Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ventilation and air conditioning in the audytorium - case study

Agata Sternik

Abstract

The subject of the thesis is ventilation and air conditioning in the audytorium – a case study. The thesis contains a description of ventilation systems dedicated to the auditoriums, in order to select the most advantageous of them and ensure conditions with the highest possible comfort. Hence, it was decided to provide displacement air distribution for individual fresh air supply for each viewer. The theoretical part of the thesis contains a brief description of the show rooms, raises the subject of mixing and displacement air distribution and includes assumptions for the project being carried out. The practical part includes: calculations for heat balance, ventilation air stream and pressure losses in the installation, accepted solutions, selection of components for ventilation and air conditioning systems. The supply installation uses the space located under the auditorium, diffusers are located under the seats, bringing the same amount of air to each viewer. The exhaust installation is located in the suspended ceiling space and draws out polluted air through the diffusers. Fresh air is taken in by the roof hood, then it is prepared in the ventilation unit and in the next stage it is moistened by the steam humidifier and finally it is forced into the room through the diffusers. Contaminated air is removed from the room through exhaust air valves, then it passes through the ventilation unit and is transferred to the roof exhaust.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Sternik (FEE) Agata Sternik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wentylacja i klimatyzacja sali widowiskowej - studium przypadku
Supervisor
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, klimatyzacja, wentylacja indywidualna, kino, wentylacja wyporowa, strumień powietrza wentylacyjnego, obiekt zbiorowego przebywania ludzi, komfort, mikroklimat pomieszczenia, instalacja wentylacyjna w kinie, zyski ciepła, nawiewniki wyporowe
Keywords in English
ventilation, air conditioning, individual ventilation, cinema, ventilating ventilation, ventilation air flow, system in the cinema, collective accommodation, comfort, microclimate of the room, heat gains, displacement diffusers
Abstract in Polish
Tematem pracy jest wentylacja i klimatyzacja sali widowiskowej – studium przypadku. Praca dyplomowa zawiera opis systemów wentylacyjnych dedykowanych dla sal widowiskowych, w celu doboru najkorzystniejszego z nich i zapewnienia warunków o jak najwyższym komforcie. Została wybrana wentylacja wyporowa zapewniająca indywidualne doprowadzenie powietrza świeżego dla każdego z widzów. Część teoretyczna pracy zawiera krótką charakterystykę sal widowiskowych, porusza tematykę wentylacji mieszającej oraz wyporowej oraz zawiera założenia do wykonywanego projektu. W części praktycznej zawarto: obliczenia dla bilansu cieplnego, strumienia powietrza wentylacyjnego i strat ciśnienia w instalacji, przyjęte rozwiązania, dobór elementów instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej . Instalacja nawiewna wykorzystuje przestrzeń znajdującą się pod widownią, nawiewniki znajdują się pod fotelami doprowadzając identyczną ilość powietrza do każdego widza. Instalacja wywiewna znajduję się w przestrzeni sufitu podwieszanego i odciąga zanieczyszczone powietrze poprzez anemostaty. Świeże powietrze pobierane jest przez czerpnię dachową, następnie zostaje przygotowane w centrali wentylacyjnej, a w kolejnym etapie nawilża się przez nawilżacz parowy i ostatecznie jest wtłaczane do pomieszczenia poprzez nawiewniki. Zanieczyszczone powietrze usuwa się z sali poprzez anemostaty wywiewne, następnie przechodzi przez centralę wentylacyjną i zostaje przekazane do wyrzutni dachowej.
File
  • File: 1
    Agata_Sternik_277831_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64e9d120383644d9b58793a77aa4e840/
URN
urn:pw-repo:WUT64e9d120383644d9b58793a77aa4e840

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page