Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vanadium in crude oil and its processing products – occurrence, technological problems, quality requirements

Joanna Klekowicka

Abstract

A review on vanadium in crude oil and petroleum products has been prepared. Vanadium is considered to be a petroleum-specific metal because it is the metal occurring in crude oil in the largest amounts (1-1400 ppm). Vanadium in crude oil occurs mainly in the form of porphyrin complexes, which confirms the organic origin of crude oil. The presence of vanadium in crude oil causes enormous technological problems. Vanadium poisons catalysts and reduces their selectivity and activity. Vanadium compounds form low melting temperature eutectics and cause destruction of ceramic materials used as structural components of heating boilers. Vanadium oxides react with iron and corrode steel. Vanadium pentoxide emitted by oil refineries, heating boilers and combustion engines has a toxic effect on human body. The vanadium content in the raw materials for catalytic processes and heavy heating oil is controlled. Vanadium concentrated in heavy residues and deposited on the crude oil processing catalysts can be recovered. The issue of the presence of vanadium in petroleum is becoming more and more important in connection with the processing of heavier crude containing high amounts of this element. Despite the considerable amount of vanadium, there is a political risk associated with the possibility of access to this metal. Therefore, it is beneficial to develop vanadium recovery technologies, for example, from using crude oil processing catalysts or petroleum residues.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Klekowicka (FCEMP) Joanna Klekowicka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wanad w ropie naftowej i produktach jej przerobu – występowanie, problemy technologiczne, wymagania jakościowe
Supervisor
Zofia Kowalewska (FCEMP/IC) Zofia Kowalewska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zofia Kowalewska (FCEMP/IC) Zofia Kowalewska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wanad, ropa naftowa, porfiryny, olej opałowy, zatrucie katalizatora
Keywords in English
vanadium, petroleum, porphyrins, fuel oil, catalyst poisoning
Abstract in Polish
Wykonano przegląd literaturowy dotyczący obecności wanadu w ropie i produktach naftowych. Wanad jest uznawany za metal specyficzny dla ropy, ponieważ ze wszystkich metali występuje w niej w ilościach największych (1-1400 ppm). Wanad występuje w ropie głównie w postaci kompleksów porfirynowych, co przemawia za jej organicznym pochodzeniem. Obecność wanadu w ropie naftowej powoduje ogromne problemy technologiczne. Wanad zatruwa katalizatory i powoduje obniżenie ich selektywności i aktywności. Związki wanadu tworząc eutektyki o niskich temperaturach topnienia, powodują destrukcję materiałów ceramicznych, stosowanych jako elementy konstrukcyjne kotłów grzejnych. Tlenki wanadu w reakcji z żelazem powoduje korozję stali. Pentatlenek wanadu emitowany przez rafinerie ropy naftowej, kotły grzejne oraz silniki spalinowe ma toksyczny wpływ na organizm człowieka. Zawartość wanadu w surowcach procesów katalitycznych i ciężkich olejach podlega kontroli. Wanad skoncentrowany w ciężkich pozostałościach i osadzający się na katalizatorach przerobu ropy można odzyskiwać. Zagadnienie obecności wanadu w ropach naftowych nabiera coraz większego znaczenia w związku z przerobem cięższych rop zawierających duże ilości tego pierwiastka. Pomimo znacznych zasobów wanadu istnieje polityczne ryzyko związane z możliwością pozyskiwania tego metalu. Dlatego korzystne jest rozwijanie technologii odzysku wanadu, na przykład ze zużytych katalizatorów przerobu ropy naftowej lub z pozostałości naftowych.
File
  • File: 1
    262251_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30144

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67156a8eed8d4ad8b92e01431dcd8e75/
URN
urn:pw-repo:WUT67156a8eed8d4ad8b92e01431dcd8e75

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page