Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project calculation tread brake for a four-axle freight wagon SS-class

Łukasz Janusz Lewczuk

Abstract

The title of engineering thesis is: "Project calculation tread brake for a four-axle freight wagon SS-class". The purpose is to develop a procedure methodology for the selection of the braking system of a freight wagon intended for international transport, class SS. Therefore, there was prepared a calculation scheme which allows to determine the characteristic parameters chosen for the braking system. In the thesis, the theoretical part provides an overview of the various braking systems, in the first chapter are shown a short historical overview. The second part is calculation project along with the analysis and conclusions. The second chapter presents the classification of modern braking systems. It includes descriptions of the construction of various brakes and presented how they work. Presents informations regarding the mechanical and electromechanical brakes. Shortly describes their main elements too. The third chapter presents other, less common types of brake systems. Among other things, it describes the principle of the electrodynamic or aerodynamic brakes. The title of the fourth chapter is the calculation design of brake for freight wagon SS class. This chapter presents the stages of design calculations tread brake freight wagon. By solving the equations of motion received the theoretical wagon braking distance. Then, the effect of speed and mass on the braking distance is examined and the calculation of the percentage share forces. In the sixth chapter chosen some of the parameters of the brake gear, appointed a full range of gear ratios depending on the load, because the system uses valves weighing. This allows you to maximize adhesion, which shortens the braking distance and thus increase secu-rity. In the next chapter attention was paid to the analysis of the braked mass percentage of the wagon. Following the UIC 544-1 norm set theoretical weight braking and analyzed the efficacy of inhibition the braking system. Chapter eight presents problems of the handbrake (parking). Chosen the parameters, and then, according to UIC 544-1, was made to check if the car can be immobilized using parking brake on the track with an incline of 35 ‰. The last chapter contains a summary with conclusions
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Janusz Lewczuk (FACME) Łukasz Janusz Lewczuk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt obliczeniowy hamulca klockowego do czteroosiowego wagonu towarowego klasy SS
Supervisor
Jerzy Zaborowski (FACME/IV) Jerzy Zaborowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
85
Internal identifier
SIMR; D-1510
Reviewers
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jerzy Zaborowski (FACME/IV) Jerzy Zaborowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Hamulce pojazdów szynowych, 2.Hamulec klockowy, 3.Droga hamowania, 4.Hamowność
Keywords in English
1.Hamulce pojazdów szynowych, 2.Hamulec klockowy, 3.Droga hamowania, 4.Hamowność
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska nosi tytuł: „Projekt obliczeniowy hamulca klockowego do czteroosiowego wagonu towarowego klasy SS”. Celem jest opracowanie metodyki postępowania przy doborze elementów układu hamulcowego wagonu towarowego przeznaczonego do ruchu międzynarodowego, klasy SS. W związku z tym przygotowano schemat obliczeniowy, który pozwala określić wartości dobieranych parametrów charakterystycznych dla danego układu hamulcowego. W pracy, w części teoretycznej, przedstawiono przegląd różnych układów hamulcowych, w tym, w rozdziale pierwszym ukazano krótki rys historyczny. Część druga stanowi projekt obliczeniowy wraz z analizą i wnioskami. Rozdział drugi przedstawia klasyfikację współczesnych układów hamulcowych. Zawarto w nim opisy budowy różnych hamulców i zaprezentowano zasady ich działania. Przedstawiono informacje odnośnie hamulców mechanicznych i elektromechanicznych. Pokrótce opisano także ich główne elementy. Rozdział trzeci przedstawia inne, rzadziej stosowane typy układów hamulcowych. Między innymi opisano zasadę działania hamulców elektrodynamicznych czy aerodynamicznych. Tytułem rozdziału czwartego jest projekt obliczeniowy hamulca wagonu towarowego klasy SS. W rozdziale tym zaprezentowano kolejne etapy obliczeń projektowych hamulca klockowego wagonu towarowego. Poprzez rozwiązanie równania ruchu otrzymano teoretyczną drogę hamowania wagonu. Następnie badany jest wpływ prędkości i masy na drogę hamowania, a także obliczenie procentowego udziału sił. W rozdziale szóstym dobrano niektóre z parametrów przekładni hamulcowej, wyznaczono pełen zakres przełożeń w zależności od załadowania, ponieważ w układzie zastosowano zawory ważące. Dzięki nim można maksymalnie wykorzystać przyczepność, co wpływa na skrócenie drogi hamowania i tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale uwagę poświęcono analizie hamowności wagonu. Postępując zgodnie z normą UIC 544-1 wyznaczono teoretyczne masy hamowania i sprawdzono skuteczność hamowania analizowanego układu hamulcowego. Rozdział ósmy przedstawia problematykę hamulca ręcznego (postojowego). Dobrano w nim parametry, a następnie, zgodnie z normą UIC 544-1, dokonano sprawdzenia czy wagon może zostać unieruchomiony za pomocą hamulca postojowego na torze o pochyleniu 35‰. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie wraz z wnioskami.
File
  • File: 1
    Lukasz_Lewczuk_251542.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14501

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6734276af1324a3f84734d971c8d8410/
URN
urn:pw-repo:WUT6734276af1324a3f84734d971c8d8410

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page