Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CRM System Supporting Marketing Actions Based On Decision Trees

Kamil Olbryś

Abstract

This thesis describes the implementation of Customer Relationship Management system supporting marketing actions. Introduction discusses theoretical basis of marketing and decision trees, which are required to understand the system. Next chapter contains information about used tecbnologies and tools. Beginning of third chapter was dedicated to functional and nonfunctional requirements. Its next part describes implementation with characteristic of used solution. Functionality was illustrated by UML 2.0 language. The last chapter contains summary of thesis result and presents further evolution direction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Olbryś (FEIT/ICS) Kamil Olbryś,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System CRM wspomagający akcje marketingowe oparty o drzewa decyzyjne
Supervisor
Andrzej Ciemski (FEIT/ICS) Andrzej Ciemski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001042
Keywords in Polish
CRM, Java, J2EE, Spring, Hibernate, MVC, iSP, drzewa decyzyjne
Keywords in English
CRM, Java, J2EE, Spring, Hibernate, MVC, iSP, decision trees
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono implementację systemu CRM wspomagajâcego akcje marketingowe w telefonii komórkowej. Na wstępie omówione zostały podstawy teoretyczne marketingu oraz drzew decyzyjnych, wymagane do zrozumienia istoty systemu. W kolejnym rozdziale zawarto informację na temat wykorzystanych narzędzi i technologii. Poczâtek rozdziału trzeciego poświęcony został podstawowym wymaganiom funkcjonalnym i niefunkcjonalnym. Dalsza jego część przedstawia implementację wraz z charakterystykâ wykorzystanych rozwiaań. Do zilustrowania funkcjonalności wykorzystano język UML 2.0. Ostatni rozdział poświęcony został podsumowaniu wyników pracy oraz przedstawieniu dalszych kierunków rozwoju.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT66f47fea3a634b79aee0a6290bb5c6e5/
URN
urn:pw-repo:WUT66f47fea3a634b79aee0a6290bb5c6e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page