Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the recruitment process for IT employees in a media industry company

Anna Plopa

Abstract

The aim of the work is to identify potential factors that may affect the media industry company's problems regarding the recruitment of IT employees and to propose solutions that could contribute to reducing the scale of a given problem. The idea about the topic arose during the observation of the situation in the media industry company while conducting student internships in the HR department. The company's problems related to the recruitment of IT sector employees were noted, including the limited number of candidates for vacant positions, their high expectations, resignation from participation in recruitment during its duration, and problems with the rotation of these employees and their retention in the company. Recruitment is one of the elements of Human Resource Management. More and more companies are aware of the importance of proper, competent employees for the functioning of the company and its competitive position. Recruitment is therefore one of the elements of management that can have a great impact on the company and its market position. Key employees are one of the most important assets of the company and their employment may be more difficult than employing other employees and may be a challenge for the company to recruit and meet their requirements. The work contains three theoretical chapters introducing the subject of recruitment and methods that can be used during the recruitment process, and presents the company and the challenges it faces. The work also includes a practical chapter that contains the study and proposed solution for a given company situation. The work involved qualitative research with elements of quantitative research. The structured interview using a questionnaire was used as the main research method. The research sample consisted of employees of the IT industry of the selected company. In order to deepen the research also about the opinions of people who are no longer working in a given company, and whose opinion may be of great importance for research, materials containing opinions about the company as an employer, posted by public websites were analyzed. The research shows that there is a possibility to find the factors that improvement or insertion to the recruitment process could significantly improve the company's situation. These changes may concern both the planning, recruitment and selection stages. These changes may contribute to a faster recruitment process, greater adaptation of the process to a given industry, obtaining more applications and greater job satisfaction that may contribute to limiting high rotation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Plopa (FoM) Anna Plopa,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena procesu rekrutacji pracowników IT w firmie z branży mediowej
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
rekrutacja, selekcja, nabór, pracownicy wiedzy, pracownicy branży IT, rekrutacja zewnętrzna
Keywords in English
recruitment, selection, knowledge workers, IT employees, external recruitment
Abstract in Polish
Celem pracy jest określenie potencjalnych czynników, które mogą mieć wpływ na problemy firmy branży mediowej dotyczące rekrutacji pracowników branży IT oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia skali danego problemu. Pomysł na temat powstał podczas obserwacji sytuacji w firmie branży mediowej podczas odbywania praktyk studenckich w dziale HR. Zaobserwowano problemy firmy związane z rekrutacją pracowników branży IT, w tym z ograniczoną liczbą kandydatów na wakujące stanowiska, ich wysokimi oczekiwaniami, rezygnowaniem z udziału w rekrutacji podczas jej trwania, oraz problemy z rotacją tych pracowników i ich zatrzymaniem w firmie. Rekrutacja jest jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia właściwych, kompetentnych pracowników dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego pozycji konkurencyjnej. Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników jest więc jednym z elementów zarządzania, które mogą mieć wielki wpływ na przedsiębiorstwo i jego pozycję na rynku. Kluczowi pracownicy są jednymi z ważniejszych aktywów firmy, a ich zatrudnienie może okazać się trudniejsze niż zatrudnienie pozostałych pracowników i może być wyzwaniem dla firmy aby ich rekrutować i sprostać również ich wymaganiom. Praca zawiera trzy rozdziały teoretyczne, wprowadzające w tematykę rekrutacji oraz metod i narzędzi wykorzystywanych podczas procesu, przedstawia również firmę oraz wyzwania, z którymi się mierzy. Praca zawiera także rozdział praktyczny, w którym jest opis przeprowadzonego badania, oraz propozycję rozwiązań dla danej sytuacji firmy. W pracy wykorzystano badania jakościowe z elementami badania ilościowego. Jako główną metodę badawczą zastosowano wywiad ustrukturyzowany z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Próbę badawczą stanowili pracownicy branży IT wybranej firmy. W celu pogłębienia badań również o opinie osób, które już nie pracują w danej firmie, a których opinia może mieć duże znaczenie dla badań, przeanalizowano materiały zawierające opinie o firmie jako pracodawcy, zamieszczane przez ogólnodostępne strony internetowe. Z badań wynika, że można znaleźć czynniki, których wprowadzenie bądź modyfikacja w trakcie procesu rekrutacji może znacząco poprawić sytuację w firmie. Mogą one dotyczyć zarówno etapu planowania, naboru, jak i selekcji. Przyczynić się mogą do szybszego przeprowadzania procesu rekrutacji, lepszego dostosowania procesu do danej branży, uzyskiwania większej liczby aplikacji i zwiększenia zadowolenia z pracy, co może skutkować ograniczeniem nadmiernej rotacji.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Plopa_Anna_286069.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29567

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6595b1348f984887b6394ea2142c2b5e/
URN
urn:pw-repo:WUT6595b1348f984887b6394ea2142c2b5e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page