Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a hall of truss and pillar steel adapted to gantry crane transport

Arkadiusz Wiśniewski

Abstract

The theme of the engineering thesis is "project of a hall of truss and pillar steel adapted to gantry crane transport.” Before strength calculations, construction and material solution of the designed object was chosen.The static-strength calculations refer to the following: purlin, column, beam elements and the head of the column. Chapters 1 and 2 of the thesis contain introductory information on the types of steel halls. These chapters also include information on the types of gantry cranes and their characteristics. Chapter 3 of this thesis contains a technical description of the planned hall, together with the assumptions of construction and material. Furthermore, the steps of assembly were discussed. Chapter 4 is the static strength calculations of the structure. On the basis of standards [7] [6] variable loads acting on the object were collected. Then values of variable and constant loads, along with loads of the gantry crane were introduced into Autodesk Robot Structural Analysis. On the basis of the internal forces calculated by the program, structural elements of the hall such as purlins, columns, upper chord, lower chord, diagonals girder and the head of the column were estimated. Chapter 5 contains assumptions and reports of the results from Autodesk Robot Structural Analysis. These include verification of components and verification of connections. Chapter 6 and 7 are, respectively, a list of used steel and a part of construction drawings of the designed elements. The last chapter contains a summary and a list of standards and other sources that were used in the process ofthe designing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Wiśniewski (FCEMP) Arkadiusz Wiśniewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt hali o stalowej konstrukcji wiązarowo-słupowej przystosowanej do transportu podpartego
Supervisor
Marek Borkowski (FCEMP/ICEn) Marek Borkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marek Borkowski (FCEMP/ICEn) Marek Borkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt, hala stalowa, suwnica, elementy stalowe, kratownica, transport podparty
Keywords in English
project, steel hall, crane, steel elements, grate, propped transport
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest „Projekt hali o stalowej konstrukcji wiązarowo - słupowej przystosowanej do transportu podpartego”. Przed przystąpieniem do obliczeń wytrzymałościowych dokonano wyboru rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych projektowanego obiektu. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczą następujących elementów: płatew, słup, elementy dźwigara oraz głowica słupa. Rozdział 1 i 2 pracy zawiera wstępne informacje na temat rodzajów hal stalowych. W rozdziałach tych zamieszczono również informacje o rodzajach suwnic wraz z ich charakterystykami. Rozdział 3 niniejszej pracy to opis techniczny projektowanej hali wraz z założeniami konstrukcyjno - materiałowymi. Ponadto opisane zostały etapy montażu. Rozdział 4 to statyczne i wytrzymałościowe obliczenia konstrukcji. Na podstawie norm [7][6] zebrano obciążenia zmienne działające na obiekt. Następnie wartości obciążeń zmiennych i stałych, wraz z obciążeniami od suwnicy, zostały wprowadzone do programu Autodesk Robot Structural Analysis. Na podstawie wartości sił wewnętrznych wyliczonych przez ten program policzono [2] elementy konstrukcyjne hali takie jak: płatwie, słupy, pas górny, pas dolny, krzyżulce dźwigara oraz głowicę słupa. W rozdziale 5 zamieszczono założenia oraz raporty wyników z programu Autodesk Robot Structural Analysis. Zawierają one weryfikację elementów konstrukcyjnych oraz weryfikację połączeń. Rozdział 6 i 7 to odpowiednio zestawienie wykorzystanej stali oraz część rysunkowa zawierająca rysunki konstrukcyjne projektowanych elementów. W ostatnim rozdziale znajduje się podsumowanie oraz wykaz norm i innych źródeł, które były wykorzystane w procesie projektowania obiektu.
File
  • File: 1
    AW_praca_inżynierska_239538.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4355

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64d7ba43b2fd4ddf9531581e29c31273/
URN
urn:pw-repo:WUT64d7ba43b2fd4ddf9531581e29c31273

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page