Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The usage of the calorimetric reactor for studying the kinetics of chemical reactions

Tomasz Piotr Kotkowski

Abstract

Kinetics of chemical reactions enables finding mathematic model, which shows dependence of the reaction rate on operating conditions, such as: concentration of reactants, temperature or application of the catalyst during reaction. In this engineering thesis, the method based on usage of the calorimetric reactor to study the kinetics of different reactions is presented. Theoretical aspects mass and energy transfer phenomena are analysed as well as principles of operation of the calorimetric reactor and calculations methods are given. The results of carried out experiments are presented. The hydrolysis of acetic anhydride as the tested reaction has been chosen. This reaction is very fast even at room temperature and without addition of the catalyst. Moreover, there a significant heat effect is noticed. Thanks to these facts, it was possible to study kinetics of those reactions with RC1 reaction calorimeter. The experiments were carried out at isothermal conditions, following the periodic operating mode. In every experiment the initial concentrations of reactants were the same and the reaction temperature was only changed. In result, it was possible to find the dependence of reaction rate constant on the temperature (the Arrhenius model was used). In addition to that, the reaction rate and the reactants concentration at each moment of the reaction run, the degree of reactants conversion, the reaction enthalpy were determined. Finally, it could be said, that the kinetics of the acetic anhydride hydrolysis reaction can be described as the second order reaction. However, the mechanism of this reaction can be much more complicated. The analysed reaction is strongly exothermic. Furthermore, the kinetics model which was found is valid only for a diluted reacting system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Piotr Kotkowski (FCPE) Tomasz Piotr Kotkowski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie reaktora kalorymetrycznego do badań kinetyki reakcji chemicznych
Supervisor
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
97
Internal identifier
DICHP-2513
Reviewers
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Paweł Gierycz (FCPE/DSP) Paweł Gierycz,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
reaktor kalorymetryczny, kinetyka reakcji chemicznych, zależność stałej szybkości reakcji od temperatury (model Arrheniusa), hydroliza bezwodnika octowego, mechanizmy transportu masy i energii
Keywords in English
calorimetric reactor, kinetics of chemical reactions, the dependence of reaction rate constant on the temperature (the Arrhenius model), hydrolysis of acetic anhydride, mass and energy transfer phenomena
Abstract in Polish
Kinetyka reakcji chemicznych umożliwia znalezienie modelu matematycznego, określającego zależność szybkości reakcji chemicznej od warunków prowadzenia reakcji chemicznej, takich jak: stężenie poszczególnych substratów, temperatury, czy też obecności katalizatora. W tej pracy inżynierskiej zostało przedstawione zastosowanie reaktora kalorymetrycznego RC1 firmy Mettler Toledo do badania kinetyki reakcji. Dokonano analizy podstaw teoretycznych rozważanych zjawisk transportu masy i energii, zasady działania reaktora kalorymetrycznego, jak i metodyki wykonywanych obliczeń. Przedstawione zostały wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych doświadczeń, w których reakcją testową była hydroliza bezwodnika octowego. Reakcja ta przebiega dostatecznie szybko już w temperaturze pokojowej bez konieczności użycia katalizatora, a także generuje odpowiednio dużą ilość ciepła, pozwalającą na wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego dostępnego w pracowni badawczej. Badania przeprowadzono w izotermicznym trybie pracy reaktora kalorymetrycznego. Proces prowadzono w sposób okresowy. W każdym doświadczeniu stosowano jednakowe stężenia substratów, zmieniano jedynie temperaturę, w jakiej przebiegała reakcja. W efekcie, w oparciu o model Arrheniusa możliwe było określenie zależności stałej szybkości reakcji chemicznej od temperatury. Ponadto wyznaczono chwilowe wartości szybkości reakcji, stopień przereagowania substratów, profile stężenia poszczególnych reagentów, jak i efekt cieplny reakcji testowej. W oparciu o uzyskane dane można było stwierdzić, iż kinetykę hydrolizy bezwodnika octowego można opisać równaniem kinetycznym reakcji II-rzędowej, nie mniej mechanizm tej reakcji może być bardziej skomplikowany. Ponadto analizowana reakcja jest reakcją silnie egzoenergetyczną. Wyznaczony model kinetyczny jest słuszny dla układu silnie rozcieńczonego.
File
  • File: 1
    Zastosowanie reaktora kalorymetrycznego do badań kinetyki reakcji chemicznych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8751
Additional fields
Opiekun: Michał Lewak

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67ef415101794fffb54fdefd7ee35603/
URN
urn:pw-repo:WUT67ef415101794fffb54fdefd7ee35603

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page