Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of change in volume and structure of air traffic in selected sectors of FIR Warsaw area during increased air traffic (e.g. EURO 2012 championship)

Magda Paula Malczewska

Abstract

Main purpose of engineering thesis „ Analysis of change in volume and structure of air traffic in selected sectors of FIR Warsaw area during increased air traffic (e.g. EURO 2012 championships)” is to determine how international sporting event influences air traffic in its neighbourhood. To describe this influence it was necessary to measure and analyse changes in air traffic happening in polish airspace during a mass event such as European Football Championship. Mentioned analysis focuses on volume and structure of air traffic where volume was determined by the amount of inbound flights in given area and structure was understood as volume with its reproducibility in specific intervals of time, here days of the week. In this case the area undergoing analyse was 4 sectors of FIR Warsaw – Darłowo (B), Grudziądz (G), Jędrzejów (J) and Rzeszów (R). Data for this research was acquired thanks to Polish Air Navigation Services Agency during summer internship. Figures concerning amount of flight in certain sectors during period from 7th of June till 1st of July 2012 and adequate weeks from June 2011 were provided by CIFLO software which is fundamental tool of Flight Management Position (FMP). Data for each sector were processed to obtain graphic results in form of charts what allowed to compare it on different levels. Factors taken under consideration while analysing the results were match calendar, geographic situation of specific sector and tournaments turn of events. Analysis confirmed that the air traffic in polish airspace significantly increased during that period. Greatest change was recorded in sector B and smallest in sector J although the daily traffic in figures was equally big in all sectors reaching around 590 inbound flights. This facts proves that despite relevant increase in traffic it was spread evenly which is due to ATFM services – their good methods and newly introduced procedures as described in the thesis. Changes in structure were dependant on increase of air traffic. In sectors with big growth in traffic the structure was very different from previous year. One of the most important aspects of the thesis was evaluation of air transport safety in circumstances of increased traffic. Safety of traffic is estimated to be proportional to its smoothness which depends on amount of disruption during a flight. Mainly it’s ATFM services that are responsible for safety in the air. The work they did to preserve it on a very high level was flawless over the period of EURO 2012.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magda Paula Malczewska (FT) Magda Paula Malczewska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza wielkości i struktury ruchu lotniczego w wybranych sektorach FIR Warszawa w warunkach zwiększonego ruchu lotniczego (na przykładzie EURO 2012)
Supervisor
Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ruch lotniczy, płynność, bezpieczeństwo, struktura, wzrost, impreza masowa, zarządzanie przepływem
Keywords in English
air traffic, smoothness, safety, structure, increase, mass event, flow management
Abstract in Polish
Głównym celem pracy inżynierskiej na temat „Analizy wielkości i struktury ruchu lotniczego w wybranych sektorach FIR Warszawa w warunkach zwiększonego ruchu lotniczego (na przykładzie EURO 2012)” jest ustalenie jak wydarzenie sportowe o zasięgu międzynarodowym wpływa na ruch lotniczy w regionie, w którym jest organizowane. Określenie tych zależności możliwe było po dokonaniu analizy zmian w ruchu lotniczym w przestrzeni powietrznej polski w warunkach wzmożonego ruchu jakim był okres EURO 2012. Niniejsza analiza skupia się na aspektach ruchu związanych z jego wielkością i strukturą. Wielkość podczas badań określano przy pomocy liczby zarejestrowanych wlotów statków powietrznych w analizowany obszar. W tym przypadku było to 4 sektory FIR Warszawa – Darłowo, Grudziądz, Jędrzejów i Rzeszów. Poprzez strukturę rozumie się wielkość ruchu w odniesieniu do konkretnych dni tygodnia oraz powtarzanie się zanotowanych trendów. Pomiarów niezbędnych do analizy dokonano dzięki uprzejmości służb operacyjnych PAŻP. Dane obejmujące okres od 7 czerwca do 1 lipca 2012 oraz odpowiadające im tygodnie z czerwca roku 2011 pochodzą z programu CIFLO będącego narzędziem pracy stanowisk FMP. Po przeprowadzonej obórce danych otrzymano wykresy porównawcze dla każdego sektora oddzielnie oraz wszystkich razem, dla całego okresu zaznaczonego w pracy. Stworzone diagramy poddano analizie pod kątem zmian w ruchu lotniczym, których źródeł szukano w oparciu o kalendarz rozgrywek, położenie geograficzne danego sektora oraz przebieg turnieju. Wnioski wyciągnięte z wyników pomiarów potwierdziły przypuszczenia o dużym wzroście liczby wlotów w polską przestrzeń powietrzną. Największy procentowy wzrost zanotowano w sektorze B, a najniższy w sektorze J. Jednakże po porównaniu liczbowych wartości zauważono, że ruch w sektorach J, R i G był równie duży i wynosił około 590 wlotów w każdy z sektorów dziennie. Wynika z tego, że mimo znaczącego wzrostu natężenia ruchu lotniczego rozkładał się on równomiernie. Jest to skutek skutecznej pracy służb ATFM, których metody pracy i obowiązujące procedury opisano w pracy. Analiza zmian w strukturze wykazała, że zależą one od tego jak bardzo wzrósł ruch lotniczy w tym okresie. Dla sektorów, gdzie ruch lotniczy znacząco się zwiększył struktura z czerwca poprzedniego roku nie była tak dobrze zachowana jak w innych. Ważnym aspektem pracy była ocena jak wzmożenie ruchu w obliczu imprezy masowej wpływa na bezpieczeństwo transportu lotniczego. Jest ono proporcjonalne do płynności ruchu, która zależy od zakłóceń lotu. Za jej utrzymanie odpowiadają w dużej mierze służby ATFM. Podczas EURO 2012 ich praca była na najwyższym poziomie co pozwoliło zachować równie wysoki poziom bezpieczeństwa.
File
  • File: 1
    Magda Malczewska 228826.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9464

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT65fa435b504749318a2448f734b79388/
URN
urn:pw-repo:WUT65fa435b504749318a2448f734b79388

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page