Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on magnetographic printouts' detail reproduction

Patryk Badowiec

Abstract

This disseration is devoted to the evaluation of the quality of printouts printed in the magnetographic technology developed by Océ/Canon. In the introduction the magnetography was qualified to the group of digital printing techniques, the differences between digital and analogue printing were indicated, the development trend, the main applications and the division of digital printing technologies were presented. Then the purpose of the disseration was defined. It has been divided into two parts - the theoretical and research part. In the first part a detailed description of the magnetography technology was made. The solutions of two companies - Nipson and Canon were presented. The individual stages of the image formation process were described, detailed schemes of individual machine components responsible for the processes were given. Next, the machines of both producers were reviewed. Their main applications, parameters and performance were indicated, and additional technological solutions applied in Canon machines were also discussed. The second part of the work was devoted solely to the presentation of research results and its discussion. The same tests were performed for a magnetographic print obtained with a Canon varioPrint as well as for an electrophotographic print from a Konica Minolta. At the beginning, the norm ISO 15311 for which the research was based on and groups of quality parameters of prints formulated in it were quoted. Next, paper parameters and devices used for measurements were presented, individual elements of the control test, which was used to perform the assessment, were described. The assessment itself was divided into visual evaluation - observation with the naked eye and using a microscope, interpretation of densitometric measurements and micrometer observation. The appearance of the reproduction was compared in terms of the representation of the elements, the properties of both printing techniques and the overall quality of the image obtained. Densitometric measurements and calculation results are presented in the tables. Based on the obtained calculations, conclusions were formulated and the results for both machines were compared. The final chapter, which summarizes the disseration, contains final observations, indicates the strengths and weaknesses of the magnetographic printing, at the same time indicating the potential sources of print imperfections. Also included is a suggestion on which field the magnetographic machines can be most effectively used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Badowiec (FPE) Patryk Badowiec,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Badanie odwzorowania szczegółów obrazów magnetograficznych
Supervisor
Katarzyna Piłczyńska (FPE/IMP) Katarzyna Piłczyńska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Piłczyńska (FPE/IMP) Katarzyna Piłczyńska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Zuzanna Żołek-Tryznowska (FPE/IMP) Zuzanna Żołek-Tryznowska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
drukowanie cyfrowe, magnetografia, Canon, test kontrolny, ocena wizualna, jakość odbitek, densytometr
Keywords in English
digital printing, magnetography, Canon, control test, visual evaluation, quality of prints, densitometer
Abstract in Polish
Niniejszą pracę poświęcono ocenie jakości wydruków otrzymanych w technologii magnetografii opracowanej przez firmę Océ/Canon. We wstępie pracy zakwalifikowano magnetografię do grupy technik drukowania cyfrowego, wskazano różnice między drukowaniem cyfrowym i analogowym, przedstawiono tendencję rozwoju, główne zastosowania oraz podział technologii druku cyfrowego. Następnie zdefiniowano cel pracy. Praca została podzielona na dwie części – część teoretyczną oraz praktyczną (badawczą). W pierwszej części dokonano szczegółowego opisu technologii magnetografii. Przedstawiono rozwiązania dwóch firm – Nipson oraz Canon. Opisano poszczególne etapy procesu powstawania obrazu, przytoczone zostały szczegółowe schematy poszczególnych elementów maszyn odpowiedzialnych za dane procesy. Następnie dokonano przeglądu maszyn obu producentów, wskazano ich główne zastosowania, parametry i wydajność, omówiono również dodatkowe rozwiązania technologiczne zastosowane w maszynach Canon. Druga część pracy została poświęcona wyłącznie przedstawieniu wyników badań oraz ich omówieniu. Takie same badania wykonano dla wydruku magnetograficznego uzyskanego za pomocą maszyny Canon varioPrint jak i dla wydruku elektrofotograficznego z maszyny Konica Minolta. Na początku przytoczono normę, o którą oparto badania – ISO 15311 oraz grupy parametrów jakościowych odbitek w niej sformułowanych. Następnie przedstawiono parametry papieru oraz urządzenia wykorzystane do pomiarów, opisano poszczególne elementy testu kontrolnego, którego użyto do wykonania oceny. Samą ocenę zaś podzielono na ocenę wizualną – obserwację gołym okiem oraz za pomocą mikroskopu, interpretację pomiarów densytometrycznych oraz obserwację mikrometrem. Omawiane elementy testu kontrolnego zostały umieszczone w pracy w formie zdjęć, na podstawie których zapisano spostrzeżenia i obserwacje dla obu maszyn: porównano wygląd reprodukcji pod kątem odwzorowania elementów, właściwości obu technik drukowania i ogólnej jakości otrzymanego obrazu. Pomiary densytometryczne i wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabelach. Wykreślono także krzywe charakterystyczne drukowania. Na podstawie otrzymanych obliczeń sformułowano wnioski i porównano wyniki dla obu maszyn. Ostatni rozdział będący podsumowaniem pracy zawiera końcowe spostrzeżenia, wskazuje mocne oraz słabe strony druku magnetograficznego, wskazując jednocześnie potencjalne źródła niedoskonałości druku. Zawarto również sugestię, na jakim polu można najefektywniej wykorzystać maszyny magnetograficzne.
File
  • File: 1
    1111675.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30913

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64d0356e86c4484cbd8335ba2789cf0a/
URN
urn:pw-repo:WUT64d0356e86c4484cbd8335ba2789cf0a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page