Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt realizacji przewozów ładunków transportem samochodowym dla ustalonego zadania przewozowego

Damian Chrzanowski

Abstract

Abstract The aim of this work is to select the most advantageous variant of transport of cargo by road transport for a selected relationship. The company has the task of transporting 60 pallet load units from the manufacturer's warehouse located in Końskie on ul. Ceramic to the recipient, whose warehouse is located in Gdańsk on Grunwaldzka Avenue. The next part of the task is transporting 60 pallet load units a week from a company located in Kowale on ul. Magazynowa 7 to the recipient's warehouse located in Gądki. The first chapter of the work presents legal regulations concerning road transport, as well as technical conditions that must be met by vehicles used for road transport of goods. The second chapter is the characteristics of the transport company. It presents the location of the company, the main directions in which it carries out transport, as well as the car fleet owned and its technical parameters. The company has IVECO tractor units with Kogel box semi-trailers and IVECO Eurocargo trucks. In the next chapter, the transport task was characterized. The object of transport in the first part of the task is gres, and in the second part of the juicer. The dimensions of the load and its mass are presented. In the fourth chapter, the route of transporting cargo from divisions to sections is described in detail. For each of them, the average speed was determined and the time in which the given section will be defeated. Then, four variants of the transport task were discussed. In the first of them, two semi-trailer tractors were used, which will be driven by one driver. The second variant also uses this vehicle, but it is run by two drivers. In the third and fourth variant, four trucks were used to carry out the transport task, respectively conducted in the third variant by one driver, and in the fourth the vehicle is driven by a double cast. In the further part of the work, the tables summarize the drivers' work schedule for all variants. The fifth chapter calculates the costs of transport realization according to defined variants. They were divided into direct fixed costs, variable time-dependent costs, additional variable costs and business travel expenses for drivers. The last chapter of the paper is the assessment of previously presented variants. The cost was chosen as the main criterion for selecting the most favorable option. For the first variant it amounts to PLN 7098,28, for the second one it is PLN 6494,88, in the third variant the cost is 10277,09, and in the fourth variant it is PLN 10,421.29.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Damian Chrzanowski (WT) Damian Chrzanowski Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Projekt realizacji przewozów ładunków transportem samochodowym dla ustalonego zadania przewozowego
Promotor
Mariusz Izdebski (WT/WTISTiL) Mariusz Izdebski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Mariusz Izdebski (WT/WTISTiL) Mariusz Izdebski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Tomasz Ambroziak (WT/WTISTiL) Tomasz Ambroziak Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
transport, koszty transportu, realizacja zadania przewozowego, transport samochodowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
transport, transport costs, performance of transport tasks, road transport
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest wybór najkorzystniejszego wariantu przewozów ładunków transportem samochodowym dla wybranej relacji. Firma ma zadanie przewozu 60 jednostek ładunkowych paletowych z magazynu producenta znajdującego się w Końskiem na ul. Ceramiczne do odbiorcy, którego magazyn mieści się w Gdańsku na alei Grunwaldzkiej. Kolejną częścią zadania jest przewóz 60 jednostek ładunkowych paletowych tygodniowo z firmy znajdującej się w miejscowości Kowale na ul. Magazynowej 7 do magazynu odbiorcy mieszczącego się w Gądkach. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono regulacje prawne dotyczące transportu samochodowego, oraz warunku techniczne jakie muszą spełniać pojazdy, służące do transportu drogowego towarów. Rozdział drugi to charakterystyka firmy przewozowej. Przedstawiono w nim lokalizację firmy, główne kierunki w jakich realizuje przewozy, oraz posiadany tabor samochodowy i jego parametry techniczne. Przedsiębiorstwo dysponuje ciągnikami siodłowymi IVECO z naczepami skrzyniowymi Kogel, oraz samochodami ciężarowymi marki IVECO Eurocargo. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano zadanie przewozowe. Przedmiotem przewozu w pierwszej części zadania jest gres, a w drugiej części sokowirówki. Zaprezentowano wymiary ładunku oraz jego masę. W rozdziale czwartym przedstawiono szczegółowo trasę przewozu ładunku z podziałek na odcinki. Dla każdego z nich wyznaczono średnią prędkość jazdy oraz czas w jakim dany odcinek zostanie pokonany. Następnie omówiono cztery warianty realizacji zadania przewozowego. W pierwszym z nich wykorzystano dwa ciągniki siodłowe z naczepą, które będą prowadzone przez jednego kierowcę. Drugi wariant również wykorzystuje ten pojazd, ale jest on prowadzony przez dwóch kierowców. W wariancie trzecim i czwartym do realizacji zadania przewozowego wykorzystano cztery samochody ciężarowe, prowadzone odpowiednio w wariancie trzecim przez jednego kierowcę, a w czwartym pojazd prowadzi podwójna obsada. W dalszej części pracy w tabelach zestawiono harmonogram pracy kierowców dla wszystkich wariantów. W rozdziale piątym obliczono koszty realizacji przewozu według zdefiniowanych wariantów. Podzielono je na bezpośrednie koszty stałe, koszty zmienne zależne od czasu, dodatkowe koszty zmienne oraz koszty podróży służbowych kierowców. Ostatni rozdział pracy to ocena wcześniej przedstawionych wariantów. Jako główne kryterium wyboru najkorzystniejszego wariantu wybrano jego koszt. Dla wariantu pierwszego wynosi on 7098,28 zł, dla drugiego 6494,88 zł, w wariancie trzecim koszt to 10277,09, a w wariancie czwartym 10421,29 zł.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Damian_Chrzanowski.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 28891

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT66e3eda38f0b49dd995cad0306930e09/
URN
urn:pw-repo:WUT66e3eda38f0b49dd995cad0306930e09

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony