940 roku, W części teoretycznej opisano: metodykę badań, rys historyczny, charakterystykę obszaru oraz efekty przeprowadzonych kwerend. Natomiast w części praktycznej omówiono: wykonane transformacje, proces wektoryzacji oraz przebieg analiz przeprowadzonych w oprogramowaniu ArcMap firmy ESRI. Ostatecznie dokonano wizualizacji wyników za pomocą map oraz modelu 3D.
File
  • File: 1
    MJanuszko_242920_Analiza_zniszczeń_miast_Wieluń_na_podstawie_niemieckich_i_polskich_materiałów_archiwalnych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5119

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68435b848e914b0f8f7f9c11fb4f0b5e/
URN
urn:pw-repo:WUT68435b848e914b0f8f7f9c11fb4f0b5e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page