Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System design analysis of customer data and payment

Magdalena Maria Ruszczak

Abstract

The the telecommunication company observed a problem in implementation by customers of overdue payment for subscription television. The company did not have the technological resources to examine this incident. This meant that the management did not take a decision on reducing the cost of customer communication. The work was to determine the extent to which data analysis can help to improve the functioning of the quality and speed of decisions made by the board. Created system supports decisions for the analysis of customer profiles and realized their payments. For the purposes of the administration and finance departments will be created customer profiles with different characteristics and how to fulfill their commitment to the company. Analysis results will be used in the process of customer relationship management in terms of effectively informing them about the payments and create promotional offers. The main means of realisation purpose was to make the project of the analysis system and tested its utility based on the collected data. The analyzes allowed to determine the characteristics of customer groups. On this basis, it is possible to formulate more effective strategies and approaches to managing relationships with these customers. Implementation of the system took place in an technical environment similar to the one that is currently used in the company. Analytical tool was selected from a pool of the best-known current companies that deal with this industry. The decisive factors in the selection was the availability, compatibility with current software products and ease of use. It was decided to choose Microsoft SQL Server Business Intelligence. The project orderly flow of data to the database was made in Microsoft Visio Standard. It able to fully implement the system and thus realize the assumptions described in the measures of success. The last step was to estimate the cost-effectiveness of implementation in economic terms. This is one of the key areas of decision-making that will affect the findings of the Board of Directors regarding the appropriateness of implementing the system. In addition to demonstrating the costs of implementation, the analysis includes the likely benefits that can be expected in the long term functioning of the system. It is important that the system was quickly implemented, and the use it made no difficulty to employees, but accelerated the activities related to data analysis, and thus improved the quality of management in the enterprise.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Maria Ruszczak (FoM) Magdalena Maria Ruszczak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu analizy danych dotyczących klientów i ich płatności
Supervisor
Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Business Intelligence, Hurtownia danych, analiza wykonywanych płatności, SQL.
Keywords in English
Business Intelligence, Data Warehouse, analysis performed payments, SQL.
Abstract in Polish
W firmie telekomunikacyjnej zaobserwowano problem polegający na realizowaniu przez klientów nieterminowych płatności za abonament telewizyjny. Firma nie posiadała zasobów technologicznych do zbadania tego incydentu. Rzutowało to także na brak podjętych decyzji w zakresie zmniejszenia kosztów komunikacji z klientem. Praca powstała w celu zbadania i określenia w jakim stopniu analiza danych może przyczynić się do poprawy funkcjonowania firmy względem jakości i szybkości decyzji podejmowanych przez zarząd. Utworzony system wspomaga decyzje z zakresu analizy profili klientów oraz realizowanych przez nich płatności. Na potrzeby działów administracji i finansów utworzone zostaną profile klientów o zróżnicowanych cechach i sposobie wywiązywania się z zobaowiązań wobec firmy. Wyniki analiz będą wykorzystane w procesie zarządzania relacjami z klientem pod względem efektywnego informowania ich o płatnościach oraz tworzenia ofert promocyjnych. Głównym środkiem realziacji celu było wykonanie projektu systemu analitycznego i przetestowaniu jego użyteczności w oparciu o zgromadzone dane. Wyniki wstępnych analiz pozwoliły na określenie cech grup klientów. Na tej podstawie możliwe jest formułowanie bardziej slutecznych strategii i podejścia do zarządzania relacjami z tymi klientami. Implementacja systemu nastąpiła w środowisku podobnym do tego, który jest obecnie używany w firmie. Narzędzie analityczne zostało wybrane z puli najbardziej znanych obecnie przedsiębiorstw, które zajmują się tą branżą. Czynnikami decydującymi o wyborze była dostępność, kompatybilność z obecnym oprogramowaniem firmy oraz łatwość użytkowania. Zdecydowano się na wybór oprogramowania Microsoft SQL Server Business Intelligence. Projekt uporządkowanego przepływu danych do bazy wykonano w programie Microsoft Visio Standard. Udało się w pełni zaimplementować system a tym samym zrealizować opisane w założeniach mierniki sukcesu. Ostatnim etapem była ocena opłacalności wdrożenia pod względem ekonomicznym. Jest to jeden z kluczowych obszarów decyzyjnych, który wpłynie na ustalenia zarządu firmy dotyczące słuszności wdrożenia systemu. Oprócz wykazania kosztów wdrożenia, analiza zawiera prawdopodobne korzyści, których można się spodziewać po dłuższym okresie czasu funkcjonowania systemu. Istotne jest aby system został szybko wdrożony, a korzystanie niego nie sprawiało trudności pracownikom, lecz przyspieszyło działania związane z analizą danych, a tym samym poprawiło jakość zarządzania w przedsiębiorstwie.
File
  • File: 1
    Ruszczak_Magdalena_1017671.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12500

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6531282e71cf45dcb0b99f5405d79fd7/
URN
urn:pw-repo:WUT6531282e71cf45dcb0b99f5405d79fd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page