Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the budget of the Stara Biała commune in the years 2015-2017

Anita Zdanowicz

Abstract

The main objective of the Bachelor's thesis is to analyze the budget of the Stara Biała municipality in the years 2015-2017. The thesis consists of three chapters. The first two chapters are theoretical and the third one is empirical. In the first chapter the municipal authorities, the scope of competence and the role and importance of the territorial unit are taken into account. The second chapter discusses the financial management. Emphasising the commune budget, i.e. income and expenditure, the commune of Stara Biała was characterized. The third chapter presents an analysis of the budget in the years 2015-2017 on the basis of reports on the implementation of the budget for individual years. The presented expenditures and income in the tables perfectly illustrate the financial situation of the commune. Moreover, debt is discussed, thanks to which it is possible to determine the financial condition of the territorial unit. The paper presents literature on the budget of the commune and local government, as well as budget data published by the Stara Biała Commune Office.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anita Zdanowicz (CESS) Anita Zdanowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza budżetu gminy Stara Biała w latach 2015-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Budżet, gmina, analiza.
Keywords in English
Budget, municipality, analysis.
Abstract in Polish
Głównym celem pracy licencjackiej jest analiza budżetu gminy Stara Biała w latach 2015-2017. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały są teoretyczne, zaś trzeci jest rozdziałem empirycznym. W pierwszym rozdziale uwzględnione zostały organy gminy, zakres kompetencji oraz rola i znaczenie jednostki terytorialnej. W drugim rozdziale omówiono gospodarkę finansową. Kładąc nacisk na budżet gminy, czyli na dochody i wydatki, scharakteryzowano gminę Stara Biała. W trzecim rozdziale przedstawiono analizę budżetu w latach 2015-2017 wykonaną na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu na poszczególne lata. Zestawione wydatki i dochody w tabelach doskonale obrazują sytuację finansową gminy. Ponadto omówiono zadłużenie, dzięki któremu można stwierdzić stan kondycji finansowej jednostki terytorialnej. W pracy zaczerpnięto literaturę dotyczącą budżetu gminy oraz samorządu terytorialnego, a także dane budżetowe upublicznione przez Urząd Gminy Stara Biała.
File
  • File: 1
    1126537.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30577

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64303c9dc67247edadf1092c65f3ac66/
URN
urn:pw-repo:WUT64303c9dc67247edadf1092c65f3ac66

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page