Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of methods of testing layflat bindings

Aleksandra Anna Semla

Abstract

Summary of the work Title: Analysis of methods of testing layflat bindings The initial part of the work presents the division of bookbindings due to the technology of connecting the insert to the cover. The next criterion of division is the the type of cover. The next part is an analysis of the technology of connecting the book block with the cover with glue. Next, the parameters of the glue and glues used in the production of perfectbinding: EVA, PVA and PUR were characterized. The next stage was the analysis of test methods for glued binding in terms of binding strength (Pull Test and Flex Test) and aging of the glue (due to the effects of temperature, light, radiation, humidity, oxygen, chemical and biological factors) and resistance to weather conditions, especially temperature. The mainl part of the thesis is the part whose aim is to review and analyze the methods of tesing layflat bindings and the concept of openness, factors on which depends and the genesis of openness research. The basic issue of this part is the concept of the openness of the binding, which was defined as the tendency of the insert cards to arrange in the open binding in relation to horizontally spread covers. Studies on the readability of prints gave rise to studies on the openness. The openability of the binding is a parameter that not only affects the readability of the text, comfort of use of the binding, but also its durability. The research allowed to determine the course of the layflat in individual places of its opening, and it was determined that the binding shows maximum openness when it is half open, and the reduction of openness is symmetrical towards the initial and final cards. Factors that may depend on the layflat of the binding are: the type and properties of the paper, the method of connecting the insert cards, the method of connecting the insert to the cover, the type of the cover, reinforcement of the spine, spine profile, the thickness of the binding and its width. Layflat is also a parameter that allows determine the quality of the binding. So far, several methods have been developed that can be used to determine the layflat parameter. They are presented in chapter 7. Among others, these are methods that determine the layflat based on the projection of the insert cards on horizontally arranged covers, determining the distance between the tops of the open binding cards and the height of these tops from the location of the cards in the spine, the ratio of the torque - stands up when clamping the binding spine, to the binding weight. Most of them are not free from defects. None of the methods, even those that are considered objective, can be used to test all types of bindings. So there is still no method that can be considered universal. The next chapter proposes a method of comparing the layflat bindings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Anna Semla (FPE) Aleksandra Anna Semla,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Analiza metod badań otwieralności opraw
Supervisor
Georgij Petriaszwili (FPE/IMP) Georgij Petriaszwili,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Georgij Petriaszwili (FPE/IMP) Georgij Petriaszwili,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marta Gajadhur (FPE/IMP) Marta Gajadhur,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
otwieralność oprawy, metody badań, rodzaje opraw, oprawa klejona, rodzaje klejów, testowanie opraw klejonych, porównanie otwieralności
Keywords in English
layflat, openness, openabilty, test methods, types of binding, perfect binding, types of glues, layflat comparison
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Tytuł: Analiza metod badań otwieralności opraw W początkowej części pracyprzedstawiono podział opraw ze względu na kryterium technologii połączenia wkładu z okładką. Pod tym względem wyróżniamy oprawy proste, złożone i specjalne. Kolejnym kryterium podziału jest konstrukcja okładki. W kolejnej części została przedstawiona analiza technologii łączenia wkładu z okładką przy pomocy kleju. Następnie scharakteryzowane zostały parametry kleju oraz kleje używane w produkcji oprawy klejonej: EVA, PVA i PUR. Kolejnym etapem była analiza matod testowania opraw klejonych pod względem wytrzymałości oprawy (określanej poprzez test wyrywania kartki z grzbietu wkładu i test karkowania) oraz starzenia się błony klejowej (na skutek oddziaływania temperatury, światła, promieniowania, wilgoci, tlenu, czynników chemicznych i biologicznych) oraz wytrzymałości błony klejowej na działanie czynników atmosferycznych, zwłaszcza temperatury. Zasadniczą częścią pracy jest część, której celem jest przegląd i analiza matod badań otwieralności opraw oraz samego pojęcia otwieralności opraw, czynników od których zależy oraz genezy badań nad otwieralnością. Podstawowym zagadnieniem tej części jest samo pojęcie otwieralności oprawy, które zostało zdefiniowane jako tendencja układania się kart wkładu w otwartej oprawie w stosunku do poziomo rozłożonych okładek. Początek badaiom nad otwieralnością opraw dały badania nad czytelnością druków. Otwieralność oprawy jest parametrem, który nie tylko ma wpływ na czytelność tekstu, komfort użytkowania oprawy, ale też na jej wytrzymałość. Badania pozwoliły określić przebieg otwieralności oprawy w poszczególnych miejscach jej otwarcia, i określono, że maksimum otwieralności oprawa wykazjuje, gdy jest otwarta w połowie, a zmniejszenie otwieralności przebiega symetrycznie w kierunku początkowych i końcowych kart oprawy. Czynnnikami, od których może zależeć otwieralność oprawy są: rodzaj i właściwości papieru, sposób połączenia kart wkładu, metoda połączenia wkładu z okładką, konstrukcja okładki, wzmocnienie grzbietu, profil grzbietu, grubość oprawy oraz jej szerokość. Otwieralność jest też parametrem, który pozwala w pewnym stopniu określić jakość oprawy. Dotychczas opracowano kilka metod, którymi można posłużyć się, by określić parametr, jakim jest otwieralność oprawy. Zostały one przedstawione w rozdziale 7. Między innymi są to metody, które określają otwieralność na postawie rzutu kart wkładu na poziomo ułożone okładki, wyznaczenia odległości między wierzchołkami kart otwartej oprawy i wysokości tych wierzchołków od miejsca osadzenia kart w grzbiecie, stosunku momentu obrotowego, który po-wstaje przy zaciskaniu grzbietu oprawy, do masy oprawy. Większość z nich nie jest wolna od wad. Żadna z metod, nawet tych, które bywają uznawane za obiektywne, nie może być wykorzystana do badania wszystkich rodzajów opraw. Tak więc nadal nie istnieje metoda, którą można uznać za uniwersalną. W kolejnym rozdziale przedstawiono propozycję metody porównywania otwieralności opraw.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Semla_Aleksandra.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30711

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT681b117c7b034e00809c0fe30e3bddd6/
URN
urn:pw-repo:WUT681b117c7b034e00809c0fe30e3bddd6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page