Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geodetic investment service based on networks of land utilities

Rafał Kwaśny

Abstract

The engineering work has been divided into two stages. The first stage was to present the theoretical aspects related to the implementation of the investment, which is the construction of the utilities network. The second stage shows the practical implementation of the problem. In the first part, the GESUT base was briefly characterized, as well as the way of presenting the elements of the utilities network on the base map. Next, the focus was on documents prepared and checked at the design stage. Among others, the concept of a map for design purposes was presented. The division of geodetic control networks in Poland was also characterized. In addition, it describes which rules apply when completing the geodetic documentation, as well as the method of its verification. Next, groups of terrain details and methods of their measurement were characterized. The last chapters of the theoretical part focus on stakeout as well as on as-built inventory. The second part of the work describes geodetic support for the construction of a gas network in Łódź at Budziszyńska Street. The focus was on aspects such as the preparation of a map for design purposes, service at the construction stage and the implementation of geodetic as-built inventory. Subsequent activities are presented, dividing them into preparatory works, field works and chamber works. The entire process is shown starting from receiving the order to handing over the results of the client.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Kwaśny (FGC) Rafał Kwaśny,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Geodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie sieci uzbrojenia terenu
Supervisor
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
obsługa inwestycji, mapa do celów projektowych, prace realizacyjne, inwentaryzacja powykonawcza
Keywords in English
investment service, map for design purposes, implementation works, as-built inventory
Abstract in Polish
Praca inżynierska została podzielona na dwa etapy. Pierwszym etapem było przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z realizacją inwestycji jaką jest budowa sieci uzbrojenia terenu. W drugim etapie ukazano praktyczną realizację problemu. W pierwszej części krótko scharakteryzowano powiatową bazę GESUT, a także zwrócono uwagę na sposób prezentacji elementów sieci uzbrojenia terenu na mapie zasadniczej. Następnie skupiono się na dokumentach sporządzanych, a także sprawdzanych na etapie projektowania. Między innymi przedstawiono pojęcie mapy do celów projektowych. Scharakteryzowano także podział osnów geodezyjnych obowiązujących w Polsce. Dodatkowo opisano jakie zasady obowiązują podczas kompletowania dokumentacji geodezyjnej, a także sposób jej weryfikacji. Następnie scharakteryzowano grupy szczegółów terenowych oraz sposoby ich pomiaru. W ostatnich rozdziałach części teoretycznej skupiono się na tyczeniu, a także na inwentaryzacji powykonawczej. W drugiej części pracy opisano obsługę geodezyjną budowy sieci gazowej w Łodzi przy ulicy Budziszyńskiej. Skupiono się na aspektach takich jak sporządzenie mapy do celów projektowych, obsługę na etapie budowy oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przedstawiono kolejne czynności dzieląc je na prace przygotowawcze, prace terenowe i prace kameralne. Ukazano cały proces zaczynając od otrzymania zlecenia do przekazania wyników zleceniodawcy.
File
  • File: 1
    279205_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32677

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT66e7c5b944d44049af834cbf2160849e/
URN
urn:pw-repo:WUT66e7c5b944d44049af834cbf2160849e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page