Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the risk of bankruptcy of businesses based on an example of the company X

Elżbieta Zawadzka

Abstract

The aim of this thesis titled “Analysis and evaluation of the risk of bankruptcy of businesses based on an example of the company X” was to estimate the chances of a company from the secondary raw materials sector to avoid declaring bankruptcy during the 2015 economic crisis. This was made using early warning systems that initially determine the economic situation of a given company. The introduction contains the genesis of the subject and explains the individual assumptions and proposals in this thesis. The subsequent stages of the research that is done in a latter part of the thesis were also described. The first chapter is the theoretical explanation of the crisis and insolvency. The main points are characteristics, history and examples of early warnings systems. The examined company was described in the second unit. It also contains the information about the given sector of industry and the impact the 2015 economic crisis had on it. The third chapter reveals the particular stages of the study of the risk of bankruptcy using the data from the financial report of the company X from the year 2015 and calculates the formulae of the early warning models. Afterwards, the results are presented and then analysed. The summary contains the conclusions made after thorough study of the calculated results. They were also evaluated and the whole thesis was synthesised.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Elżbieta Zawadzka (FoM) Elżbieta Zawadzka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
Supervisor
Grzegorz Rządkowski (FoM/CFFS) Grzegorz Rządkowski,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Grzegorz Rządkowski (FoM/CFFS) Grzegorz Rządkowski,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
kryzys, upadłość, ryzyko upadłości, systemy wczesnego ostrzegania, branża skupu surowców wtórnych
Keywords in English
crisis, bankruptcy, risk of bankruptcy, early warning systems, secondary raw materials sector
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy, zatytułowanej „Analiza i ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie firmy X” było oszacowanie szans firmy, z branży skupu surowców wtórnych, na uniknięcie upadłości w sytuacji kryzysu gospodarczego w 2015 r. Postanowiono to wykonać za pomocą systemów wczesnego ostrzegania, służących do wstępnego określania kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. We wstępie zawarto genezę tematu oraz przedstawiono poszczególne założenia pracy. Opisano również etapy badania, które jest wykonywane w dalszej części publikacji. Pierwszy rozdział zawiera opis teoretyczny kryzysu oraz upadłości. Najważniejszym jego punktem są charakterystyka, historia oraz przykłady systemów wczesnego ostrzegania. W drugim rozdziale została przedstawiona zarówno badana firma, jak również branża, w której działa. Opisano w nim także kryzys, który w 2015 r. dotknął tę gałąź gospodarki. Trzeci rozdział przedstawia poszczególne etapy badania ryzyka upadłością, wykorzystując dane ze sprawozdania finansowego firmy X za 2015 r. oraz podstawiając je do odpowiednich wzorów modeli wczesnego ostrzegania. Po procesie obliczania, widoczne są również wyniki oraz ich analiza. W podsumowaniu zawarte są wnioski, wyciągnięte po przeanalizowaniu wyników badania. W tym miejscu również dokonano oceny wyników oraz zsyntetyzowano całokształt pracy.
File
  • File: 1
    1124296.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30887

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT676dfc1a198c4458bd6d1cf292012c77/
URN
urn:pw-repo:WUT676dfc1a198c4458bd6d1cf292012c77

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page