Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Foreign trade between the Polish and the European Union

Maja Boczkowska

Abstract

The degree of development of trade between countries affect the level of economic development of the country, as well as the standard of living in the country. Trade means the movement of goods and services between different countries. The paper presents theoretical issues relating to foreign trade and selected theories of international trade. The second chapter contains information about the process of Polish entry into the European Union. They described forms of economic integration, as well as the conditions of Polish trade after Polish accession to the European Union. The aim of the study was to analyze the trade turnover between the Polish and European Union countries. Data taken from the Statistical Yearbook of International Trade from 2008 - 2014. Presented the volume of imports and exports. Indicated on the goods, which are mostly exported to EU countries and imported. It turned out that the most imported and exported goods are machinery, equipment and transport equipment. A positive conclusion which should be noted is the fact that Poland shows a positive balance of trade with EU countries. The analysis showed that the most important trading partner is Germany. Their percentage of exports and imports in the analyzed period exceeded 30%. This country is definitely important for Polish. So high, and differs from other countries in the percentage suggests that this position could continue for the next few years. The analysis also shows that Poland establish close trade relations with the Czech Republic, Great Britain, France, Italy, the Netherlands. In the last year we analyzed a lot also exported to the Czech Republic and the UK, while we imported from Italy and the Netherlands. A significant negative role played by the financial crisis, which affected both exports and imports. In 2009, the volume of exports and imports from EU countries was the lowest over these years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Maja Boczkowska (CESS) Maja Boczkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Handel zagraniczny między Polską a Unią Europejską
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
handel zagraniczny, wymiana handlowa, Unia Europejska, import, eksport, integracja gospodarcza, unia celna, wspólny rynek.
Keywords in English
foreign trade, trade, the European Union, import, export, economic integration ,the customs union, a common market.
Abstract in Polish
Stopień rozwoju wymiany handlowej między państwami wpływa na poziom rozwoju gospodarczego kraju, a także na poziom życia w państwie. Wymiana handlowa oznacza przepływ dóbr i usług pomiędzy różnymi państwami. W pracy zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne dotyczące handlu zagranicznego oraz wybrane teorie wymiany międzynarodowej. Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące procesu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Opisane zostały formy integracji gospodarczej, a także uwarunkowania polskiego handlu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Celem pracy było przeanalizowanie obrotów handlowych między Polską, a państwami Unii Europejskiej. Dane zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego z lat 2008 – 2014. Przedstawiono wolumen importu i eksportu. Wskazano na towary, które są najczęściej eksportowane do krajów Unii oraz importowane. Okazało się, że najczęściej importowanymi i eksportowanymi dobrami są maszyny, urządzeni i sprzęt transportowy. Pozytywnym wnioskiem jaki należy zauważyć jest fakt, że Polska wykazuje dodatnie saldo obrotów handlowych z krajami Unii Europejskiej. Analiza wykazała, że najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy. Ich procentowy udział w eksporcie i imporcie w analizowanych latach przekraczał 30 %. Kraj ten ma zdecydowanie dla Polski duże znaczenie. Tak wysoki i odbiegający od innych krajów współczynnik procentowy wskazuje na to, że ta pozycja może utrzymać się przez najbliższych kilka lat. Z analizy wynika także, że Polska nawiązuje bliskie relacje handlowe z Czechami, Wielką Brytanią, Francją, Włochami, Holandią. W ostatnim analizowanym roku dużo eksportowaliśmy także do Czech i Wielkiej Brytanii, natomiast importowaliśmy z Włoch i Holandii. Znaczącą rolę negatywną odegrał kryzys finansowy, który wpłynął zarówno na eksport jak i import. W 2009 wolumen eksportu oraz importu z krajami Unii był najniższy na przestrzeni omawianych lat.
File
  • File: 1
    Handel zagraniczny między Polską a UE - Maja Boczkowska..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11276

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6533e751b9b64a618f7970a792eef794/
URN
urn:pw-repo:WUT6533e751b9b64a618f7970a792eef794

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page