Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of sensitivity of the global test and local tests to observation’s disturbances by gross errors

Weronika Kacprzak

Abstract

This work aims to comparison of sensitivity of the global test and local tests to observation’s disturbances by gross errors. The Baarda method was used as a diagnostic tool, which the effectiveness has also been demonstrated in the work. In addition, the aim was to show the connection between the level of reliability of geodetic network and the detection of gross errors. The first part presents theoretical foundations connected with the subject of disturbances of observation data, diagnostic methods with a special discussion of the Baarda method and the theory of network reliability. The main part of the work concerns research on the effectiveness of the Baarda method and the sensitivity of statistical tests when diagnosing systems disturbed by a single gross error. The research was carried out on the basis of vertical and horizontal networks. Both types of networks differed in level of network reliability, so as to consider network with low and high reliability cases. The disturbance was introduced to each observation in a given observational system. The obtained results showed a relation between the level of network internal reliability and the diagnosis of gross errors. A lower effectiveness of the Baarda method was noted for low reliability networks, which were characterized by a low number of redundant observations. For high reliablity networks, the effectiveness was about 70%. With regard to the sensitivity of the tests, the appropriate correlation between the global test and the one-dimensional local test, obtained through the selection of appropriate materiality levels, allowed the global test to maintain a satisfactory sensitivity
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Kacprzak (FGC) Weronika Kacprzak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Porównanie wrażliwości testu globalnego i lokalnych na zaburzenia obserwacji błędami grubymi
Supervisor
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Waldemar Odziemczyk (FGC/DEIS) Waldemar Odziemczyk,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
błąd gruby, metoda Baardy, niezawodność sieci, test globalny, testy lokalne
Keywords in English
gross error, Baarda method, network reliability, global test, local tests
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa ma na celu porównanie wrażliwości testu globalnego i lokalnych na zaburzenia obserwacji błędami grubymi. Jako narzędzie diagnostyczne posłużyła metoda Baardy, której skuteczność także została wykazana w pracy. Ponadto, chciano ukazać związek pomiędzy poziomem niezawodności sieci geodezyjnej a wykrywalnością błędów grubych. W pierwszej części przybliżono podstawy teoretyczne związane z tematyką zaburzeń układów obserwacyjnych, metod diagnostycznych ze szczególnym omówieniem metody Baardy oraz teorii niezawodności sieci. Zasadnicza cześć pracy dotyczy badań efektywności metody Baardy i wrażliwości testów statystycznych podczas diagnozowania układów zaburzonych pojedynczym błędem grubym. Badania zostały wykonane na podstawie sieci pionowych i poziomych. Oba typy sieci był zróżnicowane pod względem poziomu niezawodności sieci, tak by rozważyć przypadki sieci słabych i mocnych niezawodnościowo. Zaburzenie było wprowadzone do każdej obserwacji w danym układzie obserwacyjnym. Uzyskane wyniki badań wykazały zależność pomiędzy poziomem niezawodności wewnętrznej sieci a diagnozowaniem błędów grubych. Niższą skuteczność metody Baardy odnotowano dla sieci słabych niezawodnościowo, które charakteryzowały się niską liczbą obserwacji nadliczbowych. Dla sieci mocnych niezawodnościowo skuteczność wyniosła około 70%. W odniesieniu do wrażliwości testów, odpowiednia korelacja testu globalnego i jednowymiarowego testu lokalnego uzyskana poprzez dobór odpowiednich poziomów istotności, pozwoliła zachować testowi globalnemu zadowalającą wrażliwość.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Weronika_Kacprzak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27603

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT669c4f521f3d4b9fb4b44553ba5f80e5/
URN
urn:pw-repo:WUT669c4f521f3d4b9fb4b44553ba5f80e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page