Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Students in Płock on the market of cultural and recreational goods and services

Karolina Gorczycka

Abstract

The aim of the study is to identify the behavior of Płock students on the market of cultural and recreational goods and services and the forms of their free time. The indirect goal of the work is to indicate various dependencies between the acquisition / use of the above-mentioned categories of goods and external factors. The first chapter presents general concepts related to the market of goods and services, ie the concept of the market and the broadly understood infrastructure. In addition, it compares the expenses of Polish consumers and buyers from EU countries. The second chapter was devoted mainly to the determinants conditioning young consumers' behavior, hierarchy of their needs and ways of obtaining and managing financial resources by young people. The third chapter contains an analysis of own research and preliminary verification of a given research problem. The questionnaire was able to carry out research on the impact of both internal and external factors on the process of acquiring recreational, cultural and educational goods by students from Płock. The research allowed for an in-depth analysis of the topic discussed and the conclusion that, contrary to expectations, not all of the predetermined factors significantly affect the issue being developed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Gorczycka (CESS) Karolina Gorczycka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Płoccy studenci na rynku towarów i usług kulturalno-rekreacyjnych
Supervisor
Marlena Piekut (CESS) Marlena Piekut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Marlena Piekut (CESS) Marlena Piekut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
student, konsument, czas wolny, kultura, rekreacja
Keywords in English
student, consumer, free time, culture, recreation
Abstract in Polish
Celem opracowania jest identyfikacja zachowań płockich studentów na rynku towarów i usług kulturalno-rekreacyjnych oraz form spędzania przez nich czasu wolnego. Celem pośrednim pracy jest wskazanie różnorodnych zależności występujących pomiędzy nabywaniem/korzystaniem z dóbr wyżej wymienionych kategorii a czynnikami zewnętrznymi. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały ogólne pojęcia związane z rynkiem towarów i usług a więc pojęcie rynku oraz szeroko rozumianej infrastruktury. Ponadto zestawione zostało w nim wydatki polskich konsumentów i nabywców z krajów wspólnotowych Unii Europejskiej. Rozdział drugi poświęcony został w głównej mierze determinantom warunkującym zachowanie młodych konsumentów, hierarchii ich potrzeb oraz sposobom uzyskiwania i gospodarowania przez młodzież środków finansowych. Trzeci rozdział zawiera analizę badań własnych oraz wstępną weryfikację postawionego problemu badawczego. Za pomocą kwestionariusza ankiety udało się przeprowadzić badania dotyczące wpływu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na proces nabywania dóbr rekreacyjno-kulturalnych i edukacyjnych przez studentów z Płocka. Badania pozwoliły na dogłębne przeanalizowanie poruszonego tematu i wyciągnięcie wniosku, iż wbrew oczekiwaniom nie wszystkie założone z góry czynniki istotnie wpływają na opracowywane zagadnienie.
File
  • File: 1
    1124432.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30564

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT653585352cb34af7a1b0419a722833e8/
URN
urn:pw-repo:WUT653585352cb34af7a1b0419a722833e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page