Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza obsługi transportowej szybko psujących się artykułów żywnościowych

Malwina Miazgowska

Abstract

Food is an inseparable part of human existence. It affects health and lives of its consumers. It is no wonder that transport of food products is an essential element of the cold chain. Proper food handling,as well as safe and hygienic transport, guarantees the health quality of the product. The thesis presents an analysis of operating perishable foodstuffs transport. The theoretical part provides information about the necessary actions that need to taken during each food carriage. The item that had been chosen for the studies was butter which is considered to be highly perishable food . The unit load [a pallet] contained 40 pieces of packaging and its weight was 434 kg. In order to maintain the controlled temperature, imposed by the manufacturer, transport was held using isothermal vehicles. The project task was carried out in three variants, differing in used vehicles: I - Opel Movano 3.5t GVW II - Daf LF 12 t GVW, III - Daf XF tractor-trailer Kel GVW of 40 tonnes. Another point of the study was to present legislation governing the transport of perishable commodities. Particular attention was paid to ATP Convention, which is the main agreement on international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment for such carriages. The next step was to create a project where fixed and variable costs were calculated for each of the three variants. The task was to transport 54 pallets of butter from Zambrów to Warsaw, and the time limit for completion the task was a mounth. Each of the cars took an adequate number of rides, depending on its capacity: variant I - 19 rides, variant II - 4 rides, variant III - 2 rides. It was assumed that the vehicles II and III in addition to the transport of butter would also carry other commodities. In conclusion, the results for all the three options were compared and the conclusions were drawn. In order to compare all the options the measures of transport costs were calculated. The cost of carrying 1 kg of butter in variant I was 35 gr, in Variant II - 10 gr, while in Variant III - 7 gr. The total monthly costs of the task using the vehicle I were 7244 zł, the vehicle II - 2218 zł and the vehicle III - 1491 zł. After taking into account the measure as well as the costs, the variant III was chosen the best.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Malwina Miazgowska (WT) Malwina Miazgowska Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Analiza obsługi transportowej szybko psujących się artykułów żywnościowych
Promotor
Sławomir Tkaczyk (WT/WTISTiL) Sławomir Tkaczyk Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
16-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Roland Jachimowski (WT/WTISTiL) Roland Jachimowski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Sławomir Tkaczyk (WT/WTISTiL) Sławomir Tkaczyk Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
artykuły żywnościowe, zadanie przewozowe, koszty, transport
Słowa kluczowe w języku angielskim
foodstuffs, transportation task, costs, transport
Streszczenie w języku polskim
Artykuły spożywcze są nierozłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Wpływają one na zdrowie i życie konsumentów. Nic więc dziwnego, że ich transport jest istotnym elementem w łańcuchu chłodniczym. Odpowiednie obchodzenie się z żywnością, bezpieczny oraz higieniczny przewóz, gwarantuje utrzymanie jakości zdrowotnej produktu. W pracy przedstawiono analizę obsługi transportowej szybko psujących się artykułów żywnościowych. W części teoretycznej zawarto informacje na temat czynności niezbędnych podczas każdego przewozu żywności. Wybranym artykułem szybko psującym się zostało masło. Jednostka ładunkowa paletowa zawierała 40 sztuk opakowań zbiorczych a jej waga wynosiła 434 kg. W celu utrzymania temperatury kontrolowanej narzuconej przez producenta przewóz odbywał się izotermicznymi środkami transportu. Projekt realizacji zadania wykonano w trzech wariantach, różniących się wykorzystywanymi pojazdami: I - Opel Movano o DMC 3,5 t, II - Daf LF o DMC 12 t, III – ciągnik siodłowy Daf XF z naczepą Wielton o DMC 40 t. W pracy przedstawiono akty prawne regulujące transport szybko psujących się artykułów żywnościowych. Szczególną uwagę poświęcono Konwencji ATP, będącej najważniejszą umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów. Następnie wykonano projekt, gdzie obliczono koszty stałe oraz zmienne dla każdego z trzech wariantów. Zadaniem przewozowym był transport 54 palet masła na trasie Zambrów – Warszawa, zaś czasem realizacji zadania był miesiąc. Każde z aut wykonało odpowiednią liczbę kursów, uzależnioną od jego ładowności: wariant I - 19 kursów, wariant II – 4 kursy, wariant III – 2 kursy. Założono iż pojazd II i III oprócz przewozu masła realizuje w ciągu miesiąca również inne przewozy. W podsumowaniu zestawiono wszystkie wyniki dla trzech wariantów, następnie na ich podstawie wyciągnięto wnioski. W celu porównania wszystkich wariantów obliczono mierniki kosztowe przewozów. Koszt przewozu 1 kg masła w wariancie I wyniósł 35 gr, w wariancie II - 10 gr, zaś w wariancie III - 7 gr. Miesięczne koszty całkowite realizacji zadania przewozowego w wariancie I wyniosły 7244 zł, w wariancie II - 2218 zł, zaś w wariancie III – 1491 zł. Po uwzględnieniu powyższego miernika oraz obliczonych kosztów jako najlepszy wybrano wariant III.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PRACA INŻYNIERSKA MALWINA MIAZGOWSKA.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9594

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT678f99b1818c4a08b284ac706284b79a/
URN
urn:pw-repo:WUT678f99b1818c4a08b284ac706284b79a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony